Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 3, May-June, p. 365–373

Publication type: original article

Language: English

The Influence of the Feeding Therapy Model on Pulmonary Complications in Patients Treated under Conditions of Intensive Therapy

Wpływ modelu terapii żywieniowej na powikłania płucne u chorych leczonych w warunkach intensywnej terapii

Barbara Tamowicz1,, Adam Mikstacki1,, Marian Grzymisławski2,

1 Department of Intensive Therapy and Pain Treatment Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań, Regional Hospital, Poznań, Poland

2 Department of Internal Medicine, Metabolic Diseases and Dietetics Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań, Poland

Abstract

Background. Feeding therapy constitutes a factor which modulates the immunological, metabolic, and hemodynamic reactions of the system to trauma and infection in critical conditions. Early enteral feeding can cause an increase in gastric residual capacity, alkalization of gastric contents, and intensification of gastric bacterial colonization, increasing the risk of complications in the form of ventilator−associated pneumonia (VAP).
Objectives. The aim was to evaluate the effect of enteral feeding using the continuous or intermittent method on the development of ventilator−associated pneumonia as well as a quantitative and qualitative analysis of microorganisms isolated from material obtained from the gastric contents and upper and lower airways using the protected specimen brush method.
Material and Methods. The prospective randomized study included 40 patients (13 women and 27 men, aged 18–75 years), divided into two groups: I (n = 20) undergoing intermittent enteral feeding (IEF) and II (n = 20) with continuous enteral feeding (CEF). Evaluation included daily changes in the pH value of the gastric contents analyzed using a nonparametric Wilcoxon test and VAP incidence using the Fisher exact test. Quantitative and qualitative analysis was carried out on the microorganisms isolated as indicated above.
Results. A statistically significant decrease in the pH value of the gastric contents during nocturnal hours of feeding was noted in group I (p < 0.01). The results for group II did not demonstrate any statistically significant changes. During the sixth day of treatment, group II (CEF) patients showed a larger increase in the number of species and types of microorganisms isolated from the gastric contents as well as the frequency of isolation than group I (IEF) patients. The incidence of VAP in group I and group II patients did not differ in a statistically significant way (p > 0.05). Gram−negative bacteria constituted 61.5% of the isolated microorganisms.
Conclusion. Enteral feeding in patients undergoing mechanical ventilation is connected with gastric bacterial colonization, dominated by Gram−negative bacteria. The intermittent enteral feeding method is a factor limiting bacterial colonization by decreasing the pH of the gastric contents during the nocturnal interval. However, it does not decrease the risk of ventilator−associated pneumonia in a statistically significant way.

Streszczenie

Wprowadzenie. Leczenie żywieniowe jest czynnikiem modulującym reakcje ustroju: immunologiczną, metaboliczną i hemodynamiczną na uraz i zakażenie w stanach krytycznych. Wczesne żywienie dojelitowe może powodować wzrost żołądkowej objętości zalegającej, alkalizację treści żołądkowej oraz nasilać kolonizację bakteryjną żołądka, zwiększając ryzyko powikłania w postaci respiratorowego zapalenia płuc.
Cel pracy. Ocena wpływu żywienia dojelitowego metodą ciągłą lub przerywaną na rozwój respiratorowego zapalenia płuc oraz analiza ilościowa i jakościowa populacji drobnoustrojów izolowanych z materiału uzyskanego z treści żołądkowej, górnych i dolnych dróg oddechowych.
Materiał i metody. Prospektywne randomizowane badanie obejmowało 40 chorych, podzielonych na 2 grupy: I (n = 20) żywienie dojelitowe metodą przerywaną (IEF), II (n = 20) żywienie dojelitowe metodą ciągłą (CEF). Oceniano zmiany dobowe wartości pH treści żołądkowej za pomocą nieparametrycznego testu Wilcoxona. Częstość VAP oceniono za pomocą testu dokładności Fishera. Przeprowadzono bakteriologiczną analizę ilościową i jakościową drobnoustrojów izolowanych z materiału pobranego z treści żołądkowej, górnych i dolnych dróg ddechowych (metodą PSB – protected specimen brush).
Wyniki. Badaniem objęto 40 chorych – 13 kobiet i 27 mężczyzn w wieku 18–75 lat. Istotne statystycznie obniżenie wartości pH treści żołądkowej w godzinach nocnych żywienia stwierdzono w grupie I (p < 0,01). W grupie II (system żywienia ciągły) wyniki nie wykazują zmian istotnych statystycznie. W 6. dobie leczenia obserwowano większy wzrost liczby izolowanych z treści żołądkowej gatunków i rodzajów drobnoustrojów oraz częstości ich izolowania w grupie II (CEF) niż w grupie I (IEF). Częstość występowania VAP w grupie chorych żywionych metodą ciągłą (CEF) nie różniła się w sposób istotny statystycznie w stosunku do grupy żywionej metodą przerywaną (p > 0,05). W materiale uzyskanym z treści żołądkowej bakterie Gram−ujemne stanowiły 61,5% izolowanych drobnoustrojów.
Wnioski. Żywienie dojelitowe pacjentów wentylowanych mechanicznie jest związane z kolonizacją bakteryjną żołądka, w której dominują bakterie Gram−ujemne. Żywienie dojelitowe metodą przerywaną jest czynnikiem ograniczającym kolonizację bakteryjną przez obniżenie pH treści żołądkowej podczas przerwy nocnej. Nie zmniejsza jednak, w sposób istotny statystycznie, ryzyka występowania respiratorowego zapalenia płuc.

Key words

ventilator associated pneumonia, enteral feeding, intensive therapy

Słowa kluczowe

respiratorowe zapalenie płuc, żywienie dojelitowe, intensywna terapia

References (20)

 1. Ciesielski L: Patofizjologiczne podstawy żywienia dojelitowego. Pol Przegl Chir 1999, 71, 4, 413–423.
 2. Hőffken G, Niederman MS: Nosocomial Pneumonia. The importance of a deescalating strategy for antibiotic treatment of pneumonia in the ICU. Chest 2002, 122, 2183–2196.
 3. Young PJ, Ridley SA: Ventilator−associated pneumonia. Diagnosis, pathogenesis and prevention. Anaesthesia 1999, 54, 1183–1197.
 4. Palmer LB, Donelan SV, Fox G, Bellemore E, Greene WH: Gastric flora in chronically mechanically ventilated patients. Am J Respir Crit Care Med 1995, 151, 1063–1067.
 5. Simms H, de Maria E, McDonald L, Peterson D, Robinson A, Burchard KW: Role of gastric colonization in the development of pneumonia in critically ill patients: results of a prospective randomized trial. J Trauma 1991, 31, 531–537.
 6. Spilker CA, Hinthorn DR, Pingleton SK: Intermittent enteral feeding in mechanically ventilated patients. Chest 1996, 110, 243–248.
 7. Dennesen PJ, der Ven AJ, Kessels AG, Ramsay G, Bonten MJM: Resolution of infectious parameters after antimicrobial therapy in patients with ventilator−associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2001, 163, 1371–1375.
 8. Torres A, El−Ebiary M, Soler N, Monton C, Fabregas N, Hernandez C: Stomach as a source of colonization of the respiratory tract during mechanical ventilation: association with ventilator−associated pneumonia. Eur Respir J 1996, 9, 1729–1735.
 9. Lee B, Chang RWS, Jacobs S: Intermittent nasogastric feeding: a simple and effective method to reduce pneumonia among ventilated ICU patients. Clin Intensive Care 1990, 1, 100–102.
 10. Bonten MJM, Gaillard CA, van Tiel FH, van der Geest S, Stobberingh EE: Continuous enteral feeding counteracts preventive measures for gastric colonization in intensive care unit patients. Crit Care Med 1994, 22, 939–944.
 11. Bonten MJM, Bergmans DCJJ, Ambergen AW, de Leeuw PW, van der Geest S, Stobberingh EE, Gaillard CA: Risk factors for pneumonia, and colonization of respiratory tract and stomach in mechanically ventilated ICU patients. Am J Respir Crit Care Med 1996, 154, 1339–1346.
 12. Bonten MJM, Gaillard CA, van der Hulst R, de Leeuw PW, van der Geest S, Stobberingh EE, Soeters PB: Intermittent enteral feeding: the influence of respiratory and digestive tract colonization in mechanically ventilated intensive−care−unit patients. Am J Respir Crit Care Med 1996, 154, 394–399.
 13. Torres A, Gatell JM, Aznar E, el−Elbiary M, Puig−de−la−Bellacasa J, Gonzales J, Ferrer M, Rodrigues−Rosin R: Re−intubation increases the risk of nosocomial pneumonia in patients needing mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med 1995, 152, 137–141.
 14. Prod’hom G, Leuenberger P, Koerfer J, Blum A, Chiolero R, Schaller MD, Perret C, Spinnler O, Blondel J, Siegrist H: Nosocomial pneumonia in mechanically−ventilated patients receiving antacid, ranitidine, or sucralfate as prophylaxis for stress ulcer: a randomized controlled trial. Ann Intern Med 1994, 120, 653–662.
 15. Pawińska A, Kamińska W, Patzer J, Dzierżanowska D: Zastosowanie metod biologii molekularnej w ocenie udziału endogennej flory bakteryjnej w rozwoju wentylacyjnego zapalenia płuc u pacjentów OIOM. Adv Clin Exp Med 2001, 10, 88.
 16. Jarosz−Cencora B, Fabirkiewicz K, Bulanda M, Kosowicz I, Basta M: Respiratory tract bacterial flora in artificially ventilated patients. Pol Merkur Lekarski 1996, 1, 15–17.
 17. Garrouste−Oregas M, Chevret S, Arlet G, Marie O, Rouveau M, Popoff N, Schlemmer B: Oropharyngeal or gastric colonization and nosocomial pneumonia in adult intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med 1997, 156, 1647–1655.
 18. Kollef MH, Vlansik J, Sharoless L, Pasque C, Murphy D, FraserV: Scheduled change of antibiotic classes: A strategy to decrease the incidence of ventilator−associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 1997, 156, 1040–1048.
 19. Ewig S, Torres A, El−Ebiary M, Febragas N, Hernandez C, Gonzalez J, Nicolas JM, Soto L: Bacterial colonization patterns in mechanically ventilated patients with traumatic and medical head injury incidence, risk factors, and association with ventilator−associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 1999, 159, 188–198.
 20. Fabregas N, Torres A, El−Ebiary M, Ramirez J, Hernendez C, Gonzalez J, de la Bellacasa JP, de Anta J: Histopathologic and microbiologic aspects of ventilator−associated pneumonia. Anesthesiology 1996, 84, 760–771.