Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 2, March-April, p. 303–307

Publication type: review article

Language: English

Comorbidity of Psychiatric Disorders – Clinical Practice or Theoretical Concepts?

Współwystępowanie zaburzeń psychiatrycznych – rzeczywistość kliniczna czy koncepcja teoretyczna?

Tomasz Adamowski1,, Tomasz Hadryś1,, Andrzej Kiejna1,

1 Department and Clinic of Psychiatry, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Recent research has shown that comorbid disorders, in particular substance abuse, are common among individuals with psychiatric disorders. This article presents various concepts regarding the comorbidity of disorders. The epidemiological context is described on the basis of results from the ECA and NCS studies. Special attention is paid to the structure of contemporary psychiatric classification systems and the role played by the systemization of diagnostic tools. Also, the development of the concept of dual diagnosis from the early 1980s onwards is presented in the context of psychiatric practice. Unfortunately, however, this phenomenon is not fully taken into account by doctors in their day−to−day work. This is a potential source of danger to patients due to the possible neglect of the effects of comorbid disorders. The clinical consequences of and possibilities for treating patients with a dual diagnosis are also outlined. The currently used system of treatment, which only ensures the treatment of one disorder, has been shown to be flawed. Recent research has highlighted the effectiveness of integrated treatment. Scientific and clinical research show that the concept of a dual diagnosis is not a theoretical concept. The possibility of the coexistence of psychiatric disorders is a clinical fact.

Streszczenie

W świetle ostatnich badań zaburzenia współwystępujące, a szczególnie nadużywanie substancji, są częste wśród osób z zaburzeniami psychicznymi. W pracy autorzy przedstawili koncepcje dotyczące współwystępowania zaburzeń. Kontekst epidemiologiczny omówiono na podstawie wyników badań ECA i NCS. Zwrócono uwagę na konstrukcję nowoczesnych systemów klasyfikacji psychiatrycznych oraz rolę, jaką odegrały ustrukturalizowane narzędzia diagnostyczne. Zaprezentowano również rozwój koncepcji podwójnej diagnozy od wczesnych lat osiemdziesiątych XX wieku w kontekście środowiskowym, niestety problematyki niedostrzeganej przez lekarzy w codziennej praktyce. Jest to niebezpieczne dla leczonych pacjentów, ze względu na brak możliwości zapobiegania następstwom zaburzeń współwystępujących. Omówiono także konsekwencje kliniczne i możliwości leczenia pacjentów z podwójną diagnozą. Dotychczasowy model leczenia zapewniający leczenie tylko jednego zaburzenia nie sprawdził się. Współczesne badania wykazały skuteczność leczenia zintegrowanego. Badania naukowe i praktyka kliniczna wskazują, że koncepcja podwójnej diagnozy nie jest konstruktem teoretycznym, ale jest rzeczywistym współistnieniem zaburzeń psychicznych.

Key words

dual diagnosis, psychiatric disorder, integrated treatment

Słowa kluczowe

podwójna diagnoza, zaburzenie psychiczne, leczenie zintegrowane

References (26)

 1. Drake RE, Wallach MA: Dual diagnosis: 15 years of progress. Psychiatr Serv 2000, 51, 1126–1129.
 2. Drake RE, Essock SM, Shaner A, Carey KB, Minkoff K, Kola L, Lynde D, Osher FC, Clark RE, Rickards L: Implementing dual diagnosis services for clients with severe mental illness. Psychiatr Serv 2001, 52, 469–476.
 3. Chambers RA, Krystal JH, Self DW: A neurobiological basis for substance abuse comorbidity in schizophrenia. Biol Psychiatry 2001, 50, 71–83.
 4. Kessler RC, Walters E: The National Comorbidity Survey. In: Textbook in Psychiatric Epidemiology. Second Edition. Eds.: Tsuang MT, Tohen M. John Wiley and Sons Inc., New York 2002, 343–360.
 5. Pepper B, Krishner MC, Ryglewicz H: The young adult chronic patient: overview of a population. Hosp Community Psychiatry 1981, 32, 463–469.
 6. Caton CLM: The new chronic patient and the system of community care. Hosp Community Psychiatry 1981, 32, 475–478.
 7. Roca−Bennasar M, Gili−Planas M, Ferrer−Perez V, Bernardo−Arroyo M: Mental disorders and medical conditions. A community study in a small island in Spain. J Psychosom Res 2001, 50, 39–44.
 8. Wancata J, Benda N, Windhaber J, Nowotny M: Does psychiatric comorbidity increase the length of stay in general hospitals? Gen Hosp Psychiatry 2001, 23, 8–14.
 9. Frances A, Widiger T, Fyer M: The influence of classification methods on comorbidity. In: Comorbidity of Mood and Anxiety Disorders. Eds.: Maser JD, Cloninger CR. American Psychiatric Association, Washington 1990, 41–59.
 10. Adamowski T, Kiejna A, Hadryś T: Badanie zgodności rozpoznań psychiatrycznych z kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji ICD−10 za pomocą kwestionariusza SCAN. Psychiatr Pol 2006, 4, 761–773.
 11. Adamowski T, Kiejna A, Hadryś T: System SCAN – częściowo strukturalizowany wywiad oparty na kryteriach diagnostycznych (The SCAN system – a partially structured interview based on diagnostic criteria). Psychiatr Pol 2006, 4, 751–760.
 12. McCrone P, Menezes PR, Johnson S, Scott H, Thornicroft G, Marshall J, Bebbington P, Kuipers E: Service use and costs of people with dual diagnosis in South London. Acta Psychiatr Scand 2000, 101, 464–472.
 13. Verduin ML, Carter RE, Brady KT, Myrick H, Timmerman MA: Health service use among persons with comorbid bipolar and substance use disorders. Psychiatr Serv 2005, 56, 475–80.
 14. Simon NM, Fischmann D: The implications of medical and psychiatric comorbidity with panic disorder. J Clin Psychiatry 2005, 66, 8–15.
 15. Pini S, Dell’Osso L, Amador XF, Mastrocinque C, Saettoni M, Cassano GB: Awareness of illness in patients with bipolar I disorder with or without comorbid anxiety disorders. Aust N Z J Psychiatry 2003, 37, 355–361.
 16. Hosaka T, Aoki T, Watanabe T, Okuyama T, Kurosawa H: Comorbidity of depression among physically ill patients and its effect on the length of hospital stay. Psychiatr Clin Neurosci 1999, 53, 491–495.
 17. Ackerman AD, Lyons JS, Hammer JS, Larson DB: The impact of coexisting depression and timing of psychiatric consultation on medical patients’ length of stay. Hosp Community Psychiatry 1988, 39, 173–176.
 18. Verbosky LA, Franco KN, Zrull JP: The relationship between depression and length of stay in the general hospital patient. J Clin Psychiatry 1993, 54, 177–181.
 19. Aoki T, Sato T, Hosaka T: Length of stay for medically ill patients with depression. Seishin Shinkeigaku Zasshi 2003, 105, 346–349.
 20. Minkoff K: Best Practices: Developing Standards of Care for Individuals With Co−occurring Psychiatric and Substance Use Disorders. Psychiatr Serv 2001, 52, 597–599.
 21. Ridgely MS, Osher FC, Goldman HH et al: Executive Summary: Chronic Mentally Ill Young Adults With Substance Abuse Problems: A Review of Research, Treatment, and Training Issues., University of Maryland School of Medicine, Mental Health Services Research Center, Baltimore 1987.
 22. Minkoff K: An integrated treatment model for dual diagnosis of psychosis and addiction. Hosp Community Psychiatry 1989, 40, 1031–1036.
 23. Ridgely MS, Goldman HH, Willenbring M: Barriers to the care of persons with dual diagnoses: organizational and financing issues. Schizophr Bull 1990, 16, 123–132.
 24. Drainoni M, Bachman S: Overcoming treatment barriers to providing services for adults with dual diagnosis: three approaches. J Disabil Policy Stud 1995, 6, 43–55.
 25. Carey KB, Purnine DM, Maisto SA, Carey MP, Simons JS: Treating substance abuse in the context of severe and persistent mental illness: clinicians’ perspectives. J Subst Abuse Treat 2000, 19, 189–198.
 26. Mueser KT, Goodman LB, Trumbetta SL, Rosenberg SD, Osher C, Vidaver R, Auciello P, Foy DW: Trauma and posttraumatic stress disorder in severe mental illness. J Consult Clin Psychol 1998, 66, 493–499.