Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 4, July-August, p. 711–722

Publication type: review article

Language: Polish

Współczesna diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzkanałowych

Contemporary Diagnostic Imaging of Spinal Canal Tumors

Maria Sankowska1,, Marek Sąsiadek2,3,, Dorota Sosnowska−Pacuszko3,

1 Zakład Diagnostyki Radiologicznej ZOZ MSWiA we Wrocławiu

2 Zakład Neuroradiologii, Katedra Radiologii AM we Wrocławiu

3 Dział Radiologii, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu

Streszczenie

W porównaniu z guzami wewnątrzczaszkowymi zmiany nowotworowe kanału kręgowego występują stosunkowo rzadko. Ze względu na nieswoiste objawy kliniczne podstawową rolę w ich rozpoznaniu odgrywa diagnostyka obrazowa. Nowe metody obrazowania – tomografia komputerowa (TK), a zwłaszcza rezonans magnetyczny (MR) – metoda z wyboru w diagnostyce guzów wewnątrzkanałowych, zdecydowanie zmniejszyły znaczenie starszych badań diagnostycznych, takich jak: przeglądowe zdjęcia RTG, mielografia i angiografia, które obecnie stosuje się sporadycznie. W każdym przypadku klinicznego podejrzenia nowotworu wewnątrzkanałowego badanie MR powinno być wykonane jak najszybciej. Bardzo dobre wyniki w ocenie zaawansowania procesów nowotworowych uzyskuje się dzięki pozytronowej tomografii emisyjnej (PET). Ostateczne rozpoznanie umożliwia biopsja guza, która może być wykonana pod kontrolą TK lub w otwartych aparatach MR. Ze względu na położenie guzy wewnątrzkanałowe dzieli się na: zewnątrzoponowe, wewnątrzoponowe pozardzeniowe i wewnątrzrdzeniowe. Najczęstszymi zmianami nowotworowymi wewnątrzkanałowymi są przerzuty, które mogą umiejscawiać się w każdej z tych przestrzeni. Najrzadsze są guzy położone śródrdzeniowo. Niektóre zmiany mogą zajmować dwie sąsiadujące przestrzenie, najczęściej dotyczy to nerwiaków, które, jako guzy klepsydrowate, mogą obejmować przestrzeń zewnątrzoponową i wewnątrzoponową pozardzeniową.

Abstract

Spinal canal tumors occur relatively rarely in comparison with intracranial mass lesions. Because of their unspecific clinical symptoms the imaging methods play fundamental role in diagnosis of these tumors. New imaging methods – computed tomography (CT) and especially magnetic resonance (MR) – the imaging procedure of choice in diagnosis of spinal canal tumors – markedly reduced the significance of the older ones, like plain X−ray films, myelography and angiography, which are used nowadays occasionally. MR should be performed as soon as possible in any patient in whom a spinal canal neoplastic pathology is clinically suspected. Very good results in evaluation of staging of neoplastic processes are obtained with positron emission tomography (PET). Biopsy of the tumor, which can be performed under CT guidance or in open MR units, makes possible the definitive diagnosis. According to the space of origin spinal canal tumors are divided into extradural, intradural extramedullary and intramedullary. The most frequent neoplasmatic lesions in the spinal canal, which can localize in each of the spaces mentioned above are metastases. The most uncommon are intramedullary tumors. Some lesions occupy two of neighbouring spaces, most often neurinomas, which as “dumbbell” tumors, involve extradural and intradural extramedullary spaces.

Słowa kluczowe

guzy wewnątrzkanałowe, diagnostyka obrazowa, MR

Key words

spinal canal tumors, diagnostic imaging, MR

References (31)

 1. Krol G, Jurkiewicz E: Guzy kanału kręgowego. W: Neuroradiologia. Red.: Walecki J. Upowszechnianie NaukiOświata „UN−O” Warszawa 2000, 235–253.
 2. Baleriaux D: Spinal cord tumors. In: Syllabus, Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging 2003. Red.: Sąsiadek M. Schering AG SA 2003, 37–42.
 3. Baleriaux D: Spinal cord tumors. Eur Radiol 1999, 9(7), 1252–1258.
 4. Newton HB, Newton CL, Gatens C, Hebert R, Pack R: Spinal cord tumors: review of etiology, diagnosis and multidisciplinary approach and treatment. Cancer Pract 1995, 3(4), 207–218.
 5. Krol G: Diagnostic evaluation of spinal neoplasms – an updated approach. Rez Magn Med 1994, 2(1), 13–22.
 6. Hasuo K, Uchino A, Matsumoto S, Fujii K, Fukui M, Masuda K: MR imaging compared with CT, angiography and myelography supplemented with CT in the diagnosis of spinal tumors. Radiat Med 1993, 11(5), 177–186.
 7. Zimmerman RA, Bilaniuk LT: Imaging of tumors of the spinal canal and cord. Radiol Clin North Am 1988, 26(5), 965–1007.
 8. Królicki L, Andrysiak R, Krasuń M, Mianowicz J: Badanie MR w diagnostyce schorzeń szyjnego odcinka kanału kręgowego. Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 1/2000 http://www.medsport.pl/ortopedia/archiwum/archiwum.htm [dostępny 12.10.2004 r.].
 9. Wilmink J: Spinal metastases and other epidural tumors. In: Syllabus, Erasumus Course on Magnetic Resonance Imaging 2003. Red.: Sąsiadek M. Schering AG SA 2003, 46–47.
 10. Paprzycki W, Grądzki J, Sosnowski P, Stajgis M: Diagnostyka MR zmian nowotworowych kręgosłupa i kanału kręgowego. Rola wzmocnienia kontrastowego Gadolinium−DTPA. Rez Magn Med 1994, 2, 2, 84–89.
 11. Koeller KK, Rosenblum RS, Morrison AL: Neoplasms of the spinal cord and filum terminale: radiologic pathologic correlation. Radiographics 2000, 20(6), 1721–1749.
 12. Van Goethem JW, van den Hauve L, Ozsarlak O, De Schepper AM, Parizel PM: Spinal tumors. Eur J Radiol 2004, 50(2), 159–176.
 13. Wilmink J: MR imaging protocols and techniques for the lumbar spine. In: Syllabus, Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging 2003. Red.: Sąsiadek M. Schering AG SA 2003, 22–23.
 14. Borejko M, Dziak A: Guzy i zmiany guzopodobne kości. W: Badanie radiologiczne w ortopedii. Borejko M, Dziak A. PZWL, Warszawa 1988, 500–560.
 15. Suttner NJ, Chandy KJ, Kellerman AJ: Osteoid osteomas of the body of the cervical spine. Case report and review of the literature. Br J Neurosurg 2002, 16(1), 69–71.
 16. Randall RL: Giant cell tumor of the sacrum. Neurosurg Focus 2003, 15(2), E13.
 17. Sraga W, Głowacki J, Myga J, Kachel R, Skrzelewski S, Lipka K: Przypadek rzadkiej lokalizacji chrzęstniakomięsaka w obrębie piersiowego odcinka kręgosłupa u 62−letniej kobiety. Pol J Radiol 2003, 68(2), 90–92.
 18. Sokolska V, Czapiga E, Sąsiadek M, Kuliszkiewicz−Janus M, Malczewska J, Moroń K: Significance of MR in treatment planning and monitoring of spine lesions in patients with multiple myeloma. European Congress of Radiology, Vienna 2003. Eur Radiol 2003, 13(Suppl.1), 493–493.
 19. Khong PL, Goh WH, Wong VC, Fung CW, Ooi GC: MR imaging of spinal tumors in children with neurofibromatosis 1. AJR 2003, 180(2), 413–417.
 20. Sikorska J, Sąsiadek M, Kluczewska E: Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego. W: Neuroradiologia. Red.: Walecki J. Upowszechnianie Nauki−Oświata „UN−O”, Warszawa 2000, 107–143.
 21. Sadeghi N: Intradural extramedullary tumors. W: Syllabus, Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging 2003. Red.: Sąsiadek M. Schering AG SA 2003, 43–45.
 22. Thakkar SD, Feigen U, Mautner VF: Spinal tumors in neurofibromatosis type 1: an MRI study of frequency, multiplicity and variety. Neuroradiology 1999, 41, 625–629.
 23. Walecki J: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. W: Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa w praktyce klinicznej. Red.: Walecki J, Ziemiański A. Springer PWN, Warszawa 1998, 155–158.
 24. Lucey BP, Tihan T, Pomper MG, Olvi A, Laterra J: Spinal meningioma causing diffuse leptomeningeal enhancement. Neurology 2003, 60(2), 350–351.
 25. Evans A, Stoodley N, Halpin S: Magnetic resonance imaging of intraspinal cystic lesion. Curr Probl Diagn Radiol 2002, 31(3), 79–94.
 26. Houten JK, Weiner HL: Pediatric intramedullary spinal cord tumors: special considerations. J Neurooncol 2000, 47(3), 225–230.
 27. Li MH, Holtas S: MR imaging of spinal intramedullary tumors. Acta Radiol 1991, 32(6), 505–513.
 28. Scotti G, Scialfa G, Colombo N, Landoni L: Magnetic resonance diagnosis of intramedullary tumors of the spinal cord. Neuroradiology 1987, 29(2), 130–135.
 29. Pluta RM, Wait SD, Butamn JA, Leppig KA, Vortmeyer AO, Oldfield EH, Lonser RR: Sacral hemangioblastoma in patient with Von Hippel−Lindau disease. Case report and review of the literature. Neurosurg Focus 2003, 15(2), E11.
 30. Bilgen IG, Yunten N, Demirtas E, Cagli S, Zileli M: Haemangioblastoma causing cervical neural foraminal widening. J Neuroradiol 2001, 28(3), 205–208.
 31. Post MJ, Quencer RM, Green BA, Montalvo BM, Tobias JA, Sowers JJ, Levin IH: Intramedullary spinal cord metastases, mainly of nonneurogenic origin. AJR 1987, 148(5), 1015–1022.