Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 4, July-August, p. 741–746

Publication type: review article

Language: English

Functional Capacity Scale as a Suggested Nursing Tool for Assessing Patient Condition with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage – Part II

Skala wydolności funkcjonalnej jako propozycja narzędzia w pielęgniarskiej ocenie stanu chorego z krwotokiem podpajęczynówkowym wywołanym tętniakiem śródczaszkowym – część II

Robert Ślusarz1,, Wojciech Beuth1,, Barbara Książkiewicz2,

1 Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK, Bydgoszcz, Poland

2 Katedra i Klinika Neurologii CM UMK, Bydgoszcz, Poland

Abstract

The Barthel index is the oldest point scale assessing patients’ functional capacity. It is used in assessing patients with hemiparesis. Functional capacity scales are useful in assessing rehabilitation outcomes in patients with different disease entities. In nursing, where a patient’s condition is assessed holistically, point scales are important in making nursing diagnoses. Based on literature, elements of nursing diagnostics are presented in the paper. Problems of patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage in the early postoperative period are also specified here. Finally, the authors introduce the Functional Capacity Scale, a new tool that might be used in neurosurgical nursing to evaluate the patient’s condition.

Streszczenie

Najstarszą skalą punktowej oceny stanu funkcjonalnego jest wskaźnik Barthel, zastosowany do oceny chorych z niedowładem połowiczym. Skale funkcjonalne stosuje się w ocenie wyników rehabilitacji chorych z różnymi jednostkami chorobowymi. W pielęgniarstwie zainteresowanie skalami punktowymi wynika z potrzeby stawiania diagnozy pielęgniarskiej, czyli rozpatrywania stanu chorego w ujęciu holistycznym. Na podstawie literatury przedstawiono elementy rozpoznania stanu chorego z punktu widzenia pielęgniarskiego oraz wyszczególniono problemy chorych z krwotokiem podpajęczynówkowym w bezpośrednim okresie po leczeniu operacyjnym tętniaka śródczaszkowego. Zaproponowano również narzędzie do pomiaru wydolności funkcjonalnej chorego – Skalę Wydolności Funkcjonalnej, jako propozycję zastosowania w neurochirurgicznej pielęgniarskiej ocenie stanu chorego.

Key words

functional capacity scale, nursing diagnosis, subarachnoid hemorrhage, intracranial aneurysm

Słowa kluczowe

skala wydolności funkcjonalnej, ocena pielęgniarska, krwotok podpajęczynówkowy, tętniak śródczaszkowy

References (13)

 1. Adamczyk K: Preparation of cerebral stroke patients for self−care. Cereb Stroke 2000, 2, 75–80.
 2. Adamczyk K: Self−care in selected care models – nursing experiment. Post−doctoral thesis, Lublin 2000.
 3. Kaniewska B, Jędrys B, Stadnicka G, Turowski K: Wartość kliniczna Skali Wydolności Chorych w Zakresie Samoopieki. Organizacja opieki pielęgniarskiej a zmiany w systemie ochrony zdrowia. Materiały Konferencyjne [The clinical value of the Patient Capacity Scale of Self−care. The organization of nursing and changes in the public health system. Conference materials]. Wydawnictwo Edukacji Medycznej, Warsaw 1994, 142–145.
 4. Rola J, Turowski K: Ocena stanu klinicznego i wydolności w zakresie samoopieki chorych z nowotworami mózgu [Evaluation of clinical status and capacity of self−care in brain tumor patients]. Ann Univ Mariae Curie Skłodowska (Med). Lublin 2002, Suppl. XI, 317–325.
 5. Stadnicka G, Sieplińska J, Turowski K: Wpływ zaburzeń ruchowych na wydolność w zakresie samoopieki chorych neurochirurgicznych [The influence of movement disturbances on capacity of self−care of neurosurgery patients]. Problemy Pielęgniarstwa 1993, 26–31.
 6. Zarzycka D: Obiektywizacja wydolności samoopiekuńczej pacjenta w pielęgnowaniu opartym o założenia D. Orem. Kształcenie podyplomowe i doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych. Materiały z Konferencji Naukowej [Objectivizing patient self−care capacity based on D. Orem. Postgraduate and in−service training of nurses and midwives]. Warsaw 19–20 March 1999, 155–159.
 7. Ślusarz R, Michalska A, Beuth W, Jachimowicz−Wołoszynek D: Patient Categorisation Sheet as a practical tool in neurosurgical nursing assessment. Valetudinaria – Progress in Clinical and Military Medicine 2003, 1–2, 78–83.
 8. Ślusarz R, Beuth W, Kasprzak HA: Clinimetrics as a way of assessing patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Ann Acad Med Bydg 2004, 1, 57–64.
 9. Opara J: The analysis of usefulness of selected stroke scales for evaluation of the results of rehabilitation in hemiplegic patients. Post−doctoral thesis, Katowice 1996.
 10. Mahoney FI, Barthel DW: Functional evaluation: The Barthel Index. Md Med J 1965, 14, 56–61.
 11. Zarzycka D: Measurement of social support in in−patient care. Post−doctoral thesis, University of Medicine, Lublin 1998.
 12. Ślusarz R, Beuth W, Kasprzak HA: Psychometric features of the Functional Capacity Scale. Valetudinaria – Progress in Clinical and Military Medicine 2003, 3–4, 100–104.
 13. Ślusarz R, Beuth W, Śniegocki M, Kasprzak HA, Grzelak L, Woźniak B: Functional Capacity Scale in assessment of patients in the early period following aneurysmal surgery. Ann Univ Mariae Curie Skłodowska (Med). Lublin 2004, Suppl. 5, 248–254.