Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 4, July-August, p. 695–703

Publication type: review article

Language: Polish

Terapia alternatywna i komplementarna u dzieci z chorobą nowotworową – fakty i mity

Complementary and Alternative Medicine in Children with Cancer – Facts and Myths

Karolina Dulęba1,, Mariusz Wysocki1,, Jan Styczyński1,

1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK

Streszczenie

Medycyna alternatywna i uzupełniająca (CAM – complementary and alternative medicine) stała się w ostatnim czasie bardzo popularna wśród pacjentów oddziałów onkologicznych. Szacuje się, że około 42–73% dzieci z chorobą nowotworową stosowało przynajmniej jedną z metod CAM. Rosnąca popularność leczenia niekonwencjonalnego jest związana ze społecznym lękiem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań, brakiem możliwości skutecznego leczenia dużej grupy pacjentów, niezadowolenia z apersonalnego oraz technicznego podejścia współczesnej medycyny, a także inwazyjności terapii przeciwnowotworowej. Głównym powodem wymienianym przez rodziców, jako uzasadnienie rozpoczęcia stosowania tego rodzaju leków u swoich dzieci, jest potrzeba zrobienia „wszystkiego co możliwe”. Pomimo iż liczne przekrojowe analizy pokazują, że wiele z metod CAM wydaje się bezpieczna, nie jest to regułą dla każdej z nich. W dostępnej literaturze udokumentowano liczne niepożądane skutki stosowania CAM, począwszy od błahych, takich jak nudności, wymioty, do poważnych, jak niewydolność wątroby i nerek, zaburzenia neurologiczne, a nawet zgony. Dowiedziono także, że niektóre leki roślinne, powszechnie uznawane za bezpieczne, mogą wchodzić w interakcje z lekami przeciwnowotworowymi i zmniejszać skuteczność leczenia przeciwnowotworowego. Z tych powodów terapia alternatywna i komplementarna powinna być poddana naukowej analizie. Jednocześnie jest potrzebne zwiększenie świadomości pacjentów i lekarzy w celu zminimalizowania niepożądanych niekorzystnych skutków wynikających ze stosowania CAM. Praca ta jest podsumowaniem aktualnej wiedzy na temat najczęściej stosowanych metod terapii alternatywnej u dzieci z chorobą nowotworową, jej rozpowszechnienia oraz skutków działania.

Abstract

Complementary and alternative medicine (CAM) have become very popular nowadays among patients with cancer. It has been estimated that about 42–73% of paediatric cancer patients had used at least one form of CAM. Increasing popularity of unconventional therapy is related to public fear by increased cancer incidence, the lack of successful treatment for the large group of patients, dissatisfaction with the impersonal and technologic nature of modern medicine and invasiveness of anticancer therapy. The main reason listed by parents for initiation of CAM for their children is the need “to do everything possible”. In spite of the fact that numerous cross−sectional analyses showed that many forms of CAM were safe to a patients, it was not the true for all such therapies. The review of avaliable literature showed that both minor and major adverse effects have been documented, beginning from nausea, emesis to hepatic and renal failure, neurologic dysfunction or even death. Moreover, it has been proved that some herbal medications may result in interactions with anticancer drugs and worsen an effectiveness of conventional therapy. For these reasons, alternative and complementary therapy should be subjected to scientific analysis. It is neccesary to increase awareness of patients and their doctors to minimize undesirable effects related to CAM. This paper is a summary of current knowledge about most frequently used CAM methods in children with cancer, its prevalence and effects of use.

Słowa kluczowe

terapia alternatywna i komplementarna, dzieci, choroba nowotworowa

Key words

complementary and alternative therapy, children, cancer

References (30)

 1. Radwańska U: Choroby nowotworowe u dzieci. W: Pediatria, Red. Kubicka K, Kawalec W, PZWL, Warszawa 2003, 441–464.
 2. Kowalczyk J, Dudkiewicz E, Balwierz W, Bogusławska−Jaworska J: Incidence of childhood cancer in Poland in 1995–1999. Med Sci Monit 2002, 8, CR 587–590.
 3. Jemal A, Tiwari R.C, Muray T, Ghafoor A, Samuels A, Ward E, Feuer EJ, Thun MJ: Cancer statistics. 2004, CA Cancer J Clin 2004, 54, 8–29.
 4. Cassileth BR, Chapman CC: Alternative and complementary cancer therapies. Cancer 1996, 77, 1026–1034.
 5. Fernandez CV, Stutzer CA, MacWiliam L, Fryer C: Alternative and complementary therapy use in pediatric oncology patients in British Columbia: prevalence and reasons for use and nonuse. J Clin Oncol 1998, 16, 1279–1286.
 6. Eisenberg DM, Davis RB, Ettner SL, Appel S, Wilkey S, Van Rompay M, Kessler RC: Trends in alternative medicine use in the United States, 1990–1997. JAMA 1998, 280, 1569–1576.
 7. Miller M, Boyer MJ, Butow PN, Gattellari M, Dunn SM, Childs A: The use of unproven methods of treatment by cancer patients. Support Care Cancer 1998, 6, 337–347.
 8. Ernst E, Cassileth BR: The prevalence of complementary/alternative medicine in cancer: a systematic review. Cancer 1998, 777–782.
 9. Martel D, Bussieres JF, Theoret Y, Lebel D, Kish S, Moghrabi A, Laurier C: Use of alternative and complementary therapies in children with cancer. Pediatr Blood Cancer 2005, 44, 660–668.
 10. Vickers A: Alternative cancer cures: “Unproven” or “Disproven”? CA Cancer J Clin 2004, 54, 110–118.
 11. Miller DR, Aderson GT, Stark JJ, Granick JL, Richardson D: Phase I/II trial of the safety and efficacy of shark cartilage in the treatment of advanced cancer. J Clin Oncol 1998, 16, 3649–3655.
 12. Cassileth BR, Schraub S, Robinson E, Vickers A: Alternative medicine use worldwide. Cancer 2001, 91, 1390–1393.
 13. Sawyer MG, Gannoni AF, Toogood IR: These of alternative therapies by children with cancer. Med J Aust 1994, 160, 320–322.
 14. Ernst E: Serious adverse effects of unconventional therapies for children and adolescents: a systematic review of recent evidence. Eur J Pediatr 2003, 162, 72–80.
 15. Risberg T, Lund E, Kaasa S, Wilsgaard T: Patients use of nonproven therapy: a 5−year follow up study. J Clin Oncol 1998, 16, 6–12.
 16. Markman M: Safety issues in using complementary and alternative medicine. J Clin Oncol 2002, 20, 39–41.
 17. Cassileth BR: The social implications of mind−body cancer research. Cancer Invest 1989, 7, 361–364.
 18. Benson HR, Lehmann JW, Malhorta MS, Goldman RF, Hopkins J, Epstein MD: Body temperature changes during the practice of gTum−mo yoga. Nature 1982, 295, 234–236.
 19. Kabat−Zin J, Massion A, Kristeller J, Peterson L, Flether K: Effectiveness of a meditation−based stress reduction program in a treatment of anxiety disorders. Am J Psychiatr 1992, 149, 936–943.
 20. Spiegiel D, Bloom JR, Kraemer H, Gottheil E: Effects of psychosocial treatment on survival of patient with metastatic breast cancer. Lancet 1989, ii, 888.
 21. Goebell PJ, Otto T, Suhr J, Ruben H: Evaluation of unconventional treatment modality with mistletoe lectin to prevent recurrence of superficial bladder cancer: a randomized phase II trial. J Urol 2002, 168, 72–75.
 22. Shaw HS, Hoobs KB, Seewaldt VL: Delayed−type hypersensitivity reaction with Iscador M given in combination with cytotoxic chemotherapy. J Clin Oncol 2004, 6, 4432–4433.
 23. Styczyński J, Richert M: Aktywność przeciwbiałaczkowa in vitro genisteiny oraz jej kombinacji z niektórymi lekami przeciwbiałaczkowymi. Pediatr Pol 2006, 81, 9–14.
 24. Burzynski S, Weayer, Bestak M, Janicki T, Szymkowski B, Jurida G, Khan M, Dolgopolow V: Treatment of primitive neuroectodermal tumors (PNET) with antineoplastons A10 and AS2−1 (ANP). Preliminary results of phase II studies. 11th International Symposium on Pediatric Neuro−Oncology, Boston 2004.
 25. Dupont E, Alaoui−Jamali M, Wang T: Angiostatic and antitumoral activity of Neovastat, a molecular fraction derived from shark cartilage. Proc Eighty−eighth Annual Meeting Am Assoc Cancer Res 1997, 38226 (abstr. No. 1530).
 26. Holt S: Nutriceuticals and angiogenesis. New therapeutic horizons. Alternat Complement Ther 1995, 1, 243–247.
 27. Lane IW, Contreras E Jr: High rate of bioactivity (reduction of gross tumor size) observed in advanced cancer patients treated with shark cartilage material. J Naturopath Med 1992, 3, 45–47.
 28. Breindenbach T, Hoffmann MW, Becker T, Schlitt H, Klempnauer J: Drug interaction of St John’s wort with ciclosporin. Lancet 2000, 355, 1912.
 29. Sparreboom A, Cox MC, Acharya MR, Figg WD: Herbal remedies in the United States: potential adverse interactions with anticancer agents. J Clin Oncol 2004, 22, 2489–2503.
 30. Styczyński J, Wysocki M: Alternative medicine remedies might stimulate viability of leukemic cells. Pediatr Blood Cancer 2006, 46, 94–98.