Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 187–191

Publication type: clinical case

Language: Polish

Problemy diagnostyczne i kliniczne współistnienia choroby nerek i nowotworów układu krwiotwórczego – opis dwóch przypadków

Diagnostic and Clinical Problems Regarding Association of Hematological Malignancies and Glomerulonephritis – Report of Two Cases

Katarzyna Kapelko−Słowik1,, Dorota Kamińska2,, Małgorzata Kuliszkiewicz−Janus1,, Stanisław Potoczek1,, Irena Frydecka1,3,, Kazimierz Kuliczkowski1,, Marian Klinger2,

1 Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu

2 Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu

3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Streszczenie

Uszkodzenie nerek, a zwłaszcza kłębuszkowe zapalenia nerek, mogą towarzyszyć nowotworom umiejscowionym zarówno w samych nerkach, jak i poza nimi. Objawy glomerulopatii mogą wyprzedzać rozpoznanie nowotworu oraz mogą być stwierdzane jednocześnie lub po wystąpieniu objawów choroby podstawowej. W pracy przedstawiono dwóch pacjentów, u których współistniały pierwotna choroba nerek i choroby hematologiczne powodujące trudności diagnostyczne i terapeutyczne. U pierwszego pacjenta z zespołem nerczycowym rozpoznano submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek. Po 15 miesiącach pojawiła się niedokrwistość, masywny białkomocz oraz monoklonalna IgG, a w szpiku stwierdzono 26% plazmocytów. Całość obrazu klinicznego przemawiała za współ− istnieniem pierwotnego, submikroskopowego kłębuszkowego zapalenia nerek i szpiczaka mnogiego. U drugiego pacjenta wykazano cechy nefropatii błoniastej. Po dwóch latach pojawiły się także niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, a w mielogramie stwierdzono 4,5% mieloblastów oraz obecność 44% komórek, które morfologicznie, cytochemicznie i fenotypowo odpowiadały populacji monocytowej. Całość obrazu klinicznego wskazywała na współistnienie nefropatii błoniastej oraz zespołu mielodysplastycznego (MDS) w postaci przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML). Na podstawie opisanych przypadków autorzy zwracają uwagę, że wystąpienie kłębuszkowego zapalenia nerek może poprzedzać pojawienie się objawów rozrostowej choroby hematologicznej i wymaga kompleksowych badań różnicowych.

Abstract

Renal lesions, especially glomerulonephritis, may be recognized in association with renal and extrarenal malignancies. A neoplasm may be diagnosed before, concomitantly with or detected well after the development of glomerulonephritis. We report two cases pointing out relationship of glomerulonephritis with hematological malignancies. The first patient initially presented features of nephrotic syndrome and submicroscopic granulopathy was diagnosed. After 15 months the clinical evaluation discovered anaemia, massive proteinuria, monoclonal IgG and 26% plasmocytes in bone marrow. The clinical course revealed coincidence of nephropathy and myeloma multiplex. The second patient with proteinuria was diagnosed as membrane glomerulopathy. After 2 years he developed serious anaemia, leukopenia, thrombocytopenia and a bone marrow examination revealed 4.5% myeloblasts and 44% monocytes. Diagnostic work−up revealed the myelodysplastic syndrome (MDS) with presentation of chronic myelomonocytic leukemia (CMML). The cases contribute an argument for association and sometimes coincidence of glomerulonephritis and malignancies.

Słowa kluczowe

błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek, submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek, szpiczak mnogi, przewlekła białaczka mielomonocytowa, zespół mielodysplastyczny

Key words

membrane glomerulonephritis, submicroscopic glomerulonephritis, multiple myeloma, myelodysplastic syndrome, chronic myelomonocytic leukemia

References (10)

  1. Robinson GT, Sundaram KR, Dilli SA: Renal failure in a patient with chronic mielomonocytic leukaemia. Nephrol Dial Transplant 1997, 12, 1500–1502.
  2. Mori H, Motomura S: Clinical significance of inhibitors in acquired von Willebrand synrome. Blood 1998, 91, 3623–3629.
  3. Shah S, Cavenagh J, Sheaf M, Thuraisingham RC: Remission of collapsing focal segmental glomerulosclerosis following chemotherapy for myeloma. Am J Kidney Dis 2004, 43, 10–12.
  4. Birkeland SA, Storm HH: Glomerulonephritis and malignancy A population based analysis. Kidney Int 2003, 63, 716–721.
  5. Dussol B, Brunet P, Vacher−Coponat H, Bouabdallah R, Chetaille P, Berland Y: Crescentic glomerulonephritis with antineutrophil cytoplasmic antibodies associated with chronic lymphocytic leukaemia. Nephrol Dial Transplant 1997, 12, 785–786.
  6. Jacobson E, Sharp G, Rimmer J, MacPherson B: A 59−year−old woman with immunotactoid glomerulopathy, heavy−chain disease, and non−Hodgkin lymphoma. Arch Pathol Lab Med 2004, 128, 689–692.
  7. Da’as N, Polliack A, Cohen Y, Amir G, Darmon D, Kleinman Y, Goldfarb AW, Ben−Yehuda D: Kidney involvement and renal manifestations in non−Hodgkin’s lymphoma and lymphocytic leukemia: a retrospective study in 700 patients. Eur J Haematol 2001, 67, 158–64.
  8. Vigil A, Oliet A, Gallar P, Ortega O, Rodriguez Villarreal I, Picazo L, Pinedo F: Rapidly progressive immunotactoid glomerulonephritis and multiple myeloma. Nephron 1998, 79, 238–240.
  9. Saif MW, Hopkins JL, Gore SD: Autoimmune phenomena in patients with myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia. Leuk Lymphoma 2002, 43, 2083–2092.
  10. Kuliszkiewicz−Janus M, Jurczyk A, Baczyński S, Sąsiadek M: Znaczenie spektroskopii i obrazowania NMR w momencie trudności diagnostycznych. Case Rep Clin Pract Rev 2001, 2, 147–152.