Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 1, January-February, p. 13–20

Publication type: original article

Language: English

The Influence of Bioflavonoids from the Radix of Scutellaria baicalensis on Liver Function of Laboratory Rats Fed with Fresh and Oxidized Fats

Wpływ bioflawonoidów zawartych w korzeniu tarczycy bajkalskiej na funkcję wątroby szczurów doświadczalnych karmionych paszą zawierającą świeże i utlenione tłuszcze

Bożena Regulska−Ilow1,, Rafał Ilow1,, Jadwiga Biernat1,, Halina Grajeta1,, Przemysław Kowalski2,

1 Department of Food Science and Nutrition Silesian Piasts University of Medicine, Wrocław, Poland

2 Department of Pathological Anatomy Silesian Piasts University of Medicine, Wrocław, Poland

Abstract

Background. The overall daily food intake of humans always includes some oxidized fats, which form during culinary processes. It is possible to prevent the unhealthy effects of the activity of oxidation products by introducing anti−oxidants to the diet, for example bioflavonoids.
Objectives. The aim of this study was to assess the influence of an extract from the radix of Scutellaria baicalensis on liver function under conditions of oxidative stress caused by consumed oxidized fats.
Material and Methods. Using rats fed a diet with an 8% fat (fresh or oxidized) content and a 0.5% cholesterol supplement, we assessed the influence of bioflavonoids from the radix of Scutellaria baicalensis on body mass gain and the activities of alanine (ALT) and aspartate (AST) aminotransferases and alkaline phosphatase (ALP) in serum and in liver tissue extracts. The source of pro−oxidants in the rats’ diet was either oxidized sunflower oil or oxidized lard. The four−week experiment involved 80 male Buffalo rats, of which 40 received a 0.075% radix extract as a supplement to their diet. Results: In the group of rats diets containing oxidized lard, the extract had a statistically significant influence on the increase in the activity of ALP in the serum. The activity of AST increased in the rats fed a diet containing fresh lard and extract. Conclusion: Bioflavonoids did not display a hepatoprotective activity in rats given fodder containing oxidized fats. We also found that fodder containing lard, especially oxidized lard, had a negative influence on liver function in rats, taking the form of a significant increase in the activity of ALP in the serum of those animals. In all the groups given fodder containing lard, regardless of its quality, the value of the de Ritis index indicated steatosis.

Streszczenie

Wprowadzenie. W całodziennych racjach pokarmowych człowieka stale są obecne tłuszcze utlenione powstające w wyniku procesów kulinarnych. Niekorzystnym skutkom działania produktów utlenienia w organizmie można zapobiegać przez wprowadzenie do diety antyoksydantów, np. bioflawonoidów.
Cel pracy. Ocena wpływu ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej na funkcje wątroby w warunkach stresu oksydacyjnego wywołanego utlenionymi tłuszczami spożywczymi.
Materiał i metody. W grupach szczurów karmionych paszami z 8% zawartością tłuszczu i 0,5% dodatkiem cholesterolu, oceniono wpływ bioflawonoidów z korzenia tarczycy bajkalskiej na: przyrosty masy ciała, hematokryt, hemoglobinę i aktywność amonotransferaz alaninowej (ALT), asparaginianowej (AST) oraz fosfatazy zasadowej (ALP) w surowicy i ekstraktach z tkanki wątrobowej. Źródłem prooksydantów w diecie były utlenione: olej słonecznikowy lub smalec. Czterotygodniowe doświadczenie przeprowadzono na 80 szczurach, samcach, rasy Buffalo, z których połowa otrzymywała 0,075% dodatek ekstraktu do paszy.
Wyniki. W grupie zwierząt na diecie z utlenionym smalcem dodatek ekstraktu powodował istotny statystycznie wzrost aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy. Aktywność aminotransferazy asparaginianowej wzrosła w surowicy szczurów na diecie ze świeżym smalcem i ekstraktem.
Wnioski. Bioflawonoidy nie wykazywały działania hepatoprotekcyjnego u zwierząt karmionych paszą z utlenionymi tłuszczami. Obserwowano negatywny wpływ na funkcję wątroby paszy zawierającej smalec, zwłaszcza utleniony, co miało swój wyraz w znaczącym wzroście aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy badanych zwierząt. We wszystkich grupach zwierząt karmionych paszą ze smalcem, niezależnie od jego jakości, wartość wskaźnika de Ritisa wskazywała na stłuszczenie wątroby.

Key words

Scutellaria baicalensis radix, oxidized fats, rats, liver enzymes

Słowa kluczowe

korzeń tarczycy bajkalskiej, utlenione tłuszcze, szczury, enzymy wątrobowe

References (20)

 1. Williams MJA, Sutherland WHF, McCormick MP, De Jong SA, Walker RJ, Wilkins GT: Impaired endothelial function following a meal rich in used cooking fat. J Am Coll Cardiol 1999, 33, 1050–1055.
 2. Hayam I, Cogan U, Mokady S: Dietary oxidized oil and the activity of antioxidant enzymes and lipoprotein peroxidation in rats. Nutr Res 1995, 15, 1037–1044.
 3. Andrikopoulos NK, Antonopoulou S, Kaliora AC: Oleuropein inhibits LDL oxidation induced by cooking oil frying by−products and platelet aggregation induced by platelet−activating factor. Lebensm−Wiss u−Technol 2002, 35, 479–484.
 4. Dragland S, Senoo H, Wake K, Holte K, Blomhof R: Several culinary and medicinal herbs are important sources of dietary antioxidants. J Nutr 2003, 133, 1286–1290.
 5. Akao T, Kawabata K, Yanagisawa E, Ishihara K, Mizuhara Y, Wakui Y, Sakashita Y, Kobashi K: Baicalin, the predominant flavone glucuronide of Scutellariae radix, is absorbed from the rat gastrointestinal tract as the aglycone and restored to its original form. J Pharm Pharmacol 2000, 52, 1563–1568.
 6. Lahouel M, Boulkour S, Segueni N, Fillastre JP: Protective effect of flavonoids against the toxicity of vinblastine, cyclophosphamide and paracetamol by inhibition of lipid peroxidation and increase of liver glutathion. Haematology 2004, 7, 59–67.
 7. Di Carlo G, Mascolo N, Izzo A A, Capasso F: Minireview, Flavonoids: old and new aspects of a class of natural therapeutic drugs. Life Sci 1999, 65, 337–353.
 8. Bao H, Ren H, Endo H, Takagi Y, Hayashi T: Effects of heating and the addition of seasonings on the anti−mutagenic and anti−oxidative activities of polyphenols. Food Chem 2004, 86:517–524.
 9. Scalbert A, Williamson G: Dietary intake and bioavailability of polyphenols. J Nutr 2000, 130, 2073–2085.
 10. Regulska−Ilow B, Biernat J, Ilow R, Kowalski P, Grajeta H, Lamer−Zarawska E: The development of laboratory rats fed with fresh and oxidized fats and the influence of bioflavonoids from the radix of Scutellaria baicalensis on lipid metabolism. Adv Clin Exp Med 2006, 15, 575–580.
 11. Report of the American Institute of Nutrition ad hoc Committee on Standards for Nutritional Studies (1977) J Nutr 107, 1340–1348.
 12. Ziemlański Ś, Panczenko−Kresowska B, Budzyńska−Topolewska J, Żelazkiewicz K, Kołakowska A: Effect of variously oxidized marine fish fat on guinea pig organism. Acta Alimentaria Polonica 1992, 17/31, 159–169.
 13. Kawahara S, Inone K, Hayashi T, Masuda Y, Ito T: Lipids easy to accumulate in the liver and lipids hard to accumulate in it. Nutr Res 1997, 17, 1013–1023.
 14. Juśkiewicz J, Zduńczyk Z, Wróblewska M, Oszmiański J, Hernandez T: The response of rats to feeding with diets containing grapefruit flavonoid extract. Food Res Int 2002, 35, 201–205.
 15. Zduńczyk Z, Frejnagel S, Wróblewska M, Juśkiewicz J, Oszmiański J, Estrella I: Biological activity of polyphenol extracts from different plant sources. Food Res Int 2002, 35, 183–186.
 16. Wada S, He P, Hashimoto I, Watanabe N, Sugiyama K: Glycosidic flavonoids as rat−liver injury preventing compounds from green tea. Biosci Biotechnol Biochem 2000, 64, 2262–2265.
 17. Wada S, He P, Hashimoto I, Watanabe N, Sugiyama K: Supression of D−galactosamine−induced rat liver injury by glycosidic flavonoid−rich fraction from green tea. Biosci Biotechnol Biochem 1999, 63, 570–572.
 18. Niedworok J, Kubat Z, Lamer−Zarawska E, Oszmiański J: The hepatoprotective effect of flavonoid fraction from Scutellaria baicalensis roots against liver damage of lead ions. 1998, http://ecsoc2.hcc.ru/DP_TOP1/dp018/ dp018.htm.
 19. Zhang J, Shen X: Antioxidant activities of baicalin, green tea polyphenols and alizarin in vitro and in vivo. J Nutr Environ Med 1997, 7, 79–89.
 20. Madej JA, Klimentowski S, Kapuśniak V, Figurska−Ciura D, Żechałko−Czajkowska A: The effect of Aronia melanocarpa and Scutellaria baicalensis flavonoids on morphotic changes and free−radical reaction in liver and kidneys of Pband Cd−exposed rats. Bromat Chem Toksykol 2001, 4, 285–289.