Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 53–58

Publication type: original article

Language: Polish

Zastosowanie metody DIF i nested−PCR w diagnostyce Chlamydia trachomatis układu moczowego u dzieci

Application of DIF and Nested−PCR Methods in Diagnostic of Chlamydia trachomatis in Urinary Tract in Children

Irena Choroszy−Król1,, Magdalena Frej−Mądrzak1,, Renata Bednorz2,, Dorota Teryks−Wołyniec3,, Anna Bijak1,

1 Zakład Nauk Podstawowych AM we Wrocławiu

2 Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej AM we Wrocławiu

3 Katedra i Zakład Mikrobiologii AM we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) jest jednym z głównych czynników etiologicznych zakażeń układu moczowo−płciowego u dorosłych. Nie ma wyczerpujących danych na temat zakażeń chlamydiami układu moczowego u dzieci.
Cel pracy. Ocena przydatności metody nested−PCR do wykrywania DNA C. trachomatis w próbkach moczu oraz określenie korelacji częstości wykrywania antygenów chlamydii w wymazach z cewki moczowej metodą DIF.
Materiał i metody. Badaniami objęto wybraną grupę 38 spośród 195 pacjentów w wieku 6 miesięcy do 18 lat, w tym 24 dziewczynek i 14 chłopców, z dodatnimi wynikami badań wymazów z cewki moczowej w kierunku C. trachomatis. W wybranej grupie dzieci w osadzie moczu oznaczono DNA C. trachomatis. Badania bakteriologiczne przeprowadzono techniką immunofluorescencji bezpośredniej testem Pathfinder® Chlamydia trachomatis Direct Specimen, firmy BioRad. Badania genetyczne próbek moczu wykonano z użyciem zestawu diagnostycznego PCR−Chlamydia trachomatis, firmy DNA Gdańsk, który jest oparty na amplifikacji fragmentu genu crp (cystein rich protein) C. trachomatis w układzie nested−PCR. Końcowy produkt o wielkości 199 par zasad uwidacznia się na żelu agarozowym w obecności bromku etydyny.
Wyniki. Dodatnie wyniki badań techniką PCR stwierdzono u 27/38 (71,0%) ogółu badanych, w tym u 10/14 (71,4%) chłopców i u 17/24 (70,8%) dziewczynek. Dodatnie wyniki badań testem DIF stwierdzono u 34/38 (89,4%) ogółu badanych, w tym u 13/14 (92,8%) chłopców i u 21/24 (87,5%) dziewczynek. Zgodność wyników badań w obu testach wynosiła 65,7%.
Wnioski. Nie u wszystkich dzieci zakażonych C. trachomatis w cewce moczowej stwierdza się DNA chlamydii w próbkach moczu. Z uwagi na pracochłonność i wysoki koszt badania technika nested−PCR ma ograniczone zastosowanie w rutynowej diagnostyce chlamydii. Technika PCR powinna być używana jako test z wyboru w przypadkach trudności interpretacji wyników badań innymi metodami, a także do weryfikacji wyników wątpliwych.

Abstract

Background. Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) is one of the primary etiologic factors of urinary tract infections in adults. Data to the point chlamydial urinary tract infection in children are sparse.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the usefulness of the nested−PCR method in the identification of DNA C. trachomatis in urine samples and qualification of correlation frequency the identification of chlamydial antigens in the swabs of urethra by DIF.
Material and Methods. The object of the study was group 38 from 195 patients, 24 girls and 14 boys aged since 6 month to 18 years, with positive results of research from swabs of urethra in the direction C. trachomatis. DNA C. trachomatis was detected in sediment of urine samples of research group. Bacteriological tests were taked by direct immunofluorescence method using Pathfinder® Chlamydia trachomatis Direct Specimen tests by BioRad. Genetic research of urine samples was made by using diagnostic kit PCR−Chlamydia trachomatis by DNA Gdańsk, based on amplification fragment of gene crp (cystein rich protein) C. trachomatis in nested−PCR system. Final product 199bp was loaded in an agarose gel with ethidum bromide.
Results. Positive results research by using PCR was determined by 27/38 (71.0%) in the study group, in 10/14 (71.4%) boys and 17/24 (70.8%) girls. Positive results research by using PCR was determined DIF tests was determined by 34/38 (89.4%) overall, 13/14 (92.8%) boys and 21/24 (87.5%) girls. Conformity results research in both tests was amount to 65,7%.
Conclusion. In some cases we did not observed the correlation between positive results DIF from swabs of urethra and PCR from urine samples. Nested−PCR technique is expensive and labor−consuming method so PCR has limited employment in practice chlamydial diagnostics. There should be used nested−PCR in cases of difficulty interpretation results by other methods and verification doubtful tests.

Słowa kluczowe

Chlamydia trachomatis, DIF, nested−PCR, zakażenia

Key words

Chlamydia trachomatis, DIF, Nested PCR, infections

References (13)

 1. Horner PJ, Caul EO: Wytyczne postępowania w zakażeniu dróg moczowo−płciowych przez Chlamydia trachomatis. Med Prakt 2003, 151–161.
 2. Gaydos CA, Theodore M, Dalesio N, Wood BJ, Quinn TC: Comparison of three nucleic acid amplification tests for detection of Chlamydia trachomatis in urine specimens. J Clin Microbiol, 2004, 42, 3041–3045.
 3. Kwiatkowska B, Filipowicz−Sosnowska A: Patogenność gatunków Chlamydiae z uwzględnieniem zapalenia stawów. Nowa Medycyna – Reumatologia IV, 12/1999.
 4. Meglič A, Čavić M, Hren−Vencelj H, Tršinar B, Ravnik M: Chlamydial infection of the urinary tract in children and adolescents with hematuria. Pediatr Nephrol 2000, 15, 132–133.
 5. Zdrodowska−Stefanow B, Ostaszewska I: Chlamydia trachomatis – zakażenia u ludzi. Volumed, Wrocław 2000.
 6. Choroszy−Król I, Bednorz R, Teryks−Wołyniec D, Apoznański W, Polak−Jonkisz D, Frej−Mądrzak M: Zakażenia Chlamydia trachomatis u małych dzieci z wadami układu moczowego. Adv Clin Exp Med. 2005, 14, 247–250.
 7. Santos C, Teixeira F, Vicente A, Astolfi−Filho S: Detection of Chlamydia trachomatis in endocervical smears of sexually active women in Manuas AM, Brazil, by PCR. Br J Infect Dis 2003, 7, 91–95.
 8. Schachter J: DFA, EIA, PCR, LCR and other technologies: what tests should be used for diagnosis of chlamydia infections? Immunol Invest 1997, 26, 157–161.
 9. Direct Antigen Detection System for the Identification of Chlamydia trachomatis in Direct Specimens. BioRad Pathfinder® Chlamydia trachomatis Direct Specimen. 2003.
 10. Hallsworth PG, Hefford C, Waddell RG, Gordon DL: Comparison of antigen detection, polymerase chain reaction and culture for detection of Chlamydia trachomatis in genital infection. Pathology 1995, 27, 168–171.
 11. Lobzin Y, Poznyak A: Diagnostics of urogenital chlamidiosis common forms in young people. Clin Microbiol Infect 2005, 11, Suppl. 2, 490.
 12. Mikalauskas R, Ambrasiene D: Use of PCR in the diagnosis of transmitted infections in Lithuania. Clin Microbiol Infect 2005, 11, Suppl. 2, 698.
 13. Nocales C, Ramirez M, Pueyo I, Claro R, Martin−Mazuelos E: Diagnosis of Chlamydia trachomatis infection in a sexually transmitted disease clinic using polymerase chain in endocervical, urethral and rectal swab. Clin Microbiol Infect 2005, 11, Suppl. 2, 721.