Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 2, March-April, p. 285–291

Publication type: original article

Language: English

Dynamics of Humoral Immunity Indices and of Haematological Variables in Rabbits Immunized with Chlamydophila psittaci

Dynamika wskaźników odporności humoralnej oraz wskaźników hematologicznych u królików immunizowanych Chlamydophila psittaci

Małgorzata Pawlikowska1,, Wiesław Deptuła1,

1 Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Natural Sciences, University of Szczecin, Poland

Abstract

Introduction. The research of humoral immunity in infection or immunization with Chlamydophila psittaci in static models showed changes in parameters of this immunity.
Objectives. Evaluation of chosen parameters of humoral immunity in dynamic model in rabbits immunized with Chlamydophila psittaci.
Material and Methods. The studies were performed on rabbits divided into two groups of 10 animals each. The rabbits of first group were immunized with Chlamydophila psittaci – strain 6BC, and the animals of second group were control animals. Blood samples were examined 9 times every 7 days. The activity of myeloperoxidase in polymorphonuclear leukocytes (PMN), amount and activity of lysozyme, total amount of immunoglobulins (Ig), including those of IgG class were estimated in sera of rabbits immunized with Chlamydophila psittaci. Haemoglobin level, content of erythrocytes and leukocytes, blood differential count and titre of Chlamydia spp.− −specific antibodies were also established by complement−fixation technique.
Results. The results indicate that immunization of rabbits with the bacteria induces with a similar frequency increase or decrease in 2 out of 6 examined parameters of humoral immunity (amount and activity of lysozyme) and rather a decrease than increase in 3 out of 8 examined haematological variables (count of neutrophiles, basophiles and monocytes). The alterations, mainly those in immune parameters, could be noted 5 weeks before appearance of Chlamydia spp.−specific antibodies, which appeared on 49th–56th day of the experiment.
Conclusion. The alterations noted in parameters of humoral immunity, may turn to be useful in determining the condition of macro−organisms in contact with Chlamydophila psittaci.

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania odporności humoralnej w zakażeniu lub immunizacji bakteriami Chlamydophila psittaci w układach statycznych wykazały zmiany wskaźników tej odporności.
Cel pracy. Ocena zmian wybranych parametrów odporności humoralnej w układzie dynamicznym u królików immunizowanych Chlamydophila psittaci.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na królikach podzielonych na dwie grupy, po 10 zwierząt każda. Króliki z pierwszej grupy immunizowano Chlamydophila psittaci – szczep 6BC, a zwierzęta z drugiej grupy były grupą kontrolną. Krew do badań pobierano 9−krotnie w odstępach 7−dniowych. Oznaczano aktywność mieloperoksydazy w komórkach polimorfonuklearnych (PMN) oraz ilość i aktywność lizozymu, ogólną ilość immunoglobulin (Ig), w tym Ig klasy G, w surowicy u królików immunizowanych Chlamydophila psittaci. Oznaczano także ilość hemoglobiny, liczbę erytrocytów i leukocytów, obraz jakościowy krwi oraz miano swoistych przeciwciał anty−Chlamydia sp.
Wyniki. Z opisanych badań wynika, że immunizacja królików tą bakterią powoduje wzrost i spadek występujący z podobną częstotliwością w 2 z 6 badanych wskaźników odporności humoralnej (ilość i aktywność lizozymu) oraz częściej spadek niż wzrost w 3 z 8 badanych wskaźników hematologicznych (liczba neutrofilów, bazofilów i monocytów). Zmiany, głównie wskaźników odpornościowych, stwierdzono 5 tygodni przed pojawieniem się swoistych przeciwciał anty−Chlamydia sp., które pojawiły się w 49.–56. dniu doświadczenia.
Wnioski. Zmiany wskaźników odporności humoralnej mogą być przydatne do określania stanu makroorganizmu po kontakcie z Chlamydophila psittaci.

Key words

Chlamydophila psittaci, rabbit, immune indices, haematological indices

Słowa kluczowe

Chlamydophila psittaci, królik, wskaźniki odpornościowe, wskaźniki hematologiczne

References (37)

 1. Deptuła W, Pawlikowska M, Travniček M: Chlamydophiloses in animals and in humans (in Polish). Medycyna Wet 2002, 58, 337–340.
 2. Tosi MF, Hammerschlag MR: Chlamydia trachomatis selectively stimulates myeloperoxidase release but not superoxidase production by human neutrophils. J Inf Dis 1988, 158, 457–460.
 3. Yong EC, Klebanoff SJ, Kuo C−C: Toxic effect of human polymorphunuclear leukocytes on Chlamydia trachomatis. Infect Immun 1982, 37, 422–426.
 4. Yong EC, Chi EY, Chen WJ, Kuo C−C: Degradation of Chlamydia trachomatis in human polymorphonuclear leukocytes: an ultrastructural study of peroxidase−positive phagolysosomes. Infect Immun 1986, 53, 427–431.
 5. Kondo LR, Hanna L, Keshishyan H: Reduction in Chlamydial infectivity by lysozyme. Proceed Soc Exp Biol Med 1973, 192, 131–132.
 6. Welch WD, Polek W, Thrupp L: Effect of lysozyme on the in vitro infectivity of Chlamydia trachomatis. Current Microbiol 1983, 8, 293–296.
 7. Mørland B, Byrne GI, Jones TC: The effect of intracellular Chlamydia psittaci on lysosomal enzyme activites in mouse peritoneal macrophages. Acta Path Microbiol Immunol Scand Sect. C 1987, 95, 291–293.
 8. Bobo L, Novak N, Mocha H, Vitale S, West S, Quinn TC: Evidence for a predominant proinflammatory conjunctival cytokine response in individuals with Trachoma. Infect Immun 1996, 64, 3273–3279.
 9. De la Maza LM, Peterson EM, Goebel JM, Fennie CW, Czarniecki CW: Interferon induced inhibition of Chlamydia trachomatis: dissociation from antiviral and antiproliferative effects. Infect Immun 1985, 47, 719–722.
 10. Holtmann H, Shemer−Avni Y, Wessel K, Sarov I, Wallach D: Inhibition of growth of Chlamydia trachomatis by tumor necrosis factor is accompanied by increased prostaglandin synthesis. Infect Immun 1990, 58, 3168–3172.
 11. Paguirigan AM, Byrne GI, Becht S, Carlin JM: Cytokine mediated indoleamine 2,3−dioxygenase induction in response to Chlamydia infection in human macrophages cultures. Infect Immun 1994, 62, 1131–1136.
 12. Rothermel CD, Schachter J, Lavrick P, Lipsitz EC, Francus T: Chlamydia trachomatis induced production of interleukin−1 by human monocytes. Infect Immun 1989, 57, 2705–2711.
 13. Williams DM, Grubbs BG, Pack E, Kelly K, Rank RG: Humoral and cellular immunity in secondary infection due to murine Chlamydia trachomatis. Infect Immun 1997, 65, 2876–2882.
 14. Deptuła W, Ruczkowska J, Szenfeld J, Choroszy−Król I, Travniček M: Immunological status in the cattle with inborn infection with Chlamydia trachomatis and Chlamydia psittaci (in Slovak). Veterinarni Med (Praha) 1990, 35, 73–80.
 15. Rank RG, Batteiger BE: Protective role of serum antibody in immunity to chlamydial genital infection. Infect Immun 1989, 57, 299–301.
 16. Schmeer M, Perez−Martinez JA, Schnorr K, Storz J, Krauss H: Analysis of the IgG response of cattle to natural and experimental chlamydial infections. IV Int Symp Vet Lab Anim, Amsterdam 1978, 472–475.
 17. Schmeer N, Schnorr K, Perez−Martinez J, Storz J: Dominance of Chlamydia psittaci specific IgG2 subclass in the humoral immune responses of naturally and experimentally infected cattle. Vet Immunol Immunopathol 1987, 15, 311–322.
 18. Schmeer N, Krauss H, Apel J, Adami M, Müller HP, Schneider W: Analysis of caprine IgG1 and IgG2 subclasses response to Chlamydia psittaci infection and vaccination. Vet Microbiol 1987, 14, 125–135.
 19. Skaug K, Otnaess A−B, Orstavik I, Jerve F: Chlamydial secretory IgA antibodies in human milk. Acta Path Microbiol Immunol Scand Sect. C 1982, 90, 21–25.
 20. Information charts for technologic principles in animal husbandry. In: Laboratory animals (in Polish), informational instruction materials of the Section for Laboratory Animals ZG SITR, Warszawa 1987, 2, 26–77.
 21. Zawistowski S: Histological technique, principles of histology and histology (in Polish). PZWL, Warszawa 1976.
 22. Hankiewicz J, Świerczek E: Comparative determination of lysozyme by plate diffusion and by nephelometric technique (in Polish). Przegl Lek 1975, 32, 376–378.
 23. Szmigielski S: Evaluation of granulocyte system function in conditions of stimulation and inhibition (thesis of habilitated doctor). Wojskowy Inst Med Lotn, Warszawa 1972.
 24. Mc Ewan AD, FischerEW, Seleman IE, Penhale WI: Aturbidirty test for the estinesica of immunoglobulin levels in neonatal calf serum. Clin Chem Acta 1970, 27, 155–163.
 25. Instruction of the Main Veterinary Doctor, Main Veterinary Inspectorate, 25th November, 2004 (GIWzVIII.400/lab−50/2004) pertaining the serological diagnosis of chlamydiosis in cattle and enzootic abortion of ewes to use micromethod of complement fixation technique (in Polish).
 26. Pawlikowska M, Deptuła W, Travniček M, Stosik M: Amount and activity of lysozyme in rabbits immunised with Chlamydia psittaci and Chlamydia trachomatis (in Polish). Proceedings of the conference on “Molecular biology in diagnosis of infectious diseases and in biotechnology”. SGGW, Warszawa 1998, 157–162.
 27. Ismail N, Olano JP, Feng H−M, Walker DH: Current status of immune mechanisms of killing of intracellular microorganisms. FEMS Microbiol Lett 2002, 207, 111–120.
 28. Patel HC, Goh BT, Viswalingam ND, Treharne JD: Interpretation of Chlamydia trachomatis response in chlamydial oculogenital infection. Genitourin Med 1995, 71, 94–97.
 29. Richmond SJ, Caul EO: Fluorescent antibody studies in chlamydial infections. J Clin Microbiol 1975, 1, 345–352.
 30. Pawlikowska M, Deptuła W: Adherence and ingesting capacity of peripheral blood granulocytes in rabbits immunised with various antigens of Chlamydia sp. Cent Europ J Immunol 1999, 24, 293–298.
 31. Hencner Z: Ornitosis (in Polish). PZWL, Warszawa 1971.
 32. Koba S: Epidemiological and clinico−laboratory studies in the course of ornitosis in humans (in Polish, thesis of habilitated doctor), Akademia Medyczna, Kraków 1971.
 33. Paszowska K: Pathomorphological and microbiological studies in sheep chlamydiosis (in Polish). In: Chlamydia and chlamydioses in humans and animals – significance and diagnosis. WZWet, Gorzów Wlkp. 1986, 37–46.
 34. Deptuła W, Czymbor M, Szenfeld J: Immune response in bulls infected with chlamydia (in Polish). In: Chlamydia and chlamydioses in humans and in animals: significance and diagnosis. WZWet, Gorzów Wlkp. 1986, 64–17.
 35. Moore DM: Hematology of rabbits. In: Schalm’s veterinary hematology. Eds.: BV Feldman, JG Zinkl, NC Jain, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore 2000, 5th ed., 1100–1110.
 36. Travniček M, Kovačova D, Bhide MR, Zubricky P, Čislakova L: Detection of IgG antibodies against Chlamydophila abortus in sheep with reproductive diseases. Acta Vet Brno 2003, 72, 95–99.
 37. Roitt I, Brostoff J, Male D: Immunology. 4th ed., Mosby, London 1996.