Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 2, March-April, p. 229–237

Publication type: original article

Language: English

Late Estimation of Sensibility Loss after Sural Nerve Autografting

Odległa ocena utraty czucia po pobraniu nerwu łydkowego

Krzysztof Skiba1,, Roman Rutowski1,2,, Krzysztof Dudek3,, Paweł Reichert1,, Roman Wiącek1,, Krzysztof Bogdan1,

1 Department of Traumatology and Hand Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Chair of Sport Medicine of Wrocław University, Poland

3 Institute of Machine Design and Operation, Wrocław University of Technology, Poland

Abstract

Background. Surgery requiring complementing peripheral nerve injury with a graft of another nerve, usually the sural nerve, has been performed at the Department of Traumatology and Hand Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, since 1981. In the vast majority of cases the use of autografts of the sural nerve involved traumatic injuries of the brachial plexus or nerves of the upper and lower extremity. The area of sensibility loss, which decreases in the course of time thanks to other nerves taking over sensibility functions, is a consequence of sural nerve removal. On the basis of examinations, the authors assessed the degree of sensibility restoration in the sural nerve’s innervation area in the extremity.
Objectives. Learning about the mechanisms of peripheral compensation of sensibility through quantitative and qualitative assessment of sensibility restoration in the innervation area of the sural nerve lost as a result of its removal in the reconstruction of brachial plexus and peripheral nerves.
Material and Methods. Fifty−two patients were examined in selected age groups operated on at the department because of traumatic injuries to peripheral nerves. Examination of two−point, soft, and vibration sensibility were performed. Additionally, the patients were tested for subjective assessment of sensibility restoration in the area of innervation by the sural nerve.
Results. On the basis of the performed quantitative examination and patients’ subjective estimation of sensibility restoration, statistically significant correlations between sensibility restoration in the examined area and the time from surgery to the examination, patient age, or the length of the sural nerve graft were not observed. Much quicker sensibility restoration was observed in the areas of the 2nd and 4th innervation by the sural nerve, i.e. the skin of the heel from the medial side and of the fifth toe.
Conclusion. In assessing sensibility restoration after taking sural nerve grafts for the reconstruction of nerves (peripheral and of the brachial plexus), examination of soft sensibility with the help of Semmes−Weinstein filaments, two−point sensibility, and vibration sensibility play an essential role. The results of the above examinations showed very good and good results of sensibility restoration in 75% patients, while only 2% had unsatisfactory results.

Streszczenie

Wprowadzenie. WKlinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Akademii Medycznej we Wrocławiu od 1981 roku wykonuje się operacje wymagające uzupełnienia ubytku nerwu obwodowego wszczepem autogenicznego nerwu, którym rutynowo był nerw łydkowy. W większości przypadków zastosowanie autogenicznych wszczepów nerwu łydkowego dotyczyło urazowych uszkodzeń splotu ramiennego, urazowych uszkodzeń nerwów kończyny górnej i dolnej. Konsekwencją pobrania nerwu łydkowego jest występowanie obszaru utraty czucia, który w miarę upływu czasu zmniejsza się dzięki przejmowaniu funkcji czuciowych przez inne nerwy. Autorzy pracy na podstawie przeprowadzonych badań określili stopień powrotu czucia w obszarze unerwienia kończyny przez nerw łydkowy.
Cel pracy. Poznanie mechanizmów obwodowej kompensacji czucia przez ilościową i jakościową ocenę powrotu czucia, w okolicy unerwienia przez nerw łydkowy, utraconego w wyniku jego pobrania, w zabiegach rekonstrukcyjnych splotu ramiennego oraz nerwów obwodowych.
Materiał i metody. Badaniu poddano 52 pacjentów w wybranych grupach wiekowych operowanych w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki AM we Wrocławiu z powodu urazowych uszkodzeń nerwów obwodowych. Przeprowadzono badanie czucia dwupunktowego, czucia delikatnego oraz czucia wibracji. Dodatkowo pacjentów poddano ocenie subiektywnej powrotu czucia w obszarze unerwienia przez nerw łydkowy.
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych i subiektywnej oceny przez chorego powrotu czucia, nie wykazano statystycznie istotnego związku między czasem powrotu czucia w badanych obszarach a czasem od operacji do badania, wiekiem pacjentów lub długością wszczepu nerwu łydkowego. Zaobserwowano znacznie szybszy powrót czucia w obszarze 2. i 4. unerwienia przez nerw łydkowy, tj. skóry pięty od strony przyśrodkowej i palca V.
Wnioski. W ocenie powrotu czucia po pobraniu wszczepów nerwu łydkowego do zabiegów rekonstrukcyjnych nerwów (obwodowych oraz splotu ramiennego) istotną rolę odgrywają badania czucia delikatnego za pomocą filamentów Semmes−Weinsteina, czucia dwupunktowego oraz czucia wibracji. Zebrane przez autorów wyniki powyższych badań wykazały bardzo dobry i dobry wynik powrotu czucia u 75% pacjentów, podczas gdy wynik niezadowalający zaledwie u 2%.

Key words

sural nerve, microsurgical reconstruction of nerves (peripheral and of brachial plexus), soft sensibility, vibration sensibility

Słowa kluczowe

nerw łydkowy, mikrochirurgiczna rekonstrukcja nerwów (obwodowych i splotu ramiennego), czucie dotyku, czucie wibracji

References (12)

 1. Edward D Kim, JU Tae Seo: Minimally invasive technique for sural nerve harvesting: technical description and follow−up. Urology 2001, 57, 921–924.
 2. Blackshear MB, Gregory EL, O’Brien Stephen J: Sural nerve entrapment after injury to the gastrocnemius: A case report. Arch Phys Med Rehabil 1999, 80, 604–606.
 3. Bell−Krotoski JA: Sensibility testing: Current concepts. In: Rehabilitation of the Hand: Surgery and Therapy. Eds.: Hunter JM, Mackin EJ, Callahan AD. St. Louis: Mosby – Year Book Inc., 1995, 1, 109–128.
 4. Bell−Krotoski OTR, FAOT, FAOTA, Judith and Elizabeth Tomancik LOTR: The Repeatability of Testing with Semmes−Weinstein Monofilaments. J Hand Surg 1987, 12A, 155–161.
 5. De Moura W, Gilbert A: Surgical anatomy of the sural nerve. J Reconstr Microsurg 1984, 1, 31–39.
 6. Coert JH, Dellon AL: Clinical implications of the surgical anatomy of the sural nerve. Plast Reconstr Surg 1994, 94, 850–855.
 7. Dellon AL: Clinical use of vibratory stimuli to evaluate peripheral nerve injury and compression neuropathy. Plast Reconstr Surg 1980, 65, 4, 466–476.
 8. Dellon AL, Mackinnon SE, Crosby PM: Reliability of two point discrimination measurements. J Hand Surg 1987, 12 A, 693–696.
 9. Kobayashi S, Akizuki T, Sakay Y: Harvest of the sural nerve using the endoscope. Ann Plast Surg 35, 249–253.
 10. Mackinnon SE, Dellon AL: Two−point discriminator test. J Hand Surg 1985, 10 A, 6, 906–907.
 11. Solders G: Discomfort after fascicular sural nerve biopsy. Acta Neurol Scand 1988, 77, 503–504.
 12. Sarrafian SK: Anatomy of the foot and ankle: descriptive, topographic, functional. 2nd ed. Philadelphia (PA), Lipinocot 1993.