Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 5, September-October, p. 803–809

Publication type: original article

Language: English

Electrogastrography in Patients with Non−Erosive Reflux Disease and with Erosive Reflux Disorder – Preliminary Results

Elektrogastrografia u pacjentów z nieerozyjną chorobą refluksową oraz z refluksowym zapaleniem przełyku – wstępne wyniki

Łukasz Dobrek1,, Michał Nowakowski2,, Anna Syguła3,, Halina Barylak3,, Roman Maria Herman2,, Piotr Jan Thor1,

1 Department of Pathophysiology, Medical College, Jagiellonian University, Kraków, Poland

2 Third Department of General Surgery, Medical College, Jagiellonian University, Kraków, Poland

3 Gastrointestinal Consulting Office “Batorego” in Kraków, Poland

Abstract

Background. The GERD pathogenesis is complex, also associated with gastric motility disturbances which are secondary to the impairment of gastric myoelectrical activity. It can be measured using percutaneous electrogastrography (EGG).
Objectives. Evaluating gastric myoelectrical activity in patients with both GERD forms, i.e. erosive reflux dis−ease (reflux esophagitis, or ERD) or non−erosive reflux disease (NERD), using EGG.
Material and Methods. Ten NERD patients and 10 patients with ERD were studied. The control group contained 20 healthy persons sexand age−matched to both patient groups. All participants underwent upper gastrointestinal tract endoscopy, esophageal manometry, 24−hour pH−monitoring, and electrogastrography.
Results. All GERD patients had slightly decreased resting lower esophageal sphincter pressure (NERD: 26.1, ERD: 21.0 vs. controls: 27.7 mm Hg, p > 0.05). ERD patients had more stressed acid reflux in pH−metry than both the NERD group and controls (longest reflux episode: ERD: 45.6 vs. NERD: 30.8 and controls: 7.2 min; fraction of time with pH < 4: ERD: 21.2% vs. NERD: 12.4% and controls: 2.3%). Excessive gastric dysrhythmias in the EGG recordings were observed of neither in NERD nor ERD patients, but postprandial drops in dominant power (DP) and the power ratio (PR) were noted in both the patient groups (PR: 0.72 in NERD, 0.36 in ERD, 2.07 in controls; p < 0.05).
Conclusion. The EGG results confirm the existence of postprandial gastric myoelectrical activity disturbances in both GERD patients groups, which indirectly reflect the impairment of gastric motility. The presence of these disturbances in NERD patients indicates that they may play a role in the development of GERD and are not only a consequence of esophagitis.

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroba refluksowa przełyku (GERD – gastroesophageal reflux disease) ma złożoną patogenezę, obejmującą również zaburzenia motoryki żołądka, wtórne do zaburzeń jego czynności mioelektrycznej. Można ją ocenić za pomocą elektrogastrografii (EGG).
Cel pracy. Oszacowanie aktywności mioelektrycznej żołądka u pacjentów z obiema postaciami GERD – erozyjną (ERD) i nieerozyjną (NERD) metodą EGG.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 10 pacjentów z NERD, 10 pacjentów z ERD oraz 20 zdrowych osób tworzących grupę kontrolną. U wszystkich badanych wykonano badanie endoskopowe, manometryczne, 24−godzinne monitorowanie zmian śródprzełykowego pH oraz elektrogastrograficzny zapis aktywności mioelektrycznej żołądka.
Wyniki. Pacjenci z ERD i NERD mieli nieznacznie zmniejszone ciśnienie w obrębie dolnego zwieracza przełyku (ERD – 21,0 mm Hg; NERD – 26,1 mm Hg; grupa kontrolna – 27,7 mm Hg; p > 0,05). Chorzy na ERD mieli bardziej zaznaczone kwaśne zarzucanie w porównaniu do pozostałych grup (najdłuższy epizod refluksowy – 45,6 min vs. NERD – 30,8 i grupa kontrolna – 7,2 min; frakcja czasu zapisu z pH < 4 – 26,8% vs. NERD – 12,4 i grupa kontrolna – 2,3%. W zapisach EGG w obu grupach pacjentów nie stwierdzono istotnych dysrytmii żołądkowych, ale zaobserwowano spadek mocy dominującej w zapisach poposiłkowych (PR = 0,72 w grupie NERD i PR = 0,36 w ERD przy PR = 2,07 w grupie kontrolnej; p < 0,05).
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają zmienioną poposiłkową czynność mioelektryczną u pacjentów z GERD. Zaburzenia takie, obserwowane u pacjentów z NERD, dowodzą, iż nie są one rezultatem rozwijających się zmian zapalnych w przełyku, ale są jednym z czynników patogenetycznych GERD.

Key words

gastroesophageal reflux disease (GERD), gastric myoelectrical activity, electrogastrography (EGG)

Słowa kluczowe

choroba refluksowa przełyku (GERD), aktywność mioelektryczna żołądka, elektrogastrografia (EGG)

References (20)

 1. Sifrim D, Castell D, Dent J, Kahrilas PJ: Gastro−oesophageal reflux monitoring: review and consensus report on detection and definitions of acid, non−acid and gas reflux. Gut 2004, 53, 1024–1031.
 2. Mittal RK, Balaban DH: Mechanisms of disease: the esophagogastric junction. N Engl J Med 1997, 336, 924–932.
 3. Mittal RK, Holloway RH, Penagini R, Blackshaw LA, Dent J: Transient lower esophageal sphincter relaxation. Gastroenterology 1995, 109, 601–610.
 4. Levanon D, Zhang M, Chen JDZ: Efficiency and efficacy of the electrogastrogram. Dig Dis Sci 1998, 43, 1023–1030.
 5. Policy and Position Statement. An American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the Clinical Use of Esophageal Manometry. Gastroenterology 1994, 107, 1865–1884.
 6. Price J, Richter JE: The performance and interpretation of ambulatory esophageal pH monitoring in adults. In: Ambulatory Esophageal pH Monitoring: Practical Approach and Clinical Applications. Richter JE, ed., Williams & Wilkins, Baltimore 1997, 2nd ed., pp. 27–38.
 7. Parkman HP, Hasler WL, Barnett JL, Eaker EY: Electrogastrography: a document prepared by the gastric section of the American Motility Society Clinical GI Motility Testing Task Force. Neurogastroenterol Motil 2003, 15, 89–102.
 8. Richter JE, Bradley LA, DeMeester TR, Wu WC: Normal 24−hr ambulatory esophageal pH values. Influence of study center, pH electrode, age and gender. Dig Dis Sci 1992, 37, 849–856.
 9. Kraus BB, Wu WC, O.Castell D: Comparison of lower esophageal sphincter manometrics and gastroesophageal reflux measured by 24−hour pH recording. Am J Gastroenterol 1990, 85, 692–696.
 10. Stal P, Lindberg G, Ost A, Iwarzon M, Seensalu R: Gastroesophageal reflux in healthy subjects. Scand J Gastroenterol 1999, 34, 121–128.
 11. Mattioli S, Pilotti V, Spangaro M, Grigioni WF, Zannoli R, Felice V, Conci A, Gozzetti G: Reliability of 24− hour home esophageal pH monitoring in diagnosis of gastroesophageal reflux. Dig Dis Sci 1989, 34, 71–78.
 12. Katz PO, Knuff TE, Benjamin SB, Castell DO: Abnormal esophageal pressures in reflux esophagitis: cause or effect? Am J Gastroenterol 1986, 81, 744–746.
 13. Singh P, Adamopoulos A, Taylor RH, Colin−Jones DG: Oesophageal motor function before and after healing of oesophagitis. Gut 1992, 33, 1590–1596.
 14. Estevao−Costa J, Campos M, Dias JA, Trindade E, Medina AM, Carvalho JL: Delayed gastric emptying and gastroesophageal reflux: a pathophysiologic relationship. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001, 32, 471–474.
 15. Herculano JR, Troncon LE, Aprile LR, Moraes ER, Secaf M, Onofre PH, Dantas RO, Oliveira RB: Diminished retention of food in the proximal stomach correlates with increased acidic reflux in patients with gastroesophageal reflux disease and dyspeptic symptoms. Dig Dis Sci 2004, 49, 750–756.
 16. Lenglinger SG, Bergmann H, Schneider C, Hoffmann M, Wolfl G, Stacher−Janotta G: Gastric emptying: a contributory factor in gastro−oesophageal reflux activity? Gut 2000, 47, 661–666.
 17. Freedman J, Gryback P, Lindqvist M, Granstrom L, Lagergren J, Hellstrom PM, Jacobsson H, Naslund E: Gastric emptying and duodeno−gastro−oesophageal reflux disease. Dig Liver Dis 2002, 34, 477–483.
 18. Banach T, Ciecko−Michalska I, Cibor D, Szulewski P, Bogdal J, Thor PJ: Myoelectric activity of the stomach and esophageal pH changes in reflux disease. Folia Med Cracov 2001, 42, 53–61.
 19. Chang FY, Lu CL, Chen CY, Luo JC, Jiun KL, Lee SD, Wu HC: Stomach myoelectrical response of patients with gastroesophageal reflux disease receiving omeprazole treatment. Gastroenterol Hepatol 2003, 18, 1399–1406.
 20. Cucchiara S, Salvia G, Borrelli O, Ciccimarra E, Az−Zeqeh N, Rapagiolo S, Minella R, Campanozzi A, Riezzo G: Gastric electrical dysrhythmias and delayed gastric emptying in gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 1997, 92, 1103–1108.