Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 3, May-June, p. 535–541

Publication type: review article

Language: Polish

Farmakologiczne leczenie przewlekłej niewydolności serca w świetle współczesnych badań klinicznych

Pharmacotherapy for Chronic Heart Failure with a Focus on Recent Clinical Trials

Bogumił Halawa1,

1 Katedra i Klinika Kardiologii AM we Wrocławiu

Streszczenie

Przewlekłą niewydolność serca (p.n.s.) stwierdza się u 1–5% ogólnej populacji, a częstość jej występowania zwiększa się u starszych osób i jest przyczyną zwiększonej ich śmiertelności i umieralności. W artykule przedstawiono zasady farmakologicznego leczenia p.n.s. w świetle współczesnych badań klinicznych. Większość chorych na p.n.s. powinna być leczona w monoterapii lub politerapii diuretykami pętlowymi, inhibitorami enzymu konwertującego (inhibitory ACE), β−blokerami lub lekami blokującymi receptory wiążące angiotensynę II, jeśli nie ma przeciwwskazań do ich podawania. Diuretyki są lekami podstawowymi u chorych z zatrzymaniem w organizmie wody i należy je stosować z inhibitorem ACE, ale za leki pierwszego wyboru, zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu p.n.s. uznaje się inhibitory ACE i leki blokujące inhibitory β. Leki blokujące receptory wiążące angiotensynę ze względu na zmniejszanie przez nie umieralności są zalecane u tych chorych na p.n.s., którzy nie tolerują inhibitorów ACE. Spironolakton stosuje się jest u chorych z III i IV klasą czynnościowej niewydolności krążenia według NYHA, u których nie uzyskano poprawy po stosowaniu diuretyków, inhibitora ACE, leku blokującego receptory β i digoksyny. Mimo postępów w wiedzy medycznej, nadal wysoka umieralność chorych na p.n.s. nakazuje poszukiwanie nowych leków stosowanych w zapobieganiu i leczeniu tej choroby, a za takie można obecnie uznać inhibitory wazopeptydazy i blokery aldosteronu.

Abstract

Chronic heart failure affects (CHF) between 1–5% of the population, rise steeply with age, and is an important cause of morbidity and mortality. This article reviews the evidence on the pharmacologic treatment of heart failure with focus on recent clinical trials. Most patients with CHF should be managed with monotherapy or combination of a loop diuretics, an angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE inhibitor), β−blocker or angiotensin receptor blockers, unless there are contraindication. Diuretics are essential for symptomatic treatment when fluid overload is present, and should be administrated in combination with ACE inhibitors, but strong evidence supports the use of ACE inhibitors and β−blockers as first−line therapies to prevent and treat heart failure. Angiotensin–receptor blockers are prescribed to reduce death from cardiovascular cause in patients who cannot tolerance ACE inhibitors. Spironolactone is recommended in patients who have NYHA class III to IV symptoms despite therapies with diuretics, ACE inhibitors, β−blockers, angiotensin receptor blockers or digoxin. Despite recent achievements of the treatment of heart failure mortality remains high, therefore the drug development challenge for the future to identify new drug and therapies. Important new drugs for the treatment of heart failure include vasopeptidase inhibitor and aldosterone blocker.

Słowa kluczowe

przewlekła niewydolność serca, współczesne badania kliniczne, leczenie

Key words

chronic heart failure, recent clinical trails, management

References (36)

 1. Levy D, Kenchatah S, Larson M, Benjamin E, Kupka M, Ho K, Murabito J, Vasan R: Long−term in the incidence of survival with heart failure. N Engl J Med 2002, 347, 1397–1402.
 2. Feenstra J, Grobbe D, Remme W, Strcker B: Drug−induced heart failure. J Am Coll Cardiol 1999, 33, 1152–1162.
 3. Frigerio M, Oliva F, Turraza F, Bonow R: Prevention and management of chronic heart failure in a management of asymptomatic patients. Am J Cardiol 2003, 91, Suppl 4, 4F–9F.
 4. Wood D: Preventing clinical heart failure: the rationale and scientific evidence. Heart 2002, 88, Suppl II, II15–II22.
 5. Pina I, Apstein C, Bakady G, Belardoinelli R, Chaitman B, Duseha B, Fletcher B, Fleg J, Myers J, Sullivan M: Exercise and heart failure. A statement from the American Heart Association Committee on exercise, rehabilitation, and prevention. Circulation 2003, 107, 1210–1225.
 6. McAlister F, Stewart S, Ferrua S, McMurray J: Multidisciplinary strategies for the management of heart failure in patients at high risk for readmission. J Am Coll Cardiol 2004, 44, 810–819.
 7. Effectiveness of spironolactone added to angiotensin−converting enzyme and a loop diuretics for severe chronic congestive heart failure (RALES). Am J Cardiol 1996, 78, 902–907.
 8. Tamirisa K, Aaronson K, Koelling T: Spironolactone−induced renal insufficiency and hyperkalemia in patients with heart disease. Am Heart J 2004, 148, 971–978.
 9. Pitt B, Remme W, Zanad F, Neaton J, Martinez F, Roniker B: Eplerenone, a selective aldosterone blocker in patients with ventricular dysfunction after myocardial infarction. N Engl J Med 2003, 348, 1309–1321.
 10. Expert consensus document on angiotensin–converting enzyme inhibitors in cardiovascular disease. The Task force on ACE−inhibitors of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2004, 25, 1454–1470.
 11. McMurray J, Ostergren J, Swedberg K, Granger C, Held P, Mohelson E, Olofsson B, Yusuf S, Pfeffer M: Effect of candesartan in patients with chronic heart failure and reduced left−ventricular systolic function taking angiotensin–converting enzyme inhibitors: the CHARM−Added trial. Lancet 2003, 252, 767–771.
 12. Granger C, McMurray J, Yusuf S, Held P, Michelson E, Olofsson B, Ostergren J, Pfeffer M, Swedberg K: Effect of candesartan in patients with chronic heart failure and reduced left ventricular systolic function intolerant to angiotensin–converting enzyme inhibitors: the CHARM−Alternative trial. Lancet 2003, 362, 772–776.
 13. Pitt B, Poole−Wilson P, Segal R, Martinez F, Dickstein K, Camm A, Konstam M, Riegger G, Klinger G, Neaton J, Sharma D, Thiyagarajan B: Effect of losartan compared with captopril on mortality in patients with symptomatic heart failure: randomized trial – the Losartan Heart Failure Survival Study ELITE II. Lancet 2000, 355, 1582–1587.
 14. Dickstein K, Kjekshus J: Effect of losartan and captopril on mortality and morbidity at high−risk patients after acute myocardial infarction the OPTIMAAL randomized trial. Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. Lancet 2002 360, 752–760.
 15. Cohn J, Tagnoti D: Randomized trial of the angiotensin–receptor blocker valsartan in chronic heart failure. N Engl J Med 2001, 345, 1667–1675.
 16. Pffefer M, McMurray J, Velazquez E, Rolueau J, Kober L, Maggioni A, Solomon S, Swedberg K, Van de Werf F, White H, Leimberger J, Henis M, Edwards S, Zelenkowske S, Sellers M, Califf F: Valsartan, captopril, or bouth in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction or bough. N Engl J Med 2003, 349,1893–1905.
 17. Widymsky J, Jene P: Czech and Slovak Spirapril Intervention Study (CASSIS). J Clin Basic Cardiol 2000, 3, 3–7.
 18. Keating G, Jarvis B: Carvedilol. A review of its in chronic heart failure. Drugs 2003, 63, 1697–1740.
 19. Remme W, Riegger G, Hildebrandt P, Komajda M, Babbio M, Soler J, Jaarsma W, Pocock S, Ryden L: Do patients necessarily have to start with an angiotensin – converting enzyme inhibitor in the treatment of heart failure? Results of the CARMEN (Carvedilol ACE Inhibitor Remodeling Mild CHF Evaluation Study. J Am Coll Cardiol 2003, 41, Suppl A, 162 A.
 20. Cleland J, Pennell D, Ray S, Coats A, MacFarlane P, Murray G, Dalle Mule J, Verad Z, Lahiri A: Myocardial viability as a determinant of the ejection fraction response to carvedilol in patients with heart failure. CHRISMAST trail, randomized controlled trial. Lancet 2003, 362, 14–21.
 21. Dargie H: Effect of carvedilol on outcome after myocardial infarction in patients with left−ventricular dysfunction: the CAPRICORN randomized trials. Lancet 2001, 357, 1388–1390.
 22. Packer M, Coats A, Fowler M, Katus H, Krum H, Mohatcsi P, Rolueau J, Tendera M, Castaigne A, Roecker E, Schultz M, DeMets D: Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure. N Engl J Med 2001, 344, 1651–1658.
 23. Poole−Wilson P, Swedberg K, Cleland J, Di Lenarda A, Hanrath P, Komejda M, Lubsen J, Lutiger B, Metra M, Remme W, Torp−Petersen C, Scherhag A, Skane A: Comparison of carvedilol and metoprolol on clinical outcomes in patients with chronic heart failure in the Carvedilol Or Metoprolol European Trail (COMET) randomized controlled trial. Lancet 2003, 362, 7–13.
 24. Hjalmarson A, Goldstein S, Fagerberg B, Wedel H, Waagstein F, Kjekshus J, Wiksstrand J, Allaf D, Victoved J, Aldershvile J, Halinen M, Dietz R, Neuhaus K, Janosi A, Thorgeirsson C, Dunsselman P, Gullestad L, Kuch J, Herlitz J, Rickenbacher P, Ball S, Gotllieb S, Deedwania P: Effects of controlled – release metoprolol on total mortality, hospitalizations, and well−being patients with heart failure. The Metoprolol CR/XL Randomized International Trial in Congestive heart failure (MERIT−HF) JAMA 2000, 283, 1295–1302.
 25. Flatcher M, Shibata M, Coats A, Van Veldhuisen A, Parkhomonenko A, Borbola J, Cohen−Solal A, Dumitrescu D, Ferrari R, Lechat P, Soler−Soler J, Tavazzi L, Spinarova L, Toman J, Bohm M, Anker S, Thompson S, Poole−Wilson P: Randomized trial do determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure (SENIORS). Eur Heart J 2005, 26, 215−225.
 26. Simon T, Mary−Krause M, Funck−Brentano C, Jaillon P: Female genter is an independent predictor of survival in patients with chronic heart failure: results from Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS II). Circulation 1999, 10, suppl I, I−297.
 27. Swedberg K, Cleland J, Dargie H, Drexler H, Follath C, Kamajda M, Tavazzi L, Smiseth O, Gavazzi A, Haverich A, Hoes A, Jaarsma T, Korewicki J, Levy S, Linde C, Senton−Lopez J, Nieminen S, Pierard L, Remme W: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: full text (update 2005). Eur Heart J 2005, 26, 1115–1140.
 28. Sliwa K, Norton G, Rome N: Impact of initiating carvedilol before angiotensin–converting enzyme inhibitor therapy on cardiac function in newly diagnosed heart failure. J Am Coll Cardiol 2004, 44, 1825–1830.
 29. Expert consensus document on β−adrenergic receptor. The Task Force on β−blockers of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2004, 25, 1341–1362.
 30. Barby G: Amiodaron or an implantable cardioverter – defibrillator for congestive heart failure. N Engl J Med 2005, 352, 225–237.
 31. Massie B, Fisher S, Deedwania P, Singh B, Fletcher M, Singh S: Effect of amiodarone on clinical status and left ventricular function in patients with congestive heart failure. Circulation 1996, 93, 2128–2134.
 32. Torb−Petersen C, Moller M, Bloch−Thomsen P, Kober L, Sandoe E, Egstrub K, Agner E, Carlesn J, Videbae J, Marchant B, Camm A: Dofetilide in patients with congestive heart disease and left ventricular dysfunction. N Engl J Med 1999, 341, 857–865.
 33. Throughton R, Rademaker R: Beneficial renal and hemodynamic effects of omapatrilat in the mild and severe heart failure. Hypertension 2000, 36, 523–530.
 34. Rolueau J, Pfeiffer M, Stewart D: Comparison of vasopeptidase inhibitor, omapatrilat and lisinopril on excess tolerance and morbidity in patients with heart failure. IMPRESS randomized trail. Lancet 2000, 356, 615–620.
 35. Packer M, Califf R, Konstan M: Comparison of omapatrilat and enalapril in patients with chronic heart failure: the Omapatrilat Versus Enalapril Randomized Trial of Utility in Randomized Events (OVERTURE). Circulation 2002, 106, 920–926.
 36. Halawa B: Nowe leki stosowane w przewlekłej niewydolności serca. Adv Clin Exp Med 2004, 5A, 119–125.