Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 383–387

Publication type: clinical case

Language: Polish

Ropień wątroby powikłany ropniakiem opłucnej u kobiety ciężarnej

Hepatic Abscess Complicated by Pleural Empyema in Pregnant Woman

Mirosław Nienartowicz1,, Krystyna Markocka−Mączka1,, Marta Strutyńska−Karpińska1,, Ewa Nienartowicz2,, Witold Knast1,

1 Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej AM we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Radiologii AM we Wrocławiu

Streszczenie

Autorzy opisują przypadek ropnia wątroby u 30−letniej kobiety w zaawansowanej ciąży. Chora przed laty była operowana z powodu kamicy żółciowej, a następnie dwukrotnie reoperowana na skutek powikłań. Ostatecznym zabiegiem było zespolenie wydzielonej sposobem Roux pętli jelita czczego z przewodem wątrobowym wspólnym w okolicy wnęki wątroby. Po upływie 7 lat od przebytych operacji na drogach żółciowych u pacjentki rozwinął się ropień wątroby powikłany dodatkowo ropniakiem opłucnej. Chorą operowano, uzyskując wyleczenie. Ciążę rozwiązano cięciem cesarskim z dobrym wynikiem. W obserwacji odległej nie stwierdzono nawrotu choroby. Autorzy omawiają przebieg kliniczny, metody diagnostyczne oraz sposoby leczenia ropni wątroby na podstawie aktualnego piśmiennictwa.

Abstract

The authors present a case of hepatic abscess in a 30−year−old far gone with child woman. Several years ago the patient was operated on because of cholelithiasis. Then she was re−operated because of complications after this operation. Finally hepaticojejunoanastomosis by means of Roux en Y method was carried out. Seven years later the patient being far gone with child developed hepatic abscess additionally complicated by pleural empyema. The patient was operated successfully. The child was delivered by caesarean section without complications. No recurrence of the disease was observed during the follow−up period. The authors discuss the clinical manifestations, the diagnostic methods and the ways of hepatic abscesses treatment according to the literature.

Słowa kluczowe

ropień wątroby, ropniak opłucnej, leczenie

Key words

hepatic abscess, pleural empyema, treatment

References (9)

  1. Mohsen AH, Green ST, Read SC, McKendrick MW: Liver abscess in adults: ten year experience in a UK centre. Q J Med 2002, 95, 797–802.
  2. Branum GD, Tyson GS, Branum MA, Meyers WC: Hepatic abscess. Changes in etiology, diagnosis and management. Ann Surg 1990, 212, 655–662.
  3. Guedes Netto de Mello G, de Souza Portes Meirelles G, Amatuzzi de Oliveira JM, Ajzen S, D’Ippolito G, Szejnfel J: Estudo comparative dos procedimentos percutaneos orientados por motodos de imagem na tratamento das colecoes hepaticas. Radiol Bras 2001, 34, 2.
  4. Pitt HA: Pyogenic hepatic abscess. In: Schiff’s Diseases of the Liver. Eds.: Shiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC; Lippincot−Raven Publishers, Philadelphia 1999, 8th ed., 1515–1526.
  5. Kubo S, Kinoshita H, Hirohashi K: Risk factors for and clinical findings of liver abscess after biliary−intestinal anastomosis. Hepatogastroenterology 1999, 46, 116–120.
  6. Barrio J, Cosme A, Ojeda E: Pyogenic liver abscesses of bacterial origin. A study of 45 cases. Rev Esp Eferm Dig 2000, 92, 232–239.
  7. Medina MF, Echegoyen CR, Chavarria GJ, Flores VH: Hepatic abscess and thoracic complications in central Mexico. Rev Inst Nal Enf Resp Mex 1997, 10, 160–163.
  8. Glasgow RE, Mulvihill SJ: Hepatic abscess. In: Current Surgical Therapy. Eds.: Cameron JL, Mosby, St. Louis 1998, 6th ed., 314–321.
  9. Rzeszutko M, Jabłecki J: Promienica przyczyną ropni wątroby – opis przypadku i przegląd literatury. Adv Clin Exp Med 2004, 13, 865–886.