Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 6, November-December, p. 1087–1092

Publication type: review article

Language: English

Management in Patients with Helicobacter Pylori Eradication Failure

Postępowanie w przypadku nieskutecznego leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylori

Abdulhabib Annabhani1,, Leszek Paradowski1,, Zbigniew Sajewicz1,, Ewa Waszczuk1,

1 Chair and Department of Gastroenterology and Hepatology, Silesian Piasts University of Medicine, Wrocław, Poland

Abstract

Benefits of Helicobacter pylori eradication in patients with ulcer disease and gastric MALT−lymphoma have been proven. The treatment in these cases should be continuous until the eradication of infection. There is a failure of eradication in about 5–20% of patients, even with the most effective treatment regimens. Therefore, the knowledge of effective treatment regimens increases chance to cure the infection and prevents secondary resistance to key antibacterial drugs, which frequently develop in case of first line treatment failure, making eradication difficult to obtain in second and third line treatments. The first−line and second−line treatment is a complementary strategy which can take place within basic healthcare facility. Eradication failure after the second attempt of the treatment is an indication to refer patient to reference centre for the purpose of the third−line treatment.

Streszczenie

Korzystny wpływ leczenia eradykacyjnego zakażenia Helicobacter pylori na przebieg choroby wrzodowej i chłoniaka żołądka typu MALT jest udowodniony. U tych chorych leczenie infekcji należy przeprowadzić do uzyskania eradykacji. Podczas stosowania nawet najskuteczniejszych schematów leczenia u 5–20% zakażonych nie uzyskuje się wyleczenia. Znajomość więc skutecznych schematów leczenia zwiększa szansę wyleczenia zakażenia i zapobiegania wtórnej oporności na podstawowe leki przeciwbakteryjne, do której często dochodzi przy nieskuteczności leczenia I rzutu, co utrudnia uzyskanie eradykacji podczas leczenia II i III rzutu. Leczenie I i II rzutu jest postępowaniem komplementarnym i można je przeprowadzić w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Brak eradykacji po drugiej próbie leczenia jest wskazaniem do skierowania chorego do ośrodka referencyjnego w celu przeprowadzenia leczenia III rzutu.

Key words

Helicobacter pylori, eradication, treatment regimens

Słowa kluczowe

Helicobacter pylori, eradykacja, schematy leczenia

References (30)

 1. Maltfertheiner P, Leodolter A, Peitz U: Cure of Helicobacter pylori−associated ulcer disease through eradication. Baillière’s Clin Gastroenterol 2000, 14, 119–132.
 2. Gabryelewicz A, Czajkowski A, Skrodzka D et al: Wieloośrodkowe badania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia lanzoprazolem, klarytromycyną i amoksycyliną wrzodu dwunastnicy u pacjentów z infekcją Helicobacter pylori. Gastoenterol Pol 1999, 6, 349–353.
 3. Gil M: Rola Helicobacter pylori w patogenezie chłoniaka MALT w żołądka. Gastroenterol Pol 1997, 4, 75–78.
 4. Boer WA, Tytgat GNJ: Treatment of Helicobacter pylori infection. BMJ 2000, 320, 31–34.
 5. Gisbert JP, Pajares JM: Helicobacter pylori rescue regimen when proton pump inhibitorbased triple therapies fail. Aliment Pharmacol Ther 2002, 16, 1047–1057.
 6. BroerWA, Borody TJ: Treatment failures and secondary resistance to antibiotics. A growing concern in Helicobacter pylori therapy. Dig Liver Dis 2000, 32, 673–675.
 7. Midolo PD, Lambert JR, Turmidge J: Metronidazole resistance: a predictor of failure of Helicobacter pylori eradication by triple therapy. J Gastroenterol Hepatol 1996, 11, 290–292.
 8. Ducons JA, Santolaria S, Guirao R et al: Impact of clarithromycin resistance on effectiveness of regimen for Helicobacter pylori: a prospective study of 1−week lansopazole, amoxicillin and clarithromycin in active peptic ulcer. Aliment Pharmacol Ther 1999, 13, 775–780.
 9. Graham DY, Lew GM, Malaty HM et al: Factors influencing the eradication of Helicobacter pylori with triple therapy. Gastroenterology 1992, 102, 493–496.
 10. Matsuo K, Hamajima N, Ikehara Y et al: Smoking and polymorphisms of fucosyltransferase gene Le affect success of Helicobacter pylori infection eradication with lansoprazole, amoxicillin and clarithromycin. Epidemiol Infect 2003, 130, 227–233.
 11. Namiot Z, Namiot DB, Kemona A et al: The effect of cigarette smoking and alcohol consumption on efficacy of Helicobacter pylori eradication. Pol Arch Med Wewn 2000, 104, 369–374.
 12. Sapone A, Vaira D, Trespidi S et al: The clinical role of cytochrome p450 genotypes in Helicobacter pylori management. Am J Gastroenterol 2003, 98, 110–1015.
 13. Annabhani A: Zakażenie Helicobacter pylori u osób często leczonych antybiotykami i chemioterapeutykami. Rozprawa doktorska, AM Wrocław 2002.
 14. Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii: Postępowanie w zakażeniu Helicobacter pylori. Gastroenterol Pol 2004, 11, 41–48.
 15. Parente F, Cucino C, Porro GB: Treatment options for patients with Helicobacter infection resistant to one or more eradication attempts. Dig Liver Dis 2003, 35, 523–528.
 16. European Helicobacter Pylori Study Group: Current European concepts in the management of Helicobacter pylori infection. The Maastricht Consensus. Gut 1997, 41, 276. Oporność na KLA i wrażliwość na MET PPI+MET+bizmut+AMO lub tetracyklina przez 14 dni CBR+MET+AMO lub tetracyklina przez 14 dni Oporność na MET i wrażliwość na KLA PPI+KLA+bizmut+AMO lub tetracyklina przez 14 dni CBR+KLA+AMO lub tetracyklina przez 14 dni Ryc. 3. Schematy leczenia III rzutu Fig 3. Third−line treatment A B C
 17. Łękowska−Kochaniak A, Popowski J: Lekooporność szczepów Helicobacter pylori izolowanych od pacjentów. Gastroenterol Pol 1999, 6, 209–213.
 18. Gościniak B, Iwańczak B, Przondo−Mordalska A et al: Ocena wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki. Pediat Pol 2001, 76, 873–877.
 19. Dzierżanowska−Fangrat K, Rożynek E, Celińska−Cedro D et al: Antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in Poland: a multicentre study. Int J Antimicrob Agents 2005, 26, 230–234.
 20. Nagahara A, Miwa H, Ohkura R et al: Strategy for retreatment of therapeutic failure of eradication of Helicobacter pylori infection. J Gastoenterol Hepatol 2001, 16, 613–618.
 21. Avidan B, Mezler E, Keller N et al: The effect of culture result for Helicobacter pylori on the choice of treatment following failure of initial eradication. Isr Med Assoc J 2001, 3, 163–165.
 22. Gisbert JP, Calvet X, Bujanda I et al: Rescue therapy with rifabutin after multiple Helicobacter pylori treatment failures. Helicobacter 2003, 8, 90–94.
 23. Gasbarrini A, Ojetti V, Armuzzi A et al: Efficacy of a multistep strategy for Helicobacter eradication. Aliment Pharmacol Ther 2000, 14, 79–83.
 24. Beales IL: Efficacy of Helicobacter pylori eradication therapies. A single centre observational study. BMC Gastroenterol 2001, 1, 7–16.
 25. Kawabata H, Habu Y, Tomioka H et al: Effect of different proton pump inhibitors, differences in CYP2C19 genotype and antibiotic resistance on the eradication rate of Helicobacter pylori infection by a 1−week regiment of proton pump inhibitor, amoxicillin and clarithromycin. Aliment Pharmacol Ther 2003, 17, 259–264.
 26. Zullo A, Hassan C, De Fancesco V et al: A third−line levofloxacin−based rescue therapy for Helicobacter pylori eradication. Dig Liver Dis 2003, 35, 232–236.
 27. Isakov V, Domareva I, Koudryavtseva L et al: Furazolidone−based triple rescue therapy vs quadruple rescue therapy for the eradication of Helicobacter resistant to metronidazole. Aliment Pharmacol Ther 2002, 16, 1277–1282.
 28. Zullo A, Vaira D, Vakil N et al: High eradication rates of Helicobacter pylori with a new sequential treatment. Aliment Pharmacol Ther 2003, 17, 719.
 29. Perri F, Qasimt A, Marras L et al: Treatment of Helicobacter pylori infection. Helicobacter pylori 2003, 8, 53–60.
 30. Płaneta−Małecka I, Bąk−Romaniszyn L, Plewińska EM et al: Rola probiotyków w leczeniu Helicobacter pylori – doniesienie wstępne. Gastroenterol Pol 2004,11, 219–222.