Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 303–308

Publication type: original article

Language: English

The Influence of the Risk Factors on the Localisation and Degree of Severity in Perinatal Brachial Plexus Lesions

Wpływ czynników ryzyka na umiejscowienie i stopień ciężkości okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego

Jerzy Gosk1,, Roman Rutowski1,

1 Department of Trauma and Hand Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. The frequency of the perinatal brachial plexus palsy varies from 0.35‰ to 5‰. Risk factors of the obstetrical brachial plexus lesions include: large birth weight, shoulder dystocia, prolonged II stage of labour, forceps delivery and vacuum extraction, breech presentation, diabetes mellitus and mother’s obesity, delivery an infant with obstetrical brachial plexus palsy in antecendent delivery. The most often localisation of the brachial plexus palsy is the superior part (C5−C6) – Duchenne−Erb’s palsy.
Objectives. Analysis of the influence of the risk factors on the localisation and degree of severity in perinatal brachial plexus lesions.
Material and Methods. Clinical material consisted of 83 children with obstetrical brachial plexus palsy treated surgically (54) and conservatively (29) at the Department of Trauma and Hand Surgery in the period 1994–2003. Control group consisted of 56 healthy born children. The following parameters were analysed statistically: duration of the II stage of delivery, birth weight, body length, head and chest circumference, Apgar scale at 1 min in the scheme: control group – C5−C6 injuries – C5−C6−C7 injuries – complete injuries and control group – rupture injuries – avulsion + mixed injuries.
Results. In own material the complete brachial injuries were predominant and made−up 49.4% of all cases. 65% of children with total brachial palsy were treated surgically. The other lesions were localised in: C5−C6 – 25.3%, C5−C6− C7 – 24.1%, C8−Th1 – 1.2%. The children with injuries of the superior part (C5−C6) have had a significantly lower birth weight, body length, head and chest circumference in comparison with complete palsy group (all parameters) and C5−C6−C7 palsy group (excluding chest circumference). The Duchenne−Erb’s palsy (C5−C6) have had the greatest tendency to improvement due to conservative treatment. There were no statistically important differences in the analysed parameters between rupture injuries group and avulsion + mixed injuries group. Lesions with discontinuity of the neural elements of the brachial plexus were found in 38 cases (15 of them with shoulder dystocia). In this group the authors observed 29 cases with complete palsy, 3 cases with C5−C6 injuries and 5 cases with C5−C6−C7 lesions.
Conclusion. The foetus dimension is an essential factor influencing the localisation and degree of severity in perinatal brachial plexus palsy. The remaining risk factors do not determine ultimately the extension of the brachial plexus palsy.

Streszczenie

Wprowadzenie. Częstość okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego wynosi 0,35–5‰. Czynniki ryzyka wystąpienia okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego obejmują: dużą urodzeniową masę ciała, dystocję barkową, przedłużający się II okres porodu, poród z użyciem kleszczy lub próżniowy, poród pośladkowy, cukrzycę i otyłość matki, poród dziecka z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego w wywiadzie. Najczęstszym umiejscowieniem uszkodzeń splotu ramiennego jest część górna (C5−C6) – porażenie Duchenne−Erba.
Cel pracy. Analiza wpływu czynników ryzyka na umiejscowienie i stopień ciężkości uszkodzenia w okołoporodowych uszkodzeniach splotu ramiennego.
Materiał i metody. Analizą objęto 83 dzieci z okołoporodowymi uszkodzeniami splotu ramiennego leczonymi operacyjnie (54) i zachowawczo (29) w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki w latach 1994–2003. Grupę kontrolną stanowiło 56 zdrowo urodzonych dzieci. Analizowano statystycznie następujące parametry: czas trwania II okresu porodu, urodzeniową masę ciała, długość ciała, obwód głowy i klatki piersiowej oraz punktację w skali Apgar w pierwszej minucie w układzie: grupa kontrolna – uszkodzenia C5−C6 – uszkodzenia C5−C6−C7 – uszkodzenia całkowite oraz grupa kontrolna – uszkodzenia o typie przerwania – uszkodzenia o typie wyrwania i uszkodzenia mieszane.
Wyniki. W materiale własnym dominowały całkowite uszkodzenia splotu ramiennego, które stanowiły 49,4% z ogólnej liczby przypadków. 65,0% dzieci z uszkodzeniami całkowitymi było leczonych operacyjnie. Pozostałe uszkodzenia występowały w: C5−C6 – 25,3%, C5−C6−C7 – 24,1%, C8−Th1 – 1,2%. Dzieci z uszkodzeniami części górnej (C5−C6) miały znacząco mniejszą urodzeniową masę ciała, długość ciała, obwód głowy i klatki piersiowej w porównaniu z grupą dzieci z uszkodzeniami całkowitymi (wszystkie parametry) oraz z uszkodzeniami C5−C6−C7 (z wyłączeniem obwodu klatki piersiowej). Uszkodzenia Duchenne−Erba (C5−C6) najbardziej były możliwe do naprawienia w wyniku leczenia zachowawczego. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic analizowanych parametrów między grupą dzieci z uszkodzeniami o typie przerwania a grupą z uszkodzeniami o typie wyrwania i z uszkodzeniami mieszanymi. Uszkodzenia z przerwaniem ciągłości elementów nerwowych splotu ramiennego stwierdzono w 38 przypadkach (15 z nich z zaklinowaniem barku). W tej grupie obserwowano 29 przypadków z uszkodzeniami całkowitymi, 3 przypadki z uszkodzeniami C5−C6 oraz 5 przypadków z uszkodzeniami C5−C6−C7.
Wnioski. Wielkość płodu jest istotnym czynnikiem wpływającym na umiejcowienie i stopień ciężkości okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego. Pozostałe czynniki ryzyka nie determinują w sposób ostateczny rozległości uszkodzenia splotu ramiennego.

Key words

obstetrical brachial plexus palsy, Duchenne−Erb’s palsy, risk factors, surgical treatment

Słowa kluczowe

Okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego, porażenie Duchenne−Erba, czynniki ryzyka, leczenie chirurgiczne

References (20)

 1. Buschmann WR, Sager G: Orthopaedic considerations in obstetric brachial plexus palsy. Orthop Rev 1987, 16, 290–292.
 2. Mame C, Manganaro R, Paolata A, Lo Monaco I, Gemelli M: Brachial plexus paralysis: its incidence, predisposing factors and outcome. Minerva Ginecol 1997, 49, 203–206.
 3. Gilbert WM, Nesbitt TS, Danielsen B: Associated factors in 1611 cases of brachial plexus injury. Obstet Gynecol 1999, 93, 536–540.
 4. Pollack RN, Buchman AS, Yaffe H, Divon MY: Obstetrical brachial palsy: pathogenesis, risk factors and prevention. Clin Obstet Gynecol 2000, 43, 236–246.
 5. Graham EM, Forouzan I, Morgan MA: A retrospective analysis of Erb’s palsy cases and their relation to birth weight and trauma at delivery. J Matern Fetal Med 1997, 6, 1–5.
 6. Gherman RB, Ouzounian JG, Goodwin TM: Brachial plexus palsy: an in utero injury? Am J Obstet Gynecol 1999, 180, 1303–1307.
 7. Bager B: Perinatally acquired brachial plexus palsy: a persisting challenge. Acta Pediatr 1997, 86, 1214–1219.
 8. Nehme A, Kany J, Sales−de−Gauzy J, Charlet JP, Dautel G, Cahuzac JP: Obstetrical brachial plexus palsy. Prediction of outcome in upper root injuries. J Hand Surg 2002, 27, 9–12.
 9. Al−Qattan MM, Clarke HM, Curtis CG: Klumpke’s birth palsy. Does it really exist? J Hand Surg 1995, 20, 19–23.
 10. Grossman JA, Ramos LE, Tidwell M, Price A, Papazian O, Alfonso I: Surgical treatment of children with brachial plexus paralysis. Rev Neurol 1998, 27, 271–273.
 11. Gilbert A: Results of brachial plexus surgery and replacement operations in traumatic brachial plexus birth−injury−induced paralysis. Orthopade 1997, 26, 723–728.
 12. Sloof AC: Obstetric brachial plexus lesions and their neurosurgical treatment. Clin Neurol Neurosurg 1993, 95, 73–77.
 13. Kuś H, Rutowski R: Advances in the treatment of traction injuries of the brachial plexus in the last 15 years. Advances in Surgery and Oncology. Monduzzi Editore S. p. A., Bologna 1996, 133–138.
 14. Ouzounian JG, Korst LK, Phelan JP: Permanent Erb’s palsy: a lack of a relationship with obstetrical risk factors. Am J Perinatol 1998, 15, 221–223.
 15. Birch R: Obstetric brachial plexus palsy. J Hand Surg 2002, 27, 3–8.
 16. Brown KLB: Review of obstetrical palsies. Nonoperative treatment. Clin Plast Surg 1984, 11 (1), 181–187.
 17. Ubachs JM, Sloof AC, Peeters LL: Obstetric antecedens of surgically treated obstetric brachial plexus injuries. Br J Obstet Gynecol 1995, 102, 813–817.
 18. Geutjens G, Gilbert A, Helsen K: Obstetric brachial plexus palsy associated with breech delivery. A different pattern of injury. J Bone Joint Surg Br 1996, 78, 303–306.
 19. Gosk J, Rutowski R: Analiza czynników ryzyka okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego. Gin Pol 2005, 76, 270–276.
 20. Kuś H, Martosz M, Rutowski R, Miśkiewicz P, Klempous J, Michałowicz R, Ignatowicz R: Okołoporodowe porażenie splotu ramiennego, własne doświadczenia. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1997, supl. 1, 75–78.