Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 89–95

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ środowiska społecznego na nasilenie objawów jadłowstrętu psychicznego – badanie wstępne

Social and Environmental Factors on Behavior and Severity of Disturbances in Patients with Anorexia Nervosa – Preliminary Study

Małgorzata Śmiarowska1,, Ryszard Kamiński1,, Elżbieta Mikołajczyk1,, Agata Lisiecka1,, Karolina Korwin−Piotrowska1,, Jerzy Samochowiec1,

1 Katedra i Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Jadłowstręt psychiczny są to zaburzenia kliniczne o szerokim zakresie, których etiopatogeneza nadal jest niejednoznaczna.
Cel pracy. Określenie związku między rodzajem czynników środowiskowych a typem zaburzenia jedzenia, stanem odżywienia, przejawianymi zachowaniami.
Materiał i metody. Badania wykonano u 56 kobiet z jadłowstrętem psychicznym AN (47 z postacią restrykcyjną AN−R, 9 – bulimiczną AN−B) według kryteriów ICD−10, w wieku 20,09 ± 0,57 lat, wskaźnikami: masy ciała BMI 14,9 ± 0,34 kg/m2 i idealnej masy ciała (i.m.c.) 65,66 ± 1,07%. Dane obejmowały wywiad chorobowy, ocenę funkcjonowania w grupie i rodzinie, obecność czynników traumatycznych w okresie rozwojowym.
Wyniki. Stwierdzono, że w rodzinach kobiet z AN z ciężkim niedożywieniem (i. m. c. < 60%) i przewagą zachowań restrykcyjnych (AN−R : AN−B, 3 : 1) dominowały problemy zaburzeń psychicznych, chorób somatycznych oraz śmierci znaczącej osoby (62,5%), alkoholizmu rodziców (50%), przemocy (42,9%). Badane wskazywały, że wpływ na rozwój zaburzenia miały: potrzeba własnej atrakcyjności (44,6%), rozpad rodziny (41,1%), rywalizacja z rodzeństwem (23,2%), matką (14,3%) i bunt wobec ojca (7,1%).
Wnioski. Powyższe badania potwierdzają dysfunkcyjność rodziny anorektycznej, której miarą jest wielkość niedożywienia, nasilenie zachowań restrykcyjnych i autodestrukcyjnych. Badania własne wskazują na egocentryczną postawę pacjentek z jadłowstrętem i rysy osobowości niedojrzałej, neurotycznej i boderline.

Abstract

Background. Anorexia nervosa belongs to the group of wide spectrum and strictly defined clinical disturbances, with unclear etiopathogenesis.
Objectives. Description of the relationship between sort of environmental factors, type of eating disorder, state of nutrition and patient’s behavior.
Material and Methods. The study was conducted in 56 women with diagnosis of anorexia nervosa – AN (47 with restrained type of AN: AN−R and 9 with bulimic type of AN: AN−B) according to ICD−10 criteria; aged 20.09 ± ± 0.57 year; BMI: 14.9 ± 0.34 kg/m2 and ideal body weight (i.b.w.) 65.66 ± 1.07%. Examination included: interview according to the present illness, assessment of functioning in a group or family and presence of traumatic events in a developmental period.
Results. The authors stated that in families of patients with AN and under−nutrition (i.b.w. < 60%), combined with predominance of restraint behavior (AN−R : AN−B, 3 : 1) there were prevailing mental disturbances, somatic diseases or loss of important family member, feeling lost after someone’s death (62.5%), alcohol addiction among parents (50%) and violence (42.9%). The data also suggested the significance of such features as: need of self−attractiveness (44.6%), family degradation (41.1%), competition between patient and siblings (23.2%), or patient and mother (14.3%) and rebellion against father (7.1%).
Conclusion. Our study confirm the dysfunction of anorectic family, which can be estimated by depth of malnutrition, intensity of restraint behavior or self−destructive tendencies. Authors point at egocentrism of patients with AN, as well as features of immature, neurotic or borderline personality disorder.

Słowa kluczowe

jadłowstręt psychiczny, system rodzinny, stan odżywienia

Key words

anorexia nervosa, family system, state of nutrition

References (34)

 1. Hebebrand J, Remschmidt H: Anorexia nervosa viewed as an extreme weight condition: genetic implications. Hum Genet 1995, 95, 1–11.
 2. Colarusso CA: The third individuation. The effect of biological parenthood on separation−individuation processes in adulthood. Psychoanal Study Child 1990, 45, 179–194.
 3. Lee Sing: Self−Starvation in Context: Towards a Culturally Sensitive Understanding of Anorexia Nervosa. Soc Sci Med 1995, 41, 1, 25–36.
 4. Castro JM, Goldstein SJ: Eating Attitudes and Behaviors of Preand Postpubertal Females: Clues to the Etiology of Eating Disorders. Physiol Behav 1995, 58, 1, 15–23.
 5. Horesh N, Apter A, Lepkifker E, Ratzoni G, Weizmann R, Tyano S: Life events and severe anorexia nervosa in adolescence. Acta Psychiatr Scand 1995, 91, 5–9.
 6. Gordon C: The parents’ relationship and the child’s illness in anorexia nervosa. J Am Acad Psychoanal 1989, 17, 1, 29–42.
 7. Jakubczyk A, Żechowski C, Namysłowska I: Jadłowstręt psychiczny – różne postacie, różne terapie. W: Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu. Red.: Bomba J i Józefik B. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2003, 47–53.
 8. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja dziesiąta (ICD−10). Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków–Warszawa 1997, 149–154.
 9. Szczygieł B, Socha J: Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii. PZWL, Warszawa 1994, 36–38.
 10. Józefik B, Ulasińska R: Czynniki rodzinne w rozumieniu bulimii psychicznej. Psychoterapia 1999, 1, 108, 71–77.
 11. Blade Woodside D, Leigh Field L, Garfinkel PE, Heinmaa M: Specificity of eating disorders diagnoses in families of probands with anorexia nervosa and bulimia nervosa. Compr Psychiatry 1998, 39, 5, 261– 264.
 12. Lyon M, Chatoor I, Atkins D, Silber T, Mosimann J, Gray J: Testing the hypothesis of the multidimensional model of anorexia nervosa in adolescents. Adolescence 1997, 32, 125, 101–111.
 13. Eagles JM, Wilson AM, Hunter D, Callender JS: A comparison of anorexia nervosa and affective psychosis in young females. Psychol Med 1990, 20, 119–123.
 14. Steinberg R et al.: Anorexia nervosa and schizophrenia in a pair of monozygotic twins. Psychiatry Clin 1982, 15, 4, 184–205.
 15. Hall A: Family structure and relationships of 50 female anorexia nervosa patients. Aust N Z J Psychiatry 1978, 12, 263–268.
 16. Davis C, Claridge G: The eating disorders as addiction: a psychobiological perspective. Addict Behav 1998, 23, 4, 463–475.
 17. Halmi KS, Loney J: Familiar alcoholism in anorexia nervosa. B J Psychiatry 1973, 123, 53–54.
 18. Webster JJ, Palmer RL: The childhood and family background of women with clinical eating disorders: a comparison with women with major depression and women without psychiatric disorder. Psychol Med 2000, 30, 53–60.
 19. Fornali V, Dancyger IF: Psychosexual development and eating disorders. Adolesc Med 2003, 14, 1, 61–74.
 20. Rorty M, Yager J, Rossotto E: Childhood sexual, physical, and psychological abuse in bulimia nervosa. Am J Psychiatry 1994, 151, 1122–1126.
 21. Kent A, Waller G, Dagnan D: A greater role of emotional than physical or sexual abuse in predicting disordered eating attitudes: The role of mediating variables. Int J Eat Disord 1999, 25, 159–167.
 22. Favaro A, Dalle Grave R, Santonastaso P: Impact of a history of physical and sexual abuse in eating disordered and asymptomatic subjects. Acta Psychiatr Scand 1998, 97, 358–363.
 23. Nagata T, Kaye WH, Kiriike N, Rao R, McConaha C, Plotnicov KH: Physical and sexual abuse histories in patients with eating disorders: a comparison of Japanese and American patients. Psychiatry Clin Neurosci 2001, 55, 4, 333–340.
 24. Gowers S, North C: Difficulties in family functioning and adolescent anorexia nervosa. Br J Psychiatry 1999, 174, 63–66.
 25. Andrews B et al.: Depression and eating disorders following abuse in childhood in two generations of women. Br J Clin Psychol 1995, 34, 1, 37–52.
 26. Favaro A, Santonastaso P: Suicidality in eating disorders: clinical and psychological correlates. Acta Psychiatr Scand 1997, 95, 508–514.
 27. Schmidt U, Slone G, Tiller J, Trasusure J: Childhood adversity an adult defense style in eating disorder patients – a controlled study. Br J Med Psychology 1993, 66, 353–362.
 28. Hartman D: Anorexia nervosa – diagnosis, aetiology and treatment. Postgrad Med J 1995, 1, 712–716.
 29. Walters EE, Kendler KS: Anorexia nervosa and anorexic – like syndromes in a population – based female twin sample. Am J Psychiatry 1995, 152, 64–71.
 30. Starzomska M: Psychoanalityczna terapia rodzinna bulimii oparta na teorii relacji z obiektem. Psychoterapia 1998, 3, 106, 39–45.
 31. Golden N, Sacker Ira M: An overview of the etiology, diagnosis, an management of anorexia nervosa. Clin Pediatr 1984, 23, 4, 209–214.
 32. Bonenberger R: Parent personality, family status and family dynamics in anorexia nervosa patients with special reference to father – daughter relations (a retrospective study). Kinder Jugenpsychiatr 1988, 16, 4, 186–195.
 33. Strober M, Freeman R, Lampert C, Diamond J, Kaye W: Controlled family study of anorexia nervosa and bulimia nervosa: evidence of shared liability and transmission of partial syndromes. Am J Psychiatry 2000, 157, 393–401.
 34. Śmiarowska M, Krzyżanowska−Świniarska B, Kamiński R, Szakowska E, Horodnicki J: Wydzielanie niektórych hormonów a osobowość w jadłowstręcie psychicznym. Psychiatr Pol 2002, XXXVI, 1, 83–93.