Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 4, July-August, p. 663–668

Publication type: review article

Language: Polish

Niewydolność serca u osób w podeszłym wieku – implikacje kliniczne

Chronic Heart Failure in the Elderly – Clinical Implications

Zdzisław Juszczyk1,

1 Szpital w Białej Prudnickiej

Streszczenie

Przewlekła niewydolność serca (p.n.s.) występuje u 1–5% populacji, a częstość jej występowania wzrasta wraz z wiekiem chorych i u osób w podeszłym wieku jest główną przyczyną chorobowości i śmiertelności, ale problemowi temu poświęcono dotychczas niewiele badań. Większość osób w podeszłym wieku chorych na p.n.s. powinna być rutynowo leczona w monolub politerapii diuretykami, inhibitorami enzymu konwertującego (inhibitory ACE), lekami blokującymi receptory wiążące angiotensynę lub lekami blokującymi receptory β. Furosemid jest lekiem podstawowym u chorych z zatrzymaniem w organizmie wody i powinien być stosowany w politerapii z inhibitorem ACE lub lekiem blokującym receptory wiążące angiotensynę, jeśli nie ma przeciwwskazań do ich podawania. Spironolakton w dawce 25 mg/dobę jest zalecany u chorych z III lub IV klasą czynnościowej niewydolności krążenia, jeśli nie uzyskano poprawy po stosowaniu diuretyków, inhibitorów ACE, receptorów wiążących angiotensynę lub leków blokujących receptory β. Leczenie inhibitorami ACE, lekami blokującymi receptory wiążące angiotensynę i lekami blokującymi receptory β u chorych w podeszłym wieku z obniżoną frakcją wyrzutu lewej komory i czynościową niewydolnością krążenia klasy II–IV zmniejsza umieralność ogólną i spowodowaną chorobami sercowo−naczyniowymi. Glikozydy naparstnicy stosuje się u chorych na migotanie przedsionków w celu zwolnienia częstości serca, leki blokujące kanał wapniowy natomiast nie powinny być stosowane u osób w podeszłym wieku chorych na p.n.s. Leki przeciwarytmiczne powinny być stosowane u chorych z rodzinnym występowaniem nagłych zgonów, u chorych z przebytym migotaniem komór lub częstoskurczami utrwalonymi zawsze łącznie z wszczepieniem sztucznego defibrylatora. Leki przeciwzakrzepowe są zalecane chorym z migotaniem przedsionków lub przebytym udarem obwodowym.

Abstract

Chronic heart failure (CHF) affects between 1–5% of the population and rise steeply with age, and is in the elderly major and increasing cause of morbidity and mortality, but little attention has been given to its study specifically in this patients group. Most elderly patients with CHF should be routinely managed with monotherapy or combination of diuretics, an angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE inhibitor), angiotensin receptor blockers, or β−blockers. Furosemid is essential for symptomatic treatment when fluid overload, and should be administrated in combination with ACE inhibitors, or angiotensin receptor blockers, unless there is a contraindication. Spironolactone in dose 25 mg once daily is recommended in patients who have class III to IV symptoms despite therapies with diuretics. ACE inhibitors, angiotensin receptors blockers or β−blockers. ACE inhibitors and β−blockers therapy in patients with reduced left ventricular ejection fraction in NYHA class II–IV have been associated with reduction in total mortality, and cardiovascular mortality. Cardiac glycosides are indicated in atrial fibrillation and any degree of symptomatic CHF in order slow ventricular rate. Calcium antagonists should be avoided in the elderly patients with CHF. Antiarrhythmic drug therapy should be used only if patients have a family history sudden death or history ventricular fibrillation or sustained ventricular tachycardia, and should be used in conjugation with an implantable defibrillator. Oral anticoagulation is recommended in patients, who have concomitant atrial fibrillation or a previously history systemic emboli.

Słowa kluczowe

niewydolność serca, podeszły wiek, diuretyki, inhibitory ACE, leki blokujące receptory wiążące angiotensynę, leki blokujące receptory β, leki blokujące kanał wapniowy

Key words

chronic heart failure, elderly, diuretics, ACE inhibitors, angiotensin−receptor blockers, β−blockers, calcium−channel blockers

References (30)

 1. Cowie M, Wood D, Coats A: Incidence and etiology of heart failure – a population based study. Eur Heart J 1999, 20, 421–428.
 2. Levy D, Kenchatek AS, Larrson M, Benjamin E, Krupka M, Ho A, Murabito M, Vasan R: Long−term in the incidence and survival in patients with heart failure. N Engl J Med 2002, 347, 1397–1402.
 3. Haldeman G, Croft J, Giles W, Rashidee A: Hospitalization of patients with heart failure – National Hospital Discharge Survey. Am Heart J 1999, 137, 352–360.
 4. Gooding J Jette A: Hospital readmission among the elderly. J Am Ger Soc 1985, 33, 595–601.
 5. Wang R, Mouliswar M, Denman S, Kleban M: Mortality of the institutionalized old hospitalized patients with congestive heart failure. Arch Intern Med 1998, 158, 2464–2468.
 6. Coddy R: Physiological changes due to age – implications for drug therapy of congestive heart failure. Drugs Aging 1993, 3, 320–334.
 7. Rask M, Madsen C, G, Kober L, Jensen G, Mekchior T, Petersen C, Hildebrand P: Age−related mortality, clinical heart failure, and ventricular fibrillation in 4259 Danish patients after myocardial infarction. Eur Heart J 1997, 18, 1426–1431.
 8. Levy D: The progression from hypertension to congestive cardiac failure. JAMA 1996, 275, 1557–1562.
 9. Halawa B: Zapobieganie niewydolności krążenia. Lekarz Wojskowy 2004, 80, 5–7.
 10. Andersen F, Hansen U, Hustet S: The pharmacokinetics of furosemide are influenced by age. Br J Clin Pharmacol 1983, 16, 391–395.
 11. Weber K: Furosemid in the long−term management of heart failure. The good, the bad and the uncertain. J Am Coll Cardiol 2004, 44, 1308–1310.
 12. Pitt B, Zannad F, Romme W: The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999, 341, 709–717.
 13. Tamirisa K, Aaronson K, Koeling T: Spironolactone−induced renal insufficiency and hyperkalemia in patients with heart failure. Am Heart J 2004, 148, 971–978.
 14. Smith M, Psaty B, Pitt B, Garg R, Gottdiener J, Heckbert S: Temporal patterns in the medical treatment of congestive heart failure with angiotensin−converting−enzyme inhibitors in older adults. 1989 through 1995. Arch Int Med 1998, 158, 1074–1080.
 15. O’Keeffe S, Harvey G, Lye M: Use of angiotensin−converting−enzyme inhibitors in elderly patients with heart failure. Age and Aging 1998, 27, 297–301.
 16. Expert consensus document on angiotensin converting enzyme inhibitors in cardiovascular disease. The task force on ACE−inhibitors of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2004, 25, 1454–1470.
 17. Garg R, Yusuf S: Overview of randomized trials of angiotensin−coverting−enzyme inhibitors on mortality and morbidity in patients with heart failure. JAMA 1995, 273, 1450–1456.
 18. Pitt B, Segal R Martinez F, Cowley A, Thomas I, Deedwania P, Ney D, Snavely D, Chang P: Randomized trial of losartan versus captopril in patients over 65 with heart failure. Evaluation of Losartan In The Elderly study (ELITE). Lancet 1997, 349, 747–452.
 19. Swedberg K, Pfeffer M, Granger C, Held P, McMurray J, Ohlin G, Oloffson B, Ostergren J, Yusuf S, Held P, Michelson E: Candesartan in Heart failure – Asessment of Reduction in Mortality and morbidity (CHARM). J Card Fail 1999, 5, 276–282.
 20. Granger C, McMurray J, Yusuf S, Held P, Michelson E, Oloffossn J, Pfeiffer M, Swedberg K: Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and reduced left−ventricular systolic function intolerant to angiotensin−converting−enzyme inhibitors. The CHARM−Alternative trial. Lancet 2003, 362, 772–776.
 21. Swedberg K Pfeiffer M Granger C, Held P, McMurray J, Ohlin G, Olofsson B, Ostregren J Yusuf S: Candesartan in Heart failure. Assessment of Reduction in Mortality and morbidity (CHARM) rationale and design. J Card Fail 1999, 5, 276–282.
 22. Barych L, Glazur D, Aknay N, Vanhaecke J, Heywood T, Anand I, Phil D, Krum H, Hester A Cohn J: Morbidity, mortality, physilogic and functional parameters in elderly and non elderly patients in Valsartan Heart Failure Trial (VAL−HeFT). Am Heart J 2004, 148, 951–957.
 23. Chatterjee K: The fear of β−blocker therapy in heart failure. Arch Intern Med 2004, 164, 1370–1371.
 24. Farrel M, Foody J, Krumholtz H: β−blocker in heart failure. JAMA 2002, 287, 890–897.
 25. Keating G, Jarvis B: Carvedilol. A review of the use in chronic heart failure. 2003, 53, 1698–1740.
 26. The Digitalis Investigation Group. The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure. N Engl J Med 1997, 336, 525–533.
 27. Packer M, O’Connor C, Ghali J, Pressler M, Carson P, Belkin R, Miller A, Neuberg G, Fried J, Wertheimer J, Cropp A, De Metes D for the Prospective Randomized Amlodipine Survival Evaluation Study Group: Effect of amlodypine on morbidity and mortality in severe chronic failure. N Engl Med J 1996, 335, 1107–1114.
 28. Cohn J, Ziesche S, Smith R, Anand I, Dunkman W, Loeb H, Cintron G, Boden W, Boruch L, Rochin P, Ross L for the Vasodilator Heart Failure Trial Study Group: Effect of calcium antagonist felodipine as supplementary vasodilator therapy in patients with chronic heart failure treated with enalapril. V−HeFT III. Circulation 1997, 96, 856–863.
 29. Hynes J, Luck J, Wolbrette D, Bhatta L, Khan M, Samii S, Naccarelli G: Atrial fibrillation in patients with heart failure. Curr Opin Cardiol 2003, 18, 32–38.
 30. Kjekshus J: Arrhythmias and mortality in congestive heart failure. Am J Cardiol 1990, 65, 421–481.