Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 3, May-June, p. 491–496

Publication type: original article

Language: English

Sonographic Evaluation of Fetuses in Twin Pregnancies

Ultrasonograficzna ocena płodów z ciąż bliźniaczych

Aneta Krasoń1,, Alicja Grodzicka1,, Piotr Krajewski1,, Zbigniew Pietrzak2,, Grzegorz Krasomski1,

1 Department of Neonatology, Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute, Łódź, Poland

2 Department of Obstetrics and Gynecology, Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute, Łódź, Poland

Abstract

Objectives. Retrospective analysis of ultrasonographic tests of twin pregnancies based on material from the Department of Obstetrics and Gynecology at the Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute in 1991–2003.
Material and Methods. Between 1991 and 2003, 36,461 pregnant women were admitted to the department. Twin pregnancies accounted for 3.3% (604/18,294) of 18,294 deliveries performed there.
Results. Of the 604 twin pregnancies, structural and functional anomalies were diagnosed in 70 (11.5%) fetuses. In 15/604 (2.4%) cases, twin−to−twin transfusion syndrome (TTTS) was diagnosed on the basis of ultrasonographic and echocardiographic criteria. In 2 cases (0.3%), conjoined twins were diagnosed. In 4 cases (0.6%), one twin was diagnosed with a heart disease (2 with ventricular septal defect, 1 with common AV canal, 1 with tetralogy of Fallot). Other functional abnormalities occurring with normal heart anatomy were diagnosed in 16 (2.64%) cases. Six fetuses were diagnosed with CNS anomalies: 1 ileus, 3 intrauterine growth inhibition, 1 hydronephrosis, and 1 with abdominal cyst. In 2 (0.3%) cases, one twin was diagnosed with multiple defects. In total, 70 (11.5%) fetuses in twin pregnancies demonstrated structural and/or functional anomalies. The other 534 (88.5%) fetuses were free of structural and/or functional anomalies.
Conclusion. 1) In the analyzed material, structural and functional anomalies in twin pregnancies were reported for 11.5% of cases. 2) Cardiological abnormalities were diagnosed more frequently in twin fetuses. 3) Caesarian section was applied more frequently in twin pregnancies (59.4%) than in singleton pregnancies (32.4%) (p < < 0.0001). 4) The percentage of premature deliveries in twin pregnancies was higher (43.7%) than in singleton pregnancies (35.08%) (p < 0.0001). 5) The percentage of intrauterine deaths among twin fetuses (without structural anomalies or TTTS) was 2.8%, higher than that of intrauterine deaths among singleton fetuses free of structural anomalies (0.81%) (p < 0.0001). 6) Early USG assessment of twin pregnancies is of vital importance for the detection of monochorionic (later monoplacental) twins, as the risk of complications is higher in their case.

Streszczenie

Cel pracy. Retrospektywna analiza ultrasonograficzna płodów z ciąż bliźniaczych w materiale Kliniki Położnictwa i Ginekologii CZMP w latach 1991–2003.
Materiał i metody. Wlatach 1991–2003 w Klinice Położnictwa i Ginekologii hospitalizowano ogółem 36 461 ciężarnych. Odsetek ciąż bliźniaczych w stosunku do wszystkich porodów, które odbyły się w Klinice w tym okresie, wynosił 3,3% (604/18 294).
Wyniki. W grupie 604 ciąż bliźniaczych zaburzenia strukturalne i czynnościowe stwierdzono u 70 (11,5%) płodów. W 15/604 (2,4%) przypadkach stwierdzono zespół przetoczenia między bliźniętami na podstawie kryteriów ultrasonograficznych i echokardiograficznych. W 2 (0,3%) przypadkach zdiagnozowano bliźnięta syjamskie. W 4 (0,6%) przypadkach stwierdzono u jednego z bliźniąt wadę serca (2× ubytek w przegrodzie międzykomorowej, 1× wspólny kanał przedsionkowo−komorowy, 1× tetralogię Fallota). Inne zaburzenia czynnościowe przy prawidłowej anatomii serca zdiagnozowano w 16 (2,64%) przypadkach. U 6 płodów stwierdzono zaburzenia o.u.n.: 1× niedrożność przewodu pokarmowego, 3× zahamowany rozwój wewnątrzmaciczny płodu, 1× wodonercze, 1× torbiel jamy brzusznej. W 2 (0,3%) przypadkach u jednego z bliźniąt zdiagnozowano wielowodzie. Łącznie w 70 (11,5%) przypadkach u płodów z ciąży bliźniaczej stwierdzono zaburzenia strukturalne i czynnościowe. U pozostałych 534 (88,5%) płodów nie stwierdzono zaburzeń strukturalnych i czynnościowych.
Wnioski. Wanalizowanym materiale zaburzenia strukturalne i czynnościowe u płodów z ciąż bliźniaczych wystąpiły w 11,5% przypadków. Zaburzenia kardiologiczne najczęściej diagnozowano u płodów z ciąż bliźniaczych. Częściej rozwiązywano ciążę bliźniaczą za pomocą cesarskiego cięcia (59,4%) w porównaniu z odsetkiem cięć cesarskich w ciążach pojedynczych (32,4%) (p < 0,0001). Odsetek porodów przedwczesnych w ciążach bliźniaczych (43,7%) był większy niż w ciążach pojedynczych (35,08%) (p < 0,0001). Odsetek obumarć wewnątrzmacicznych płodów bliźniaczych, wyłączając zaburzenia strukturalne i zespół t.t.t.s., wynosił 2,8% i był większy od odsetka obumarć wewnątrzmacicznych płodów pojedynczych bez wad strukturalnych (0,81%) (p < 0,0001). Wczesna ocena ultrasonograficzna ciąż bliźniaczych jest ważna ze względu na możliwe wykrycie bliźniąt jednokosmówkowych (później jednołożyskowych), ponieważ w tym przypadku ryzyko powikłań charakterystycznych dla ciąży bliźniaczej jest istotnie większe.

Key words

twin pregnancy, fetal echocardiography, twin−to−twin transfusion syndrome, fetal abnormalities

Słowa kluczowe

ciąża bliźniacza, echokardiografia płodu, zespół przetoczenia między bliźniętami, wady płodu

References (12)

 1. D’Alton ME, Simpson LL: Syndromes in twins. Seminars in Perinatol 1995, 19, 375–386.
 2. Huhta JC, Wiel SR, Tahernia D: Doppler diagnosis of the syndrome of fetal hypertension in discordant twins. J Am Soc Echocardio 1992, 3, 314.
 3. Respondek−Liberska M: Echocardiography and Fetal Cardiology. Makmed, Gdańsk 1998, 245–260.
 4. Benson RC: Obstetric and Gynaecology. Multiple pregnancy. PZWL, Warsaw 1988.
 5. Burner JP, Rosemond RL: Twin−twin transfusion syndrome: a subset of the twin oligohydramnions−polihydramnions sequence. Am J Obstet Gynecol 1993, 169, 925–930.
 6. Dangel J, Roszkowski T, Wejman J: Acardiac fetus – echocardiographical and pathological findings. Arch Perinat Med 1996, 2, 86–89.
 7. Meizner I, Levy A, Katz M: Early antenatal sonographic diagnosis of conjoined twins. J Perinat Med 1991, 19, 489–492.
 8. Andrews WW, Leveno KJ, Herman ML et al.: Elective hospitalization in the management on twin pregnancies. Obstet Gynecol 1991, 77, 826–831.
 9. Carlson NJ, Towers CV: Multiple gestation complicated by the death of one fetus. Obstet Gynecol 1989, 73, 383–387.
 10. Heccher K, Ville Y, Nicolaides K: Color Doppler ultrasonography in the identification of communicating vessels in twin−twin transfusion syndrome and acardiac twin. J Clin Ultrasound 1995, 14, 37–40.
 11. Faguer C, Bonan J, Mulliez N: Acardiac fetus. Presse Med 1996, 14, 1191–1194.
 12. Fusi L, Gordon H: Twin pregnancy complicated by single intrauterine death. Problems and outcome with conservative management. Br J Obstet Gynecol 1990, 97, 511–516.