Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 1, January-February, p. 49–55

Publication type: original article

Language: English

Clinical Manifestation and Prognostic Factors of Brain Metastases with Precocious and Metachronous Presentation

Obraz kliniczny i rokowanie w nowotworowych przerzutach do mózgu, ujawniających się przed lub po rozpoznaniu ogniska pierwotnego

Anna Pokryszko−Dragan1,, Barbara Pawlik1,, Małgorzata Bilińska1,, Izabela Wańczyk2,, Aleksandra Buczek2,, Anna Kwaśniak2,

1 Katedra i Klinika Neurologii AM we Wrocławiu

2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii AM we Wrocławiu

Abstract

Background. Metastases are the most common type of brain tumors. They are usually revealed in patients with known malignancy (metachronous presentation), but may also become the first clinical evidence of neoplasm (precocious presentation).
Objectives. The aim of the study was an analysis of clinical manifestations and prognostic factors in patients with brain metastases, with special regard to those with precocious presentation.
Material and Methods. The study comprised 70 patients (31 women, 39 men, aged 44–77 years) with brain metastases. Retrospective analysis included: age, gender, neurological symptoms and signs, number and localization of metastases found in computed tomography (CT), primary site of neoplasm, Karnofsky Performance Status (KPS), Recursive Partitioning Analysis (RPA) classification, and method of treatment. All these parameters were compared in gender subgroups and in patients with precocious and metachronous metastases.
Results. The lung (42.8%) and kidney (12.9%) were the most common sources of metastases, while the primary site remained unknown in 20% of cases. The first clinical signs were motor deficits (91.4%) and increased intracranial pressure (41.4%). Epileptic seizure as the first symptom was significantly more common in men than in women. CT showed single lesions in 35.7%, multiple metastases in 61.4%, and meningeal infiltration in 2.9%. The mean KPS result was 51.1±18.3. 15.7% of patients were assigned to RPA class I, 5.7% to class II, and 786% to class III. 21.4% of patients were treated neurosurgically, 20% with radiotherapy, while in 58.6% only symptomatic treatment was possible. In 35.7% of cases the brain metastases were precocious and in 64.3% metachronous. Supratentorial lesions were significantly more common in cases of precocious metastases. All the patients with breast cancer had metachronous metastases. No other significant differences were found for these subgroups.
Conclusion. Neoplasms with CNS involvement are recognized at an advanced stage of the disease. The clinical manifestations and prognosis of precocious and metachronous brain metastases do not differ significantly.

Streszczenie

Wprowadzenie. Przerzuty nowotworowe są najczęstszym typem guzów mózgu. Ujawniają się zazwyczaj u chorych z ustalonym rozpoznaniem choroby nowotworowej, mogą jednak także jej pierwszą manifestacją kliniczną.
Cel pracy. Analiza obrazu klinicznego i czynników rokowniczych u chorych z przerzutami do mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, w których ujawnienie przerzutu poprzedzało rozpoznanie ogniska pierwotnego nowotworu.
Materiał i metody. Do badań włączono 70 chorych (31 kobiet, 39 mężczyzn, w wieku 44–77 lat) z rozpoznaniem przerzutów do mózgu. Retrospektywna analiza objęła: wiek, płeć, podmiotowe i przedmiotowe objawy neurologiczne, liczbę i umiejscowienie przerzutów stwierdzonych w tomografii komputerowej (TK), pierwotne umiejscowienie nowotworu, wynik w skali Karnofskiego (KPS), klasyfikację Recursive Partitioning Analysis (RPA), metodę leczenia. Wskaźniki te porównano dla obu płci oraz dla podgrup chorych z przerzutami rozpoznanymi przed lub po ognisku pierwotnym.
Wyniki. Płuco (42,8%) i nerka (12,9%) były najczęstszym pierwotnym umiejscowieniem nowotworu, a w 20% pozostało ono nieznane. Pierwsze objawy przerzutu były związane z deficytem ruchowym (91,4%) i wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym (41,4%). Napad padaczkowy jako pierwszy objaw był znamiennie częstszy u mężczyzn niż u kobiet. U 35,7% chorych TK wykazało pojedynczy przerzut, u 61,4% – mnogie przerzuty, w 2,9% – nacieczenie opon. Średni wynik KPS wynosił 51,1 ⋅± 18,3. 15,7% chorych zaliczono do klasy I RPA; 5,7% – II; 78,6% – III. 21,4% pacjentów poddano leczeniu neurochirurgicznemu, 20% – radioterapii, u 58,6% – możliwe było wyłącznie leczenie objawowe. W 35,7% przypadków przerzuty do mózgu ujawniły się przed, a w 64,3% – po rozpoznaniu ogniska pierwotnego. Przerzuty nadnamiotowe stwierdzono znamiennie częściej w pierwszej podgrupie. U wszystkich pacjentek z nowotworem sutka, przerzuty do mózgu ujawniły się po rozpoznaniu ogniska pierwotnego. Nie stwierdzono innych znamiennych różnic między podgrupami.
Wnioski. Nowotwory z zajęciem o.u.n. rozpoznaje się w zaawansowanym stadium choroby. Obraz kliniczny i czynniki rokownicze w przypadku przerzutów ujawniających się przed lub po rozpoznaniu ogniska pierwotnego nie wykazują istotnych różnic.

Key words

brain tumors, precocious brain metastases, metachronous brain metastases

Słowa kluczowe

przerzuty do mózgu, rozsiany proces nowotworowy

References (17)

 1. Soffieti R, Ruda R, Mutani R: Management of brain metastases. J Neurol 2002, 249, 1357–1369.
 2. Ruda R, Borgognone M., Benech F, Vasario E, Soffieti R: Brain metastases from unknown primary tumour: a prospective study. J Neurol 2001, 248, 394–398.
 3. Van den Bent M: The diagnosis and treatment of brain metastases. Curr Opin Neurol 2001, 14, 717–723.
 4. Wen PY, Loeffler JS: Brain metastases. Curr Treat Options Oncol 2000, 1 (5), 447–458.
 5. Van de Pol M, Van Aalst VC, Wilmink JT, Twijnstra A: Brain metastases from an unknown primary tumour: which diagnostic procedures are indicated? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996, 61, 321–323.
 6. Buckner J: Surgery, radiation therapy and chemotherapy for metastatic tumours to the brain. Curr Opin Neurol 1992, 4, 518–524.
 7. Hamann G, Meier T, Schimrigk K: Hirnmetastases als Erstmanifestation einer Tumorerkrankung. Nervenarzt 1993, 64, 104–107.
 8. Gaspar L, Scott C, Rotman M., Asbell S, Philips T, Wasserman T, Mc Kenna WG, Byhardt R: Recursive partitioning analysis of prognostic factors in three Radiation Therapy Oncology Group brain metastases trials. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997, 37, 745–751.
 9. Davey P: Brain metastases: treatment options to improve outcomes. CNS drugs 2002, 16 (5), 325–338.
 10. Lagerwaard FJ, Levendag PC, Nowak PJ, Eijkenboom WM, Hanssens PE, Schmitz PI: Identification of prognostic factors in patients with brain metastases: a review of 1292 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999, 43, 795–803.
 11. Delattre JY, Krol G, Thaler HT, Posner JB: Distribution of brain metastases. Arch Neurol 1988, 45, 741–744.
 12. Posner JB: Management of brain metastases. Rev Neurol 1992, 148 (6–7), 477–487.
 13. Nussbaum ES, Djalilian HR, Cho KH, Hall WA: Brain metastases. Histology, multiplicity, surgery and survival. Cancer 1996, 78, 1781–1788.
 14. Merchut MP: Brain metastases from undiagnosed systemic neoplasms. Arch Intern Med 1989, 149, 1076–1080.
 15. Kirsch DG, Loeffler JS: Brain metastases in patients with breast cancer: new horizons. Clin Breast Cancer 2005, 6 (2), 115–124.
 16. Nguyen LN, Maor MH, Oswald MJ: Brain metastases as the only manifestation of an undetected primary tumour. Cancer 1998, 83, 2181–2184.
 17. El Kamar FG, Posner JB: Brain metastases. Semin Neurol 2004, 24, (4), 347–362.