Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 355–360

Publication type: review article

Language: Polish

Zaburzenia psychiczne występujące wśród weteranów konfliktów zbrojnych

Mental Disorders Between Military Conflict’s Veterans

Tomasz Adamowski1,, Andrzej Kiejna1,

1 Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu

Streszczenie

W związku z aktywnym udziałem polskich misji wojskowych w konfliktach zbrojnych na świecie aktualny staje się problem zaburzeń psychicznych występujących wśród żołnierzy oraz weteranów. Personel wojskowy niejednokrotnie znajduje się w sytuacji maksymalnego natężenia stresu związanego z bezpośrednim zagrożeniem życia. Autorzy przedstawili analizę doniesień dotyczących reakcji oraz objawów obserwowanych wśród żołnierzy od czasów wojny secesyjnej w USA do konfliktu w Zatoce Perskiej (1991 r.). Jednocześnie pierwszy raz przedstawiono nieznaną dotychczas szerzej publikację A. Alzheimera Der Krieg und die Nerven dotyczącą obserwacji poczynionych w czasach pierwszej wojny światowej w Klinice Psychiatrycznej we Wrocławiu. Szczegółowa analiza symptomatologii zespołów chorobowych występujących w związku z poszczególnymi konfliktami (shell shock, trench neurosis, battle fatigue) wykazała, że zmęczenie, duszność, bóle głowy, zaburzenia snu, koncentracji, pamięci i inne objawy były nieswoiste dla konkretnych konfliktów zbrojnych. Występowały w całej populacji dorosłych osób (weteranów i cywilów) w przypadku narażenia na stres oraz w zaburzeniu stresowym pourazowym. Autorzy umiejscowili opisane zespoły objawów w klasyfikacji ICD−10.

Abstract

Mental health problems between soldiers and veterans related to active participation of Polish missions in military conflicts have increased lately. Military personnel often have been in stress connected with direct risk for life. Authors presented literature review about reactions and symptoms that had been observed between soldiers since U.S. Civil War till first Gulf War (1991). Not well known publication of the Alois Alzheimer Der Krieg und die Nerven about his observation during First World War in Psychiatry Department in Wroclaw has been presented for the first time. Detailed analysis of symptomatology of disease syndromes related to individual war conflicts (e.g.: shell shock, trench neurosis, battle fatigue) revealed that fatigue, shortness of breath, headaches, disturbed sleep, difficulty in concentrating, forgetfulness and the other symptoms were nonspecific and frequently found in all adult populations (veterans and civilians), particularly among persons with psychological stress and post−traumatic stress disorder. Authors have located described disorders in ICD−10 psychiatric classification.

Słowa kluczowe

konflikty zbrojne, zespoły wojenne, zespół stresowy pourazowy

Key words

military conflicts, war syndromes, PTSD

References (11)

 1. Da Costa JM: On irritable heart: a clinical study of a form of functional cardiac disorder and its consequences. Am J Med Sci 1871, 61, 17–52.
 2. Hyams KC, Wignall FS, Roswell R: War syndromes and their evaluation: from the US Civil War to the Persian Gulf War. Ann Intern Med 1996, 125 (5), 398–405.
 3. Howell JD: Soldier’s heart: the redefinition of heart disease and specialty formation in early twentieth−century Great Britain. Med Hist Suppl 1985, 5, 34–52.
 4. Kiejna A, Wójtowicz M: Alois Alzheimer. W: Z dziejów Kliniki Psychiatrycznej i Chorób Nerwowych we Wrocławiu. Red.: Kiejna A, Wójtowicz M, Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego, Wrocław 1999, 81–86.
 5. Alzheimer A: Der Krieg und Die Nerven. W: Chronik der Königlichen Universität zu Breslau. Preutz & Jünger, Breslau 1915, 1–11.
 6. Http://www.lewispublishing.com/orange.htm
 7. Davidson JRT: Posttraumatic stress disorder and acute stress disorder. In: Comprehensive textbook of psychiatry. Eds.: Kaplan HI, Sadock BJ, Wiliams & Wilkins, Baltimore 1995, 6th ed, 1227–1236.
 8. Wessely S: Ten years on: what do we know about the Gulf War syndrome? Clin Med 2001, 1 (1), 28–37.
 9. Kentsmith DK: Principles of battlefield psychiatry. Mil Med 1986, 151, 89–96.
 10. The ICD−10 classification of mental and behavioral disorders: Clinical descriptions and guidelines. Geneva, World Health Organization, 1992.
 11. Rydzyński S: Psychiatria wojskowa. W: Psychiatria. Red.: Bilikiewicz A, Strzyżewski W, PZWL, Warszawa 1992, 469–476.