Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 47–52

Publication type: original article

Language: Polish

Badanie fenotypu acetylacji u osób uzależnionych od alkoholu w okresie abstynencji

Research of Acetylation Phenotype in Dependent on Alcohol People

Iwona Chlebowska1,, Jan Aleksander Beszłej1,, Magdalena Grzesiak1,, Krystyna Orzechowska−Juzwenko2,, Tomasz Pawłowski1,

1 Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Acetylacja należy do II fazy biotransformacji ksenobiotyków. Zmienność genetyczna ujawnia się w dwóch fenotypach: szybkiej (FA) i wolnej acetylacji (SA). Fenotyp acetylacji wiąże się z zapadalnością na niektóre choroby. Predyspozycja do uzależnienia od alkoholu jest uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym niespecyficznymi genami. Opisywane w literaturze zależności między szybkością acetylacji a występowaniem różnych chorób skłoniło autorów niniejszej pracy do poszukiwania takiej zależności u osób uzależnionych od alkoholu.
Cel pracy. Stwierdzenie, czy istnieje różnica w szybkości acetylacji sulfadymidyny między grupą pacjentów uzależnionych od alkoholu, w okresie abstynencji a grupą zdrowych ochotników oraz czy długość okresu uzależnienia wpływa na szybkość acetylacji.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 30 pacjentów z co najmniej dwumiesięcznym okresem abstynencji od alkoholu. Grupa kontrolna składała się z 45 zdrowych ochotników. Fenotyp acetylacji oznaczano metodą Brattona−Marshalla w modyfikacji Varleya. Osoby z odsetkiem ≥ 70% zacetylowanej sulfadymidyny w moczu określano jako FA, a < 70% jako SA. Zastosowano testy statystyczne: U Manna−Whitneya, Kołmogorowa−Smirnowa, test dla dwóch wskaźników struktury, korelacyjny Pearsona.
Wyniki. Wykazano istotnie wolniejszą acetylację sulfadymidyny w grupie badanych w porównaniu z grupą kontrolną (p = 0,027; p < 0,05). W grupie badanej było 36,7% osób FA i 63,3% SA, a w grupie kontrolnej było 51,1% osób FA i 48,9% SA. Stosunek osób FA do SA w grupie badanej nie różnił się statystycznie od tych proporcji w grupie kontrolnej (p = 0,237). Szybkość acetylacji w przedstawionym badaniu nie zależała od czasu trwania uzależnienia (test korelacyjny p = 0,121).
Wnioski. Zaobserwowana wolniejsza acetylacja u osób uzależnionych od alkoholu w porównaniu z grupą kontrolną może wynikać z alkoholowego uszkodzenia wątroby, co osłabia czynności detoksykacyjne związane z acetylacją. Jednak brak znamiennej korelacji między szybkością acetylacji a długością okresu uzależnienia może sugerować także genetyczne podłoże powyższego procesu. Wyniki badania wskazują, że w grupie uzależnionych od alkoholu należy zachować ostrożność, stosując leki metabolizowane torem acetylacji.

Abstract

Background. Acetylation belongs to a second phase of xenobiotics biotransformation. Genetic variability reveals two phenotypes – fast (FA) and slow acetylation (SA). There are some disorders for which acetylator status has been claimed to be a predisposing factor. A dependence predisposition is determined by many factors, unspecific genes among them. Described in literature relationships of acetylator status to some diseases, were the reason to research such relations towards dependent on alcohol people.
Objectives. Affirmation of possible differences in sulphadimidine acetylation rates between groups of patients with a diagnosis of alcohol dependence maintaining abstinence, and a group of healthy volunteers, as well as examination of the influence of a dependence period on this rate.
Material and Methods. The study included 30 patients with a minimum of two months of alcohol abstinence. The control group consisted of 45 healthy volunteers. Acetylation phenotype was determined using the BrattonMarshall method in Varley’s modification. Examined individuals, whose percentage of acetylated sulphadimidine in urine were equal or greater than 70, were defined as FA, while those with percentage lower than 70 as SA. Following statistical testes were used: U Mann−Withney’s, Kolmogorov−Smirnov’s, a test of the differences between two proportions, Pearson’s correlation test.
Results. Our study showed statistically significant slowness of acetylation at patients in comparison with a control group (p = 0.027 and p < 0.05). The phenotyping of the acetylation revealed 36.7% FA and 63.3% SA among patient. In controls there were 51% FA and 49% SA. There was no significant difference in the frequency distribution of percentage of fast and slow acetylators, between examined group and healthy volunteers (p = 0.237). The dependence period did not influence acetylation rate.
Conclusion. The slowness of acetylation at patients could be caused by hepatocellular alcohol damages, which reduce detoxication ability connected with acetylation process. However, lack of correlation between acetylation rate and dependence period can suggest also genetic basis of above mentioned process. Results of our investigation indicate that in dependent on alcohol patients, the caution applying medications metabolized by N−acetyltransferase should be kept.

Słowa kluczowe

acetylacja sulfadymidyny, uzależnienie od alkoholu

Key words

sulphadimidine acetylation, alcohol dependence

References (20)

 1. Sim E, Pinter K, Mushtaq A, Upton A, Sandy J, Bhakta S, Noble M: Arylamine N−acetyltransferases: a pharmacogenomic approach to drug metabolism and endogenous function. Biochem Soc Trans 2003, 31 (3), 615–619.
 2. Summerscales JE, Josephy PD: Human acetyl CoA: arylamine N−acetyltransferase variants generated by random mutagenesis. Mol Pharmacol 2004, 65 (1), 220–226.
 3. Patkowski J, Orzechowska−Juzwenko K, Milejski P, Małolepszy J, Nittner−Marszalska M: Fenotyp acetylacji w chorobach alergicznych i nadwrażliwości na leki. Pol Tyg Lek 1992, 47, 38–39, 846–848.
 4. Korrapati MR, Sorkin JD, Andres R, Muller DC, Loi CM, Vesell ES, Vestal RE: Acetylator phenotype in relation to age and gender in the Baltimore Longitudinal Study of Aging. J Clin Pharmacol 1997, 37, 2, 83–91.
 5. William BM, Abdel−Tawab AM, Hassan EA, Mohamed OF: Acetylator phenotyping in patients with malignant lymphomas, using caffeine as the metabolic probe. Pol J Pharmacol 2004, 56 (4), 445–449.
 6. Orzechowska−Juzwenko K, Pawlik J, Niewiński P, Milejski P, Dembowski J, Turek J, Goździk A, Swiebodzki L, Hora Z: Badania populacyjne fenotypu oksydacji i acetylacji u osób z regionu wrocławskiego. Probl Ter Monit 1993, 4, 227–228.
 7. Matsumoto H, Radziwoń−Zaleska M, Skalski M, Kunicki P: Genetycznie uwarunkowany metabolizm leków psychotropowych. Farmakoter Psychiatr Neurol 1995, 2–3, 3–16.
 8. Jendryczko A, Gmiński J: Kliniczne konsekwencje polimorfizmu acetylacji. Pol Tyg Lek 1984, 39, 37, 1249–1252.
 9. Pawlik A, Ostanek L, Brzosko I, Brzosko M, Dąbrowska−Zamojcin E, Gawronska−Szklarz B: The influence of N−acetyltransferase 2 polymorphism on rheumatoid arthritis activity. Clin Exp Rheumatol 2004, 22 (1), 99–102.
 10. Mrozikiewicz PM: Polimorfizm fenotypu acetylacji i utleniania a ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej – farmakogenetyczny przyczynek do epidemiologii nowotworów. Postępy Hig Med Dośw 1992, 46, 5, 531–536.
 11. Sillanpaa P, Hirvonen A, Kataja V, Eskelinen M, Kosma VM, Uusitupa M, Vainio H, Mitrunen K: NAT2 slow acetylator genotype as an important modifier of breast cancer risk. Int J Cancer 2005, 20, 114 (4), 579–584.
 12. Pawlik A, Gawrońska−Szklarz B, Górnik W: Fenotyp acetylacji u osób z cukrzycą typu I i II z uwzględnieniem jej powikłań. III Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Łódź 1993. Probl Ter Monit 1994, 6, 46–47.
 13. Milejski P, Orzechowska−Juzwenko K, Kamienowski J, Horoch E, Niewiński P, Hurkacz M, Rzemisławska Z: Znaczenie farmakogenetyki w bezpiecznej farmakoterapii zespołów neurologicznych na przykładzie zespołów korzeniowych i stwardnienia rozsianego. Farm Pol 1998, 54, 7, 311–317.
 14. Zielińska E, Skrętkowicz J, Sękulska M, Gołębiowska M, Polakowski P: Fenotyp szybkości acetylacji leków u dzieci po przebytym zespole Reye’a. Probl Ter Monit 1992, 3, 4, 125–130.
 15. Worst TJ, Vrana KE: Alcohol and gene expression in the central nervous system. Alcohol Alcohol 2005, 40 (1), 63–75.
 16. Pych U, Moroz−Kalata J, Bidziński A, Płaźnik A: Fenotypowanie metabolizmu leków. Farmakoter Psychiatr Neurol 2000, 3, 284–301.
 17. Comings DE, Muhleman D, Wu S, MacMurray J: Association of the N−acetyltransferase 1 gene (NAT1) with mild and severe substance abuse. Neuroreport 2000, 11, 6, 1227–1230.
 18. Rodrigo L, Alvarez V, Rodriguez M, Perez R, Alvarez R, Coto E: N−acetyltransferase−2, glutathione S−transferase M1, alcohol dehydrogenase, and cytochrome P450IIE1 genotypes in alcoholic liver cirrhosis: a case−control study. Scand J Gastroenterol 1999, 34 (3), 303–307.
 19. Skrętkowicz J, Sękulska M, Podlaszczuk M, Polakowski P: Fenotyp acetylacji u osób uzależnionych od alkoholu w okresie abstynencji. Probl Ter Monit 1995, 6, 4, 173–176.
 20. Guthrie SK, Lane EA, Linnoila M: Acetylation phenotype in abstinent alcoholics. Alcohol Clin Exp Res 1989, 13, 1, 66–68.