Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 5, September-October, p. 827–831

Publication type: original article

Language: English

Selected Blood Parameters and Vitamin Concentrations in Alcoholic Liver Disease

Wybrane wskaźniki krwi i stężenia witamin w alkoholowej chorobie wątroby

Ewa Kazimierska1,, Renata Świątkowska−Stodulska1,, Anna Drobińska−Jurowiecka2,, Marcin Lipiński3,, Anna Lewczuk1,, Dorota Dworakowska1,, Jolanta Weyer−Hepka1,, Piotr Wiśniewski1,, Krzysztof Sworczak1,

1 Department of Internal Medicine, Endocrinology and Hemostatic Disorders, Medical University of Gdańsk, Poland

2 Department of Gastroenterology and Hepatology, Medical University of Gdańsk, Poland

3 Department of Pharmaceutical Biochemistry, Medical University of Gdańsk, Poland

Abstract

Background. Alcohol and its metabolites decrease the absorption and reabsorption of vitamin B6, vitamin B12, and folic acid.
Objectives. Assessing selected blood parameters and concentrations of vitamin B12, folic acid, and homocystein in the blood serum of alcoholic liver disease patients.
Material and Methods. The study group consisted of 40 patients with alcoholic liver disease (mean age: 52.7 years) and the control group of 40 healthy blood donors (mean age: 52.0 years) and 38 healthy volunteers (mean age: 48.4 years).
Results. The mean vitamin B12 concentration was higher in the patient group compared with the healthy controls (659.43 ± 489.29 ng/ml vs. 348.44 ± 145.93 ng/ml, p < 0.001) and positively correlated with bilirubin concentration, alkaline phosphatase activity, and INR value (r: 0.47, 0.38, 0.54, respectively, p < 0.01). Hyperhomocysteinemia was observed in 50% of the patients and did not correlate with vitamin B12 and folic acid deficiency, but did correlate with mean platelet count and alkaline phoshatase activity (r: 0.043, 0.31, respectively, p < 0.05). In the patient group, the mean corpuscular volume (MCV) of erythrocytes was higher than in the control group (98.0 ± 7.84 vs. 84 ± 8.0 fl) and was not related to vitamin deficiency.
Conclusion. A high vitamin B12 concentration was found in the patients with alcoholic liver disease. No correlations between increased MCV and the concentrations of folic acid and vitamin B12 were found in the group of patients. Hyperhomocyteinemia was not connected with folic acid or vitamin B12 deficiency.

Streszczenie

Wprowadzenie. Alkohol i jego metabolity zmniejszają wchłanianie jelitowe i resorpcję zwrotną witaminy B6, B12 i kwasu foliowego.
Cel pracy. Ocena wybranych wskaźników morfologii krwi oraz stężenia witaminy B12, kwasu foliowego i homocysteiny w surowicy pacjentów z alkoholową chorobą wątroby.
Materiał i metody. Zbadano 40 pacjentów z alkoholową chorobą wątroby (średnia wieku 52,7 lat). Grupę kontrolną stanowiło 40 honorowych dawców krwi (średnia wieku 52,0 lat) i 38 zdrowych ochotników (średnia wieku 48,4 lat).
Wyniki. Średnie stężenie witaminy B12 u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby było znamiennie większe w porównaniu z grupą kontrolną (659,43 ± 489,29 ng/ml vs. 348,44 ± 145,93 ng/ml, p < 0,001) i korelowało dodatnio ze stężeniem bilirubiny, aktywnością fosfatazy alkalicznej i wartością wskaźnika protrombinowego (r = 0,47; r = 0,38; r = 0,54, p < 0,01). Hiperhomocysteinemię wykazano u 50% badanych chorych. Nie stwierdzono znamiennej zależności między stężeniami homocysteiny, witaminy B12 i kwasu foliowego. Wykazano natomiast znamienną korelację ze średnią liczbą płytek krwi i aktywnością fosfatazy alkalicznej (r = 0,043; r = 0,31; p < 0,05). Średnia objętość krwinki w grupie chorych była znamiennie większa niż w grupie kontrolnej (98,0 ± 7,84 vs. 84 ± 8,0 fl) i nie korelowała ze stężeniami badanych witamin.
Wnioski. U pacjentów z alkoholową chorobą wątroby wykazano duże stężenia witaminy B12. Nie obserwowano korelacji między podwyższoną średnią objętością krwinki i stężeniami badanych witamin. Stwierdzona hiperhomocysteinemia w grupie chorych z alkoholową chorobą wątroby wydaje się nie mieć związku z niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12.

Key words

alcoholic liver disease, vitamin B12, folic acid, homocystein, blood platelets

Słowa kluczowe

alkoholowa choroba wątroby, witamina B12, kwas foliowy, płytki krwi

References (15)

 1. Maruyama S, Hirayama C, Yamamoto S, Koda M, Udagawa A, Kadowaki Y, Inoue M, Sagayama A, Umeki K: Red blood cell status in alcoholic and non−alcoholic liver disease. J Lab Clin Med 2001, 138, 332–337.
 2. Mezey E: Metabolic effects of alcohol. Fed Proc 1985, 44, 134–138.
 3. Morgan MY, Camilo ME, Luck W, Sherlock S, Hoffbrand AV: Macrocytosis in alcohol−related liver disease: its value for screening. Clin Lab Haematol 1981, 3, 35–44.
 4. Baral N, Pokhrel S, Lamsal M, Yadav BN, Sah SP: Utility of gamma−glutamyl transpeptidase and mean corpuscular volume in alcoholic liver disease. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005, 36, 1007–1010.
 5. Halsted CH: Folate deficiency in alcoholism. Am J Clin Nutr 1980, 33, 2736–2740.
 6. Bleich S, Loffelholz K, Kornhuber J: Folate against hyperhomocysteinemia. A new approach for the prevention and therapy of alcoholism−associated disorders? Nervenarzt 2004, 75, 425–430.
 7. Lambert D, Benhayoun S, Adjalla C, Gelot MM, Renkes P, Gerard P, Felden F, Belleville F, Gaucher P, Gueant JL, Nicolas JP: Alcoholic cirrhosis and cobalamin metabolism. Digestion 1997, 56, 64–71.
 8. Baker H, Leevy CB, DeAngelis B, Frank O, Baker ER: Cobalamin (vitamin B12) and holotranscobalamin changes in plasma and liver tissue in alcoholics with liver disease. J Am Coll Nutr 1998, 17, 235–238.
 9. Ji C, Kaplowitz N: Hyperhomocysteinemia, endoplasmic reticulum stress, and alcoholic liver injury. World J Gastroenterol 2004, 10, 1699–1708.
 10. Blasco C, Caballeria J, Deulofeu R, Lligona A, Pares A, Lluis JM, Gual A, Rodes J: Prevalence and mechanism of hyperhomocysteinemia in chronic alcoholics. Alcohol Clin Exp Res 2005, 29, 1044–1048.
 11. Halsted CH, Villanueva JA, Devlin AM, Chandler CJ: Metabolic interactions of alcohol and folate. J Nutr 2002, 132, Suppl. 8, 2367s–2372s.
 12. Halsted CH, Villanueva JA, Devlin AM: Folate deficiency, methionine metabolism, and alcoholic liver disease. Alcohol 2002, 27, 169–172.
 13. Lewandowski K: Hyperhomocysteinemia as a risk factor for the development of vascular changes [Hiperhomocysteinemia jako czynnik ryzyka rozwoju zmian naczyniowych]. Acta Haematol Pol 1998, 29, 157–169.
 14. Brzozko S, Hryszko T, Małyszko J, Mysliwiec M: Homocysteine – new risk factor for progression of atherosclerosis and its complications. Pol Merkuriusz Lek 2001, 10, 56–59.
 15. Felinska W, Brus R, Szkilnik R: Ethanol: current theories on its toxic effect with special reference to the effect on the central nervous system of adult mammals and during individual development. Post Hig Med Dosw 1990, 44, 113–137.