Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 389–391

Publication type: clinical case

Language: Polish

Olbrzymia przepuklina rozworu przełykowego – opis przypadku

Massive Hiatal Hernia – Presentation of One Case

Piotr Szelachowski1,, Marta Strutyńska−Karpińska1,, Krzysztof Grabowski1,, Renata Taboła1,, Piotr Pelczar1,

1 Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej AM we Wrocławiu

Streszczenie

Opierając się na dostępnym piśmiennictwie autorzy szeroko omawiają obraz kliniczny, diagnostykę oraz sposoby postępowania w różnych typach przepuklin rozworowych. W pracy przedstawiono 58−letnią kobietę z olbrzymią, wieloletnią przepukliną rozworu przełykowego o nietypowym przebiegu. Pierwszym i jedynym objawem obecności tej przepukliny była nagła ostra niedrożność przewodu pokarmowego. Pacjentkę operowano z dobrym wynikiem. Operację przeprowadzono z dostępu brzusznego, wykonując plastykę i odtworzenie mechanizmów antyrefluksowych wpustu.

Abstract

On the basis of available bibliography the authors widely discuss clinical picture, diagnostics and procedures in various types of hiatal hernia. The article presents a case of a 58−year−old woman with a long−term, massive hiatal hernia, with a non−typical course. The first and the only symptom of hiatal hernia was an acute obstruction of the digestive system. The patient was operated successfully. The operation was performed through abdominal cavity. The esophageal hiatus and antireflux mechanisms were reconstructed.

Słowa kluczowe

olbrzymia przepuklina rozworowa, leczenie chirurgiczne

Key words

massive hiatal hernia, surgical treatment

References (10)

  1. Jezioro Z: Etiopatogeneza przepuklin wślizgowych rozworu przełykowego. Prace Nauk AM we Wrocławiu 1977, 11, 3–24.
  2. Lewandowski A, Knast W, Strutyńska−Karpińska M: Leczenie operacyjne powikłań choroby refluksowej przełyku. Pam 60 Jubil Zjazdu Tow Chir Pol Bib Pol Przeg Chir, Warszawa 2002, 2, 192–199.
  3. Lewandowski A, Bernat M: Przyczynek do etiopatogenezy przepukliny okołoprzełykowej rozworu przełykowego przepony. Pol Przegl Chir 1995, 67, 1042–1046.
  4. Cukic V, Magljlic J, Beslic S: Prolapse and herniation of abdominal organs into the thoracic cavity as a diagnostic problem in pulmonology. Med Arh 2005, 59, 2, 128–131.
  5. Fass R, Ofman JJ: Gastroesophageal reflux disease – should we adopt a new conceptual framework. Am J Gastroenterol 2002, 97, 1901–1909.
  6. Maziak DE, Todd RJ, Pearson FG: Massive hiatus hernia: evaluation and surgical management. J Thorac Cardiovasc Surg 1998, 115, 53–60.
  7. Jezioro Z: Chirurgiczne leczenie przepuklin ślizgowych rozworu przełykowego. Prace Nauk AM we Wrocławiu 1977, 11, 25–41.
  8. Mattioli S, Lugaresi ML, Pierluigi M, Di Simone P, D’Ovidio F: Review article: indications for antireflux surgery in gastro−oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2003, 17, 60–67.
  9. Mosca F, Stracqualursi A, Persi A, Latteri S: Surgical repair of type II paraesophageal hernia: our experience. Int Surg 2005, 90, 1, 1–11.
  10. Strutyńska−Karpińska M, Grabowski K: Choroba refluksowa przełyku – powikłania i sposoby leczenia chirurgicznego. Adv Clin Exp Med 2005, 14, 1, 39–45.