Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 297–301

Publication type: original article

Language: English

The Injuries of the Bone−Joint System Accompanying the Perinatal Brachial Plexus Palsy

Obrażenia układu kostno−stawowego towarzyszące okołoporodowym uszkodzeniom splotu ramiennego

Jerzy Gosk1,, Roman Rutowski1,

1 Department of Trauma and Hand Surgery, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. The obstetrical brachial plexus palsy requires differentiating from bone−joint system injuries. The simultaneous occurrence of the perinatal brachial plexus injuries with bone fractures and joint dislocations is rather rare in medical practice.
Objectives. Analysis of the clinical data in cases with co−existent injuries of the brachial plexus and bone−joint system.
Material and Methods. Clinical material consisted of 9 children with co−existent lesions of the brachial plexus and skeleton. This group was chosen from 83 children with obstetrical brachial plexus palsy treated at the Department of Trauma and Hand Surgery in the period 1994–2003. The following parameters were analysed statistically: duration of pregnancy, duration of the II stage of delivery, age of mother, birth weight, body length, head and chest circumference, Apgar scale at 1 min in scheme: control group – children with lesions of the brachial plexus without bone−joint injuries – children with co−existent injuries of the brachial plexus and bone−joint system. The control group consisted of 56 healthy born children. The other parameters including: presentation, shoulder dystocia, type of brachial plexus palsy and side affected, severity of injuries, kind of treatment and localisation of skeleton lesions were also analysed.
Results. Co−existent injuries of the brachial plexus and skeleton made−up 10.8% of all cases (9 from 83 cases). In own material the authors found 7 cases of clavicle fracture, 1 case of humeral shaft fracture and 1 case of glenohumeral joint dislocation. Only in 1 case the breech presentation was observed. Shoulder dystocia was found in 4 deliveries. In these cases during the surgical treatment the authors observed injuries with discontinuity of the neural elements of the brachial plexus. There were no statistically important differences in the analysed parameters between group with isolated injuries of the brachial plexus and group with co−existent injuries of brachial plexus and skeleton.
Conclusion. Injuries of the bone−joint system may co−exist with perinatal brachial plexus palsy with different localisation and degree of injury severity. Classical risk factors of perinatal brachial plexus palsy do not influence significantly on the possibility of appearance of bone−joint system injury.

Streszczenie

Wprowadzenie. Okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego wymagają diagnostyki różnicowej z obrażeniami układu kostno−stawowego. Jednoczesne występowanie okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego ze złamaniami kości i zwichnięciami stawu jest rzadko spotykane w praktyce klinicznej.
Cel pracy. Analiza danych klinicznych w przypadkach jednoczesnego uszkodzenia splotu ramiennego i układu kostno−stawowego.
Materiał i metody. Analizą objęto 9 dzieci ze współistniejącymi objawami uszkodzenia splotu ramiennego i układu kostno−stawowego. Grupę tę wydzielono spośród 83 dzieci leczonych w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki w latach 1994–2003. Analizowano statystycznie następujące parametry: czas trwania ciąży, czas trwania II okresu porodu, wiek matki, urodzeniową masę ciała dziecka, długość ciała, obwód głowy i klatki piersiowej, skalę Apgar w pierwszej minucie w układzie: grupa kontrolna – dzieci z uszkodzeniami splotu bez uszkodzeń układu kostno−stawowego – dzieci z uszkodzeniami splotu i układu kostno−stawowego. Grupę kontrolną stanowiło 56 zdrowo urodzonych dzieci. Pozostałe oceniane parametry zawierały: położenie płodu, zaklinowanie barku, rodzaj i stronę uszkodzenia splotu, ciężkość uszkodzenia, rodzaj leczenia oraz umiejscowienie uszkodzenia układu kostno−stawowego.
Wyniki. Jednoczesne uszkodzenia splotu i układu kostno−stawowego stanowiły 10,8% z ogólnej liczby przypadków (9 z 83 przypadków). W materiale własnym stwierdzono 7 złamań obojczyka, 1 złamanie trzonu kości ramiennej i 1 przypadek zwichnięcia stawu ramiennego. Tylko w jednym przypadku obserwowano położenie pośladkowe płodu. Niewspółmierność barkowa występowała w przebiegu 4 porodów. W tych przypadkach podczas leczenia chirurgicznego zaobserwowano uszkodzenia z przerwaniem ciągłości elementów nerwowych splotu ramiennego. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic analizowanych parametrów między grupą z izolowanymi uszkodzeniami splotu a grupą ze współistniejącymi uszkodzeniami splotu i układu kostno−stawowego.
Wnioski. Obrażenia układu kostno−stawowego mogą towarzyszyć okołoporodowym uszkodzeniom splotu ramiennego o różnym umiejscowieniu i stopniu ciężkości uszkodzenia. Klasyczne czynniki ryzyka wystąpienia okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego nie wpływają w sposób zasadniczy na możliwość wystąpienia uszkodzenia układu kostno−stawowego.

Key words

obstetrical brachial plexus palsy, bone fractures, joint dislocations

Słowa kluczowe

okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego, złamania kości, zwichnięcia stawów

References (11)

 1. Birch R: Obstetric brachial plexus palsy. J Hand Surg 2002, 27, 3–8.
 2. Hoffer HM: Assessment and natural history of brachial plexus injury in children. In: Operative nerve repair and reconstruction. Eds.: Gelberman RH, JB Lippincot Company, Philadelphia 1991, 1361–1368.
 3. Koszla MM: Złamania i zwichnięcia u dzieci. PZWL, Warszawa 1986, wyd. 3, 314–321.
 4. Hentz VR: Operative repair of the brachial plexus in infants and children. In: Operative nerve repair and reconstruction. Eds.: Gelberman RH, JB Lippincot Company, Philadelphia 1991, 1369–1383.
 5. Nehme A, Kany J, Sales−de−Gauzy J, Charlet JP, Dautel G, Cahuzac JP: Obstetrical brachial plexus palsy. Prediction of outcome in upper root injuries. J Hand Surg 2002, 27, 9–12.
 6. Bisinella GL, Birch R: Obstetric brachial plexus lesions: a study of 74 children registered with the British Paediatric Surveillance Unit. J Hand Surg 2003, 28, 40–45.
 7. Gherman RB, Ouzounian JG, Goodwin TM: Obstetric maneuvers for shoulder dystocia and associated fetal morbility. Am J Obstet Gynecol 1988, 178, 1126–130.
 8. Gherman RB, Ouzoniann JG, Miller DA, Kwok L, Goodwin TM: Spontaneous vaginal delivery: a risk factor for Erb’s palsy? Am J Obstet Gynecol 1988, 178, 423–427.
 9. Gosk J, Rutowski R: Analiza czynników ryzyka okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego. Gin Pol 2005, 76, 270–276.
 10. Alfonso I, Papazian O, Grossman JA: Clinical presentations, differential diagnosis and management of obstetric brachial palsy. Rev Neurol 1998, 27, 258–263.
 11. Dutkowsky JP, Kasser JR: Nerve injury associated with fractures in children. In: Operative nerve repair and reconstruction. Eds.: Gelberman RH, JB Lippincot Company, Philadelphia 1991, 635–640.