Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 6, November-December, p. 1037–1045

Publication type: original article

Language: English

Risk Perception of Unconventional Methods of Treatment

Percepcja ryzyka niekonwencjonalnych metod terapii

Agnieszka Olchowska−Kotala1,

1 Department of Humanistic Sciences in Medicine, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. In recent years, more and more patients have decided to use unconventional methods of treatment. Decisions regarding the choice of therapy entails assessment of the risks involved.
Objectives. The aim was to define risk perception of unconventional methods of treatment and compare the qualitative and quantitative risk assessments of healthy individuals with those of ill persons.
Material and Methods. This study comprised 292 persons, including 78 patients of the allergy ward of the Clinic of Internal Diseases and Allergology, 49 patients hospitalized on the oncology ward of the Lower Silesian Oncology Center, and 165 healthy individuals. Thirteen unconventional treatment methods were studied using the “Scale of Risk Perception of UMT” developed by the author of the project.
Results. Healthy people tended to consider unconventional methods of treatment to be more risky than did the patients. The most striking differences in risk perception were observed between healthy people and those hospitalized because of cancer.
Conclusion. Ill persons exhibit a tendency to diminish the risk related to unconventional methods of treatment. The state of disease, particularly of a lethal disease, creates a more optimistic approach as to the effectiveness of these methods.

Streszczenie

Wprowadzenie. Coraz więcej pacjentów wybiera niekonwencjonalne metody leczenia. Decyzja o sięgnięciu po niekonwencjonalne metody terapii wiąże się z koniecznością oceny ryzyka związanego z ich stosowaniem.
Cel pracy. Ustalenie, jak ludzie spostrzegają ryzyko niekonwencjonalnych metod terapii. Porównywanie ilościowych i jakościowych ocen ryzyka związanego z niekonwencjonalnymi metodami terapii między osobami zdrowymi i chorymi.
Materiał i metody. Wbadaniu wzięło udział 292 osoby, w tym 78 chorych hospitalizowanych na oddziale alergologii Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii, 49 chorych hospitalizowanych na oddziale onkologicznym Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz 165 osób zdrowych. W badaniu zastosowano własną „Skalę Percepcji Ryzyka NMT”. Badaniem objęto 13 niekonwencjonalnych metod terapii.
Wyniki. Osoby zdrowe spostrzegają niekonwencjonalne metody terapii jako bardziej ryzykowne niż osoby chore. Największe różnice w percepcji niekonwencjonalnych metod terapii i ocenie ich ryzyka zanotowano między osobami zdrowymi i hospitalizowanymi z powodu nowotworu.
Wnioski. Osoby chore tendencyjnie pomniejszają ryzyko niekonwencjonalnych metod terapii. Sytuacja choroby, zwłaszcza przebiegającej z bezpośrednim zagrożeniem życia, powoduje większy optymizm w ocenie skuteczności tych metod.

Key words

unconventional methods of treatment, risk perception, alternative medicine

Słowa kluczowe

niekonwencjonalne metody leczenia, percepcja ryzyka, medycyna alternatywna

References (16)

 1. Kruszewski J: Metody biorezonansu (terapia MORA, BICOM) – pochodzenie oraz diagnostyczne i lecznicze zastosowanie w alergologii. Raport ds. Komisji Weryfikacji Niekonwencjonalnych Metod Diagnostycznych i Leczniczych ZG Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Alergia Astma Immunologia 1996, 1(3), 172–183.
 2. Fisher P, Ward A: Medicine in Europe: Complementary medicine in Europe. BMJ 1994, 309, 107–111.
 3. Eisenberg DM, Davis R, Ettner SL, Appel S, Wilkey S, Van Rompay M, Kessler RC: Trends in alternative medicine use in the United States, 1990–1997: Results of a follow−up national survey. JAMA 1998, 280, 1569–1575.
 4. Fischhoff B, Slovic P, Lichtenstein S, Read S, Combs B: How safe is safe enough? A psychometric study of attitudes toward technological risks and benefits. Policy Sciences 1978, 9,127–152.
 5. Slovic P, Fischhoff B, Lichtenstein S: Behavioral decision theory perspective on risk and safe. Acta Psychol 1984, 56, 183–203.
 6. Slovic P: Perception of risk. Science 1987, 236, 280–285.
 7. Slovic P: Public perception of risk. J Environ Health 1997, 59, 22–25.
 8. Austin JA: Why patients use alternative medicine: results of national study. JAMA 1998, 279, 1548–1553.
 9. Olchowska−Kotala A, Synowiec−Piłat M: Poglądy studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu na temat medycyny niekonwencjonalnej. In: Społeczno−ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII–XX wieku. Eds.: Płonka−Syroka B, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2002.
 10. MacGregor DG, Fleming D: Risk perception and symptom reporting. Risk Anal 1996, 16(6), 773–783.
 11. McDaniels T, Axelrod LJ, Slovic P: Characterizing perception of ecological risk. Risk Anal 1995, 15(5), 575–588.
 12. Finucane ML, Slovic P, Mertz CK: Public perception of the risk of blood transfusion. Transfusion 2000, 40(8), 1017–1022.
 13. Goszczyńska M: Człowiek wobec zagrożeń. Psychologiczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka. Żak, Warszawa 1997.
 14. Sokołowska J: Psychologia decyzji ryzykownych. Ocena prawdopodobieństwa i modele wyboru w sytuacji ryzykownej. Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2005.
 15. Lewicka M: Aktor czy obserwator? Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym. PTP, Warszawa 1993.
 16. Pauling J: Strategies to help patients understand risks. BMJ 2003, 327(7417), 745–748.