Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 3, May-June, p. 453–462

Publication type: original article

Language: English

Cost Effectiveness of Replacing Recombinated Interferon α−2b with its Pegylated Form in Combination with Ribavirin for the Therapy of Chronic HCV Infection in Poland

Korzyści ekonomiczne zamiany rekombinowanego interferonu α−2b na jego postać pegylowaną w skojarzeniu z rybawiryną w terapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby związanego z zakażeniem HCV w Polsce

Krzysztof Simon1,, Andrzej Gładysz1,, Katarzyna Rotter1,, Weronika Rymer1,, Patryk Smoliński1,, Małgorzata Inglot1,, Magdalena Władysiuk−Blicharz2,

1 Department of Infectious Diseases, Hepatology, and Acquired Immune Deficiencies, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 HTA−consulting

Abstract

Objectives. This analysis was carried out in order to define the therapeutic effectiveness, costs, and profitability of treatment with peginterferon alpha−2b plus ribavirin in patients with chronic hepatitis C infection compared with treatment with interferon alpha−2b plus ribavirin or lack of treatment.
Material and Methods. Acohort of 743 HCV−infected patients treated in authors’ Department were analyzed. Calculations of the effects and costs of applying a combined treatment with IFN−alpha−2b plus ribavirin in patients with chronic hepatitis C were based on the assumptions of an economic analysis presented in the computer program “Spears Hepatitis C” using a Markov decision model. The cost analysis was carried out from the extended point of view of the payer (National Health Service, National Health Fund, and the patient) for a time−span equal to the average period of the clinical trials included in this analysis (48 weeks) and based on data concerning the effectiveness of the frequency of salubrious events obtained from clinical trials.
Results. It was demonstrated that treating patients with chronic hepatitis C with peginterferon + ribavirin in a weight−based dose is more efficient and cost effective than interferon + ribavirin therapy. The cost of PEG + RBV treatment (regardless of the ribavirin dose) for a 70−kg patient amounts to 40,534.27 PLN in the category of FULL costs, 32,236.71 PLN ACTUAL costs, 28,094.76 PLN STOP costs, and 23,700.12 PLN STOP 2/3 costs. The effectiveness analysis on the basis of a single clinical trial showed that undergoing therapy with peginterferon alpha2b plus ribavirin causes a prolongation of the patient’s life by at least 0.12 years (maximum: 0.70 years) compared with treatment with interferon alpha−2b plus ribavirin. Compared with lack of treatment, PEG + RBV therapy resulted in a prolongation of life from 1.84 to 4.03 years.
Conclusion. Treatment with pegylated interferon alpha−2b plus ribavirin is more effective and profitable than treatment with interferon alpha−2b plus ribavirin, regardless of the ribavirin dose, irrespective of the HCV genotype with which the patient is infected.

Streszczenie

Cel pracy. Określenie skuteczności terapeutycznej, kosztów i opłacalności leczenia peginterferonem α−2b z rybawiryną u pacjentów chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C w porównaniu z leczeniem interferonem α−2b z rybawiryną lub brakiem leczenia.
Materiał i metody. Ocenie poddano 743 pacjentów zakażonych HCV i leczonych w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności. Obliczenia rezultatów i kosztów leczenia kombinowanego IFN−α−2b z ribawiryną u pacjentów z p.w.z.w. t.C oparto na założeniach analizy ekonomicznej przedstawionej w programie komputerowym Spears Hepatitis C wykorzystującym model decyzyjny Markowa. Analizę kosztów przeprowadzono z poszerzonej perspektywy płatnika (Kasa Chorych, NFZ + pacjent) dla horyzontu czasowego równego średniemu okresowi badań klinicznych włączonych do tej analizy (48 tyg.) oraz opierając się na danych dotyczących efektywności zdrowotnych częstości zdarzeń zdrowotnych, które uzyskano z badań klinicznych.
Wyniki. Wykazano, że leczenie pacjentów chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C za pomocą peginterferonu z rybawiryną w dawce zależnej od masy ciała jest leczeniem skuteczniejszym, także ze względów ekonomicznych, w porównaniu z terapią interferonem i rybawiryną. Koszt takiego leczenia (bez względu na dawkę rybawiryny) dla pacjenta, którego masa ciała wynosi 70 kg to: w kategorii kosztowej FULL 40 534,27 PLN, ACTUAL 32 236,71 PLN, STOP 28 094,76 PLN, STOP 2/3 23 700,12 PLN. Analiza skuteczności na podstawie pojedynczego badania klinicznego wykazała, że poddanie się terapii peginterferonem α−2b z rybawiryną powoduje u jednego pacjenta wydłużenie życia co najmniej o 0,12 roku, maksymalnie o 0,70 lat w porównaniu z leczeniem interferonem α−2b z rybawiryną. W porównaniu z brakiem leczenia terapia PEG + RYB powoduje wydłużenie życia od 1,84 do 4,03 roku.
Wnioski. Leczenie pegylowanym interferonem α−2b z rybawiryną jest leczeniem bardziej skutecznym i opłacalnym w porównaniu z leczeniem interferonem α−2b z rybawiryną (bez względu na dawkę rybawiryny), niezależnie od rodzaju genotypu HCV, jakim zakażeni są pacjenci.

Key words

HCV infection, pegylated interferon alpha−2b, ribavirin, economic analysis

Słowa kluczowe

zakażenie HCV, pegylowany interferon α−2b, ribawiryna, analiza ekonomiczna

References (42)

 1. State Department of Hygiene. Chief Sanitary Inspectorate: Yearly Reports 1999–2002 on the incidence of infectious diseases and cases of chemical compound poisoning reported in 2000–2002. Warsaw 2000–2003.
 2. Seeff LB: Natural history of chronic hepatitis C. Hepatology 2002, 36, S35–46.
 3. Yano M, Kumada H, Kage M et al.: The long term pathological evolution of chronic hepatitis C. Hepatology 1996, 23, 1334–1340.
 4. Kim WR: The burden of hepatitis C in the United States. Hepatology 2002, 36, P30–34.
 5. Yoshizawa H: Hepatocellular carcinoma associated with hepatitis C virus infection in Japan: Projection to other countries in the foreseeable future. Oncology 2002, 62, 8–17.
 6. Craxi A, Licata A: Clinical Trial Results of Peginterferons in Combination with Ribavirin. Sem Liv Dis 2003, 23, Suppl. 1, 35–46.
 7. Thomas H, Foster G, Platis D: Mechanisms of action of interferon and nucleoside analogues. J Hepatol 2003, 39, P93–98.
 8. Pawlotsky JM: Use and interpretation of virological tests for hepatitis C. Hepatology 2002, 36, Suppl 1, P65–P73.
 9. Herrmann E, Neumann AU, Schmidt JM, Zeuzem: Hepatitis C virus kinetics. Antivir Ther 2000, 5, 85–90.
 10. Zeuzem S, Herrmann E, Lee JH et al.: Viral kinetics in patients with chronic hepatitis C treated with standard or peginterferon alpha 2a. Gastroenterology 2001, 120, 1438–1447.
 11. Fontana RJ, Lok ASF: Noninvasive monitoring of patients with chronic hepatitis C. Hepatology 2002, 36, Suppl 1, P57–P64
 12. Gordon SC, Fang JWS, Silverman AL, McHutchinson JG, Albrecht JK: The significance of baseline serum alanine aminotransferase on pretreatment disease characteristics and response to antiviral therapy in chronic hepatitis C. Hepatology 2000, 32, 400–404.
 13. Dienstag JL: The role of liver biopsy in chronic hepatitis C. Hepatology 2002, 36, Suppl 1, P152–P160.
 14. Manns MP, McHutchinson JG, Gordon SC et al.: Peginterferon alfa−2b plus ribavirin compared with interferon alfa−2b plus ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C: a randomized trial. Lancet 2001, 358, 958–965.
 15. Lindsay K, Trepo CH, Heintages T: Arandomized, double blind trial comparing pegylated interferon alpha 2b to interferon alpha 2b an initial treatment for chronic hepatitis C. Hepatology 2001, 34, 395–404.
 16. Hadziyannis SJ, Sette H, Morgan TR et al.: Peginterferon−alfa2a and Ribavirin Combination Therapy in Chronic Hepatitis C. Ann Int Med 2004, 140, 5, 346–355.
 17. Lamb MW, Martin NE: Weight−Based Versus Fixed Dosing of Peginterferon (40 kDa) Alfa−2a. Ann Pharmacother 2002, 36, 933–935.
 18. Davis GL, Wong JB, McHutchinson JG, Manns MP, Harvey J, Albrecht J: Early virologic response to treatment with peginterferon alfa−2b plus ribavirin in patients with chronic hepatitis C. Hepatology 2003, 38, 645–652.
 19. Fried MW, Shiffman ML, Reddy KR et al.: Peginterferon alfa−2b plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. N Engl J Med 2002, 347, 975–982.
 20. Juszczyk J, Białkowska J, Bolewska B et al.: Pegylated interferon alfa−2b alfa ribavirin in treatment of chronic hepatitis C. Pol Merk Lek 2004, XVI, 94, 353–357.
 21. Poynard T, Ratziu V, McHutchinson J et al.: Effect of Treatment with Peginterferon or Interferon alfa−2b and Ribavirin on Steatosis in Patients Infected With Hepatitis C. Hepatology 2002, 38, 1, 75–85.
 22. Dumortier J, Scoazec J−Y, Chevalier P, Boillot O: Treatment of recurrent hepatitis C after liver transplantation: a pilot study of peginterferon alfa−2b and ribavirin combination. J Hepatol 2004, 40, 4, 669–674.
 23. McHutchinson JG, Patel K: Future therapy of hepatitis C. Hepatology 2002, 36, Suppl 1, P245–P252.
 24. Sonnenberg FA, Beck JR: Markov models in medical decision making: a practical guide. Med Decis Making 1993, 13, 322–338.
 25. Beck JR, Pauker SG: The Markov process in medical prognosis. Med Decis Making 1983, 3, 419–458.
 26. Sagemeister M, Renner EL., Mullhaupt B, Wong JB: Simulation of hepatitis C based on a mandatory reporting system. Eur J Gastroenterol Hepatol 2002, 14, 25–34.
 27. Salomon JA, Weinstein MC, Hammitt JK, Goldie SJ: Empirically−calibrated model of hepatitis C virus infection in the United States. Am J Epidemiol 2002, 156, 761–773.
 28. Fattowich G, Guistina G, Degas F: Morbidity and mortality in compensated liver cirrhosis type C: a retrospective follow−up study of 384 patients. Gastroenterology 1997, 112, 463–472.
 29. Wong JB, Bennett WG, Koff RS, Pauker SG: Pretreatment Evaluation of Chronic Hepatitis C: Risks, Benefits and Costs. JAMA 1998, 280, 2088–2093.
 30. Younossi ZM, Singer ME, McHutchinson JG et al.: Cost effectiveness of interferon alpha 2b combined with ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C. Hepatology 1999, 30, 5, 1318–1324.
 31. Di Bisceglie AM, Hoofnagle JH: Optimal therapy of hepatitis C. Hepatology 2002, 36, Suppl 1, P121–P127.
 32. Buti M, Casado MA, Fosbrook L et al.: Cost effectiveness of combination therapy for naïve patients with chronic hepatitis C. J Hepatol 2000, 33, 4, 651–658.
 33. Salomon JA, Weinstein MC, Hammitt JK, Goldie SJ: Cost−effectiveness of Treatment for Chronic Hepatitis C Infection in an Evolving Patients Population. JAMA 2003, 290(2), 228–237.
 34. Siebert U, Sroczynski G, Rossol S, Wasem J, Ravens−Sieberer U, Kurth B, Manns MP, McHutchinson JG, Wong JB: Cost−effectiveness of Peg−interferon alpha 2b plus ribavirin compared with interferon alpha 2b plus ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C. Gut 2003, 52, 3, 425–432. Peginterferon α−2b + Ribavirin in HCV Infection – Economic Analysis 461
 35. Wong JB, Davis G, McHutchinson JG, Manns M, Albrecht J: Economic and Clinical Effects of Evaluating Rapid Viral Response to Peginterferon Alfa−2b plus Ribavirin for the Initial Treatment of Chronic Hepatitis C. Am J Gastroenterology 2003, 98, 1, 2355–2362.
 36. Orlewska E, Zaborowski P: Costs and effects of combined therapy with pegylated interferon alpha−2a with ribavirin in comparison with standard combined therapy with interferon alpha 2b with ribavirin in chronic hepatitis C in adults in Poland. Pharmacoeconomics 2003, 4, 3–15.
 37. Nuijten MJC: Data management in modeling studies: the selection of data sources. Pharmacoeconomics 1998, 3, 305–316.
 38. Wright J, Weinstein M: Gains in life expectancy from medical interventions – standardizing data on outcomes. N Engl J Med 1998, 339, 380–386.
 39. Carithers RL Jr, Sugano D, Bayliss M: Health assessment for chronic HCV infection: results of quality of life. Dig Dis Sci 1996, 41, Suppl. 12, P75–80.
 40. Foster GR, Goldin RD, Thomas HC: Chronic hepatitis C virus infection causes a significant reduction in quality of life in the absence of cirrhosis. Hepatology 1998, 27, 1, 209–212.
 41. Bonkovsky HL, Woolley JM: Reduction of health−related quality of life in chronic hepatitis C and improvement with interferon therapy. The Consensus Interferon Study Group. Hepatology 1999, 29, 1, 264–270.
 42. Siebert U, Ravens−Sieberer U, Greiner W et al.: Patients−based health related quality of life in different health stages of chronic hepatitis C. Hepatology 2001, 44, pt 2, 222A.