Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 373–378

Publication type: review article

Language: Polish

Opis metodologii kształcenia w ramach nauczania opartego na rozwiązywaniu problemów

Introduction to Problem Based Learning as a Teaching Method Through Exploring Problem Situations

Tomasz Adamowski1,, Dorota Frydecka1,, Andrzej Kiejna1,

1 Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu

Streszczenie

Autorzy przedstawili system kształcenia zwany PBL (problem based learning), co w polskim tłumaczeniu oznacza nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów, mające zastosowanie między innymi w kształceniu medycznym. PBL jest metodą nauczania, ale również filozofią wspierającą osiąganie zamierzonych celów edukacyjnych. W latach 70. XX w. PBL zdobyło popularność w Kanadzie, Australii i Stanach Zjednoczonych, a w końcu lat 80. XX w. także w Wielkiej Brytanii. Obecnie większość uczelni na całym świecie dąży do włączenia metody PBL do swoich programów nauczania. Rolę uczenia się i nauczania w metodzie PBL przedstawiono na dwóch modelach związanych z kształceniem medycznym. Istota modelu kształcenia PBL polega na integracji horyzontalnej (integracji wiedzy z różnych dziedzin medycyny) oraz integracji wertykalnej (integracji nauk podstawowych i klinicznych). Sukces stosowania metody PBL opiera się na dopasowaniu odpowiednich zadań stawianych studentom do ich aktualnego stanu wiedzy na każdym z etapów kształcenia i nabywania nowych doświadczeń. Wraz ze wzrostem wiedzy i doświadczeń student w inny sposób podchodzi do rozwiązywania problemów zawodowych. Autorzy opracowania przedstawili także różnice w zastosowaniu tej metody w późniejszych latach nauki w zakresie przedmiotów klinicznych w różnych krajach.

Abstract

Authors presented an educational method called PBL, which stands for Problem Based Learning. This approach to learning is applied to many educational fields, among others to medical education. Problem based learning is both a teaching method and philosophy that supports the goals and desired outcomes of education. PBL aroused interest at the beginning in the 1970s and 1980s in Canada, Australia, United States and in the late 1980s in the UK. At present PBL is being incorporated as a curriculum component in a number of medical schools around the world. The role of teaching and learning has been presented in light of two models concerning medical education. The essence of PBL method is to help students integrate their knowledge in a horizontal (integration of various specialties of medicine) as well as vertical way (integration of basic science with clinical practice). The success of using PBL method depends on the selection of the learning scenarios and topics in such a way that they address the needs of the learners at their various stages of development. As the students gain more experience and knowledge they structure and solve the problems in a different way. The authors outlined also differences in using PBL method in clinical years of medical education in different countries.

Słowa kluczowe

PBL, programy nauczania, dojrzałe uczenie się

Key words

PBL, teaching methods, adult learning

References (9)

  1. Savin−Baden M: Problem−Based Learning in Higher Education: Untold Stories SRHE & Open−University Press, Buckingham 2000.
  2. Dewey J: Logic: the theory of inquiry. Holt and Co., New York 1938.
  3. Barrows HS & Tamblyn RM: Problem−Based Learning: An Approach to Medical Education. Springer Publishing Company, New York 1980.
  4. Batalden P, Leach D, Swing S, Dreyfus H, Dreyfus S: General competencies and accreditation in graduate medical education. An antidote to overspecification in the education of medical specialists. Health Affairs 2002, 21 (5), 103–111.
  5. Barrows HS: A taxonomy of problem−solving learning methods. Med Educ 1986, 20, 481–486.
  6. Kaufman DM: ABC of learning and teaching in medicine. Applying educational theory in practice. Brit Med J 2003, 326, 213–216.
  7. Lakkala M, Ilomäki L, Veermans M, Paavola S: Using LOs in advanced pedagogical practice. Department of Psychology, University of Helsinki 2000. http://www.eun.org/ww/en/pub/celebrate_help/pedagogical_support/pedagogic_library.htm
  8. Hugh Pross MD: Problem−based learning at Queens. Student/tutor handbook 2002. http://www.pbli.org/.
  9. Aretz TH: Problem Based Learning – Is it Relevant to Clinical Education? (przesłane do druku).