Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 5, September-October, p. 833–842

Publication type: original article

Language: English

Causes and Morphology of Long−Bone Pseudoarthrosis in Own Material

Przyczyny powstawania i morfologia stawów rzekomych kości długich w materiale własnym

Paweł Reichert1,, Roman Rutowski1,2,, Krzysztof Zimmer1,, Jerzy Gosk1,, Tomasz Greczner1,, Maciej Urban1,

1 Chair and Clinic of Traumatology and Hand Surgery in Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Chair and Department of Medicine of Sport in Wrocław University of Physical Education, Poland

Abstract

Background. Disturbances in fractured bone union connected with the increased incidence of trauma have become an ever more serious problem in the contemporary traumatology of motor organs. The etiological diversity of such trauma makes the problem of treating complications complex. Knowledge of the causes leading to the formation of pseudoarthrosis allows avoiding this complication in certain cases and knowledge of morphology is essential to planning a correct treatment process.
Objectives. A retrospective analysis of the causes leading to pseudoarthrosis after long−bone fractures and defining the morphology of long−bone pseudoarthrosis were the purposes of the study.
Material and Methods. In 1995–2005, 80 patients were treated for pseudoarthrosis of long−bone shafts in this clinic. In the study group, men constituted the majority (66%). Pseudoarthrosis of the humerus was treated most often (29%), followed by the femur (20%), radius (20%), ulna (19%), and the tibia (9%). The time from fracture to decortication was from 6 to 48 months. Examination of the patients consisted of subjective examination and additional examinations (radiological, arteriographic, and scintiscanning). Intrasurgical examination was documented with photographs. Pseudoarthrosis was classified according to the Weber and Cech division.
Results. Dysplastic pseudoarthrosis was observed most often (38 patients, 44%), followed by oligotrophic (27 patients, 31%), aplastic (17 patients, 20%), and hypertrophic (4 patients, 5%).
Conclusion. Avital forms (dysplastic, aplastic) of pseudoarthrosis after fracture of long bones appear more often than vital forms (hypertrophic, oligotrophic). The latter are usually complications after nonsurgical treatment of a long bone, while the former appear more often in fractures requiring surgical treatment. Complications in the form of pseudoarthrosis appear most often after surgery of osteosynthesis with use of a metal plate adhering directly to the bone and, most seldom, after intramedullar osteosynthesis with arthrorisis. Avital pseudoarthroses, particularly aplastic, appear most often in fractures complicated by infection, impairment of blood supply, and injury to nerves.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zaburzenia zrostu złamań kości w związku ze wzrostem urazowości stają się coraz poważniejszym problemem współczesnej traumatologii narządu ruchu. Różnorodność etiologiczna sprawia, że problem leczenia powikłań jest złożony. Istotną kwestią są nie tylko trudności medyczne w wyleczeniu, ale również czas, w jakim to nastąpi, a co za tym idzie koszty leczenia. Wiedza o przyczynach prowadzących do wytworzenia stawów rzekomych pozwala w określonych przypadkach uniknąć tego powikłania, a znajomość morfologii jest niezbędna do zaplanowania prawidłowego procesu leczenia.
Cel pracy. Retrospektywna analiza przyczyn prowadzących do wytworzenia stawów rzekomych po złamaniach trzonów kości długich oraz określenie morfologii stawów rzekomych kości długich.
Materiał i metody. Do badań włączono 80 chorych z 86 stawami rzekomymi trzonów kości długich, leczonych w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1995–2005. Statystycznie przeważali mężczyźni (66%) głównie w 2., 3. i 4. dekadzie życia. Najwięcej leczono chorych ze stawami rzekomymi kości ramiennej, następnie kości udowej, promieniowej i łokciowej. Czas od złamania do operacji stawu rzekomego wynosił 6–48 miesięcy. Badanie chorych składało się z badania podmiotowego, przedmiotowego i dodatkowych badań: radiologicznego, arteriograficznego i scyntygraficznego. Badanie śródoperacyjne dokumentowano zdjęciami fotograficznymi. Do klasyfikacji stawów rzekomych użyto klasyfikacji Webera i Cecha.
Wyniki. Najwięcej stwierdzono stawów rzekomych dysplastycznych (44%), następnie oligotroficznych (31%), aplastycznych (20%) i hipertroficznych (5%). Przyczyną powstania stawów rzekomych w 38 przypadkach był brak warunków mechanicznych do uzyskania zrostu, u 14 chorych zaburzenia ukrwienia i unerwienia, w 8 przypadkach pourazowe zapalenie kości, u 16 chorych brakowało jednoznacznej przyczyny.
Wnioski. Awitalne postacie (dysplastyczne, aplastyczne) stawów rzekomych po złamaniu kości długich występują częściej niż postacie witalne (hipertroficzne, oligotroficzne). Stawy rzekome hipertroficzne i oligotroficzne są zwykle powikłaniem po nieoperacyjnym leczeniu złamań kości długich, a stawy rzekome awitalne – dysplastyczne i aplastyczne – występują częściej w złamaniach wymagających leczenia operacyjnego. Powikłanie w postaci stawu rzekomego występuje najczęściej po operacji osteosyntezy z użyciem płyty metalowej przylegającej bezpośrednio do kości, a najrzadziej po osteosyntezie śródszpikowej z zaryglowaniem. Stawy rzekome awitalne – zwłaszcza aplastyczne – występują najczęściej w złamaniach powikłanych zakażeniem, upośledzeniem ukrwienia oraz uszkodzeniem nerwów.

Key words

pseudoarthrosis, nonunion, failure of osteosynthesis, ostitis

Słowa kluczowe

staw rzekomy, brak zrostu, powikłania osteosyntezy, zapalenie kości

References (20)

 1. Górecki A: Growth factors and bone tissue [Czynniki wzrostu i tkanka kostna]. Oficyna Wydawnicza 2004, ASPRA−JR.
 2. Karpina B, Marciniak W (promoter): An evaluation of treatment results with the Judet−Forbes method of disturbances in the union of long−bone fractures [Ocena wyników leczenia sposobem Judet’a−Forbes’a zaburzeń zrostu złamań kości długich]. Doctoral thesis, AM Poznań 1994.
 3. Ramotowski W, ed.: Complications in bone union [Leczenie powikłań zrostu kostnego]. PZWL 1984.
 4. Szojlew D: Treatment results of disturbances in union after long−bone shaft fractures using modified bone−muscle decortication (Wyniki leczenia zaburzeń zrostu po złamaniach trzonów kości długich zmodyfikowaną dekortykacją kostno−mięśniową). Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1972, 37, 443–449.
 5. Tylman D, Dziak A: Traumatology of the motor organ [Traumatologia narządu ruchu]. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1996.
 6. Tylman D: Bone fracture mending: the biological aspects and the influence of physical factors [Gojenie się złamania kości – aspekty biologiczne i wpływ czynników fizycznych]. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1986, 51, 433–446.
 7. Velde E, van der Werken C: Plate osteosynthesis for pseudoarthrosis of the humeral shaft. Injury, Int J Care Injured 2001, 32, 621–624.
 8. Verbruggen J, Stapert J: Failure of reamed nailing in humeral non−union: an analysis of 26 patients. Injury, Int. J Care Injured 2005, 36, 430–438.
 9. Blumenfeld J: Pseudoarthrosis of the Long Bones. J Bone Joint Surg 1947, 29, 97–106.
 10. Watson−Jones R: Fractures and Joint Injures. Williams and Wilkins Co. Baltimore 1943.
 11. Weber BG, Cech O: Pseudoarthrosis, Pathophysiology, Biomechanics, Therapy, Results. New York–San Francisco–London. Grune and Stratton. Jovanovich Publishers 1976.
 12. Frost HM: The biology of fracture healing. An overview for clinicians. Clin Orthop 1989, 248, 283–293.
 13. Niedźwiecki T, Dąbrowski Z, Bonczar M: Treatment of pseudoarthrosis of long bones by stable unification of fragments and grafting of bone−marrow stroma cells cultured in vitro [Leczenie stawów rzekomych kości długich stabilnym zespoleniem odłamów i przeszczepianiem komórek podścieliska szpikowego z hodowli in vitro]. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 2000, 65, 209–214.
 14. Niedźwiecki T: The influence of bone marrow on fracture healing, delays in union, and pseudoarthroses in long bones [Wpływ szpiku kostnego na gojenie złamań, zrostów opóźnionych i stawów rzekomych kości długich]. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1993, 58, supl 3, 194–204.
 15. Deja W, Lipiński J, Lasek J, Romanowicz G, Marks W, Witkowski Z: Inflammatory complications during the treatment of injuries of the motor organ: selected diagnostic and treatment issues [Powikłania zapalne w przebiegu leczenia obrażeń narządu ruchu – wybrane zagadnienia diagnostyczne i lecznicze]. Nowiny Lekarskie 2001, 4, 337–350.
 16. Martinez A, Herrera A, Cuenca J: Marchetti nailing with decortication and bone graft in non−unions of the two upper thirds of the humerus. Chirurgie de la Main 2002, 21, 28–32.
 17. Miligram JW: Nonunion and pseudoarthrosis of fracture healing. A histopathologic study of 95 human specimens. Clin Orthop 1991, 268, 203–210.
 18. Brashear R: Diagnosis and prevention of non−union. J Bone Joint Surg 1964, 47−A, 171–178.
 19. Rodriguez−Merchan EC, Forriol F: Nonunion: general principles and experimental data. Clin Orthop Relat Res 2004, 419, 4–12.
 20. Chapman MW, Woo S: Principles of fracture healing. Operative Orthopaedics, J. B. Lippincott Company, Philadelphia 1998, 1, 115–121.