Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 4, July-August, p. 607–611

Publication type: original article

Language: English

The Influence of Apical Lesions on Electronic Tooth−Length Measurements – an in vitro Study

Wpływ obecności zmian okołowierzchołkowych na elektroniczny pomiar długości zęba – badania in vitro

Maciej Kuźmiński1,

1 Department of Conservative Dentistry and Endodontics, Medical University of Łódź, Łódź, Poland

Abstract

Objectives. Investigating the influence of apical lesions on tooth−length measurements with the Root ZX apex locator (Morita, Japan) and checking a modified method of uncovering the apical part of the canal.
Material and Methods. Eighteen freshly extracted human teeth with attached apical lesions were investigated. Tooth lengths were measured with the Root ZX and a No. 10 K−file in an alginate mould according to the method of Katz et al. (1996) (group A). After removal of lesions, the teeth were embedded in freshly mixed alginate and measured again (group B). Then the file was secured in place with a composite material. The apical 4 mm of the canal of each tooth was exposed by grinding with a water−cooled high−speed diamond bur. Distances from the file tip to the dentino−cemental junction and to the apical foramen were measured with an endodontic microscope (Karr, Switzerland) under ×17 magnification.
Results. The tooth lengths measured in group A were longer than in group B in 9 cases (by 0.25 to 1.25 mm). In the presence of the apical lesions, the measurements were too long in 7 canals by 0.15 to 1.3 mm. The mean difference between group A and B was 0.36 mm, with a standard deviation of 0.3 mm. There was a statistically significant difference between both groups at the probability level of p < 0.05. The modified method of uncovering the apical part of the canal proved to be useful.
Conclusion. The presence of apical lesions negatively affects electronic tooth−length measurements.

Streszczenie

Cel pracy. Ocena wpływu obecności zmian okołowierzchołkowych na elektroniczny pomiar długości zębów z użyciem endometru Root ZX (Morita, Japonia). Zbadano ponadto własną metodę szlifu odkrywającego przebieg kanału w okolicy wierzchołka korzenia zęba.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 18 świeżo usuniętych zębach ze zmianami okołowierzchołkowymi, które pozostały na wierzchołkach korzenia zębów po ekstrakcji. Długość zębów zmierzono z użyciem pilniczka o rozmiarze 10 wg ISO w modelu alginatowym zgodnie z metodą Katza (grupa A). Po usunięciu zmian z wierzchołków korzeni zębów zęby ponownie umieszczono w świeżo zarobionym alginacie i zmierzono długości (grupa B). Pilniczki używane do pomiarów unieruchomiono przez wypełnienie komory płynnym kompozytem. Wykonano szlif odsłaniający wierzchołkową część kanału z użyciem diamentowego wiertła na wiertarkę szybkoobrotową. Zmierzono odległości między końcem narzędzia a otworem anatomicznym pod 17−krotnym powiększeniem, używając mikroskopu endodontycznego (Karr, Szwajcaria).
Wyniki. Długości uzyskane podczas pomiarów w grupie A były dłuższe od tych z grupy B w 9 przypadkach (różnica wynosiła 0,25–1,25 mm). W zębach ze zmianami zmierzone długości były za długie w 7 kanałach (0,15–1,3 mm). Różnica średnich obu grup wyniosła 0,36, a odchylenie standardowe 0,3. Wystąpiła istotna statystycznie różnica między obiema grupami przy poziomie istotności 0,05. Zmodyfikowana metoda szlifu okolicy wierzchołkowej okazała się użyteczna.
Wnioski. Obecność zmian okołowierzchołkowych wpływa negatywnie na dokładność elektronicznego pomiaru długości zęba.

Key words

apical lesions, electronic tooth measurement, Root ZX

Słowa kluczowe

zmiany okołowierzchołkowe, elektroniczny pomiar długości zęba, Root ZX

References (22)

 1. Pratten DH: McDonald Comparison of radiographic and electronic working lengths. J Endod 1996, 22, 4, 173–176.
 2. Kuźmiński M: Porównanie dokładności pomiaru długości zębów z użyciem endometru i technik radiologicznych. Czas Stomat 2001, 54, 7, 427–431.
 3. Ibarrola JL, Chapman BL, Howard JH, Knowles KI, Ludlow MO: Effect of preflaring on Root ZX apex locators. J Endod 1999, 25, 9, 625–626.
 4. Kuźmiński M, Piątowska D: Ocena wpływu różnych czynników na elektroniczny pomiar długości kanałów zębowych. Czas Stomat 2005, 58, 11, 772–778.
 5. Katz A, Mass E, Kaufman AY: Electronic apex locator: a useful tool for root canal treatment in the primary dentition. ASDC J Dent Child 1996, 63, 6, 414–417.
 6. Thomas AS, Hartwell GR, Peter CM: The accuracy of the Root ZX electronic apex locator using stainless−steel and nickel−titanium files. J Endod 2003, 29, 10, 662–663.
 7. Dunlap CA, Remeikis NA, BeGole EA, Rauschenberger CR: An in vivo evaluation of an electronic apex locator that uses the ratio method in vital and necrotic canals. J Endod 1998, 24, 1, 48–50.
 8. Lauper R, Lutz F, Barbakow F: An in vivo comparison of gradient and absolute impedance electronic apex locators. J Endod 1996, 22, 5, 260–263.
 9. Myers JW: Demonstration of a possible source of errors with an electric pulp tester. J Endod 1998, 24, 199–200.
 10. Kaufman AY, Fuss Z, Keila S, Waxenberg S: Reliability of different electronic apex locators to detect root perforation in vitro. Int Endod J 1997, 30, 6, 403–407.
 11. Kovacević M, Tomislav T: Influence of concentration of ion and foramen diameter on the accuracy of electronic root canal length measurements an experimental study. J Endod 1998, 24, 5, 346–351.
 12. Walton RE, Torabinejad M: Principles and practice of endodontics. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1996, 194–198.
 13. Meredith M, Gulabivala K: Electrical impedance measurements of root canal length. Endod Dent Traumat 1997, 13, 126–131.
 14. Shabahang S, Goon WW, Gluskin AH: An in vivo evaluation of Root ZX electronic apex locator. J Endod 1996, 22, 11, 616–618.
 15. Nekoofar MH, Sadeghi K, Akha ES, Namazikhah MS: The accuracy of the Neosono Ultima EZ apex locator using files of different alloys: an in vitro study. J Calif Dent Assoc 2002, 30, 9, 681–684.
 16. Stein TJ, Corcora JF: Nonionizing method of locating the apical constriction in root canals. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991, 71, 1, 96–99.
 17. Pagavino G, Diamante D, Marri M, Pace R: Localization of the apical foramen using the newest electronic instruments: stereomicroscopy and SEM. Minerva Stomatol 1995, 44, 11, 499–506.
 18. Weiger R, John CH, Geible H, Lost Z, Lost C: An in vitro comparison of two modern apex locators. J Endod 1999, 5, 11, 765–768.
 19. Ounsi HF, Naaman F: In vitro evaluation of the reliability of the Root ZX electronic apex locator. Int Endod J 1999, 32, 120–123.
 20. Ounsi HF, Haddan G: In vitro evaluation of the Endex electronic apex locator. Int Endod J 1998, 24, 2, 120–121.
 21. Vob A, Siebenkees J: Experimentelle und klinische Bewertung der endometregerate Apit und Root ZX. Deutsch Zahnartaltung 1994, 49, 3, 281–284.
 22. Ponce EH, Fernandez JAV: The cemento−dentino−canal junction, the apical foramen, and the apical constriction: evaluation by optical microscopy. J Endod 2003, 29, 3, 214–219.