Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 181–185

Publication type: clinical case

Language: Polish

Zakażenie jersiniozą u 3,5−letniej dziewczynki

Yersiniosis Infection in a 3.5−Year−Old−Girl

Anna Sikora1,, Janusz P. Sikora1,, Danuta Chlebna−sokół1,

1 Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości UM, Katedra Pediatrii UM w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4

Streszczenie

Wpracy przedstawiono opis przypadku zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica należącą do grupy serologicznej 09 i 05/27, rozpoznanego retrospektywnie na podstawie badań serologicznych u 3,5−letniej dziewczynki. Przebieg choroby był dość ciężki; dominującymi objawami były bóle brzucha i wymioty oraz odwodnienie. Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej wykazało powiększenie węzłów chłonnych krezki, co nasunęło podejrzenie jersiniozy. Badania serologiczne potwierdziły podejrzenie kliniczne. W dalszym przebiegu choroby obserwowano długo utrzymujące się powiększenie węzłów chłonnych w jamie brzusznej. Autorzy podkreślają konieczność brania pod uwagę jersiniozy w diagnostyce różnicowej bólów brzucha i biegunek u dzieci oraz zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Abstract

The case of Yersinia enterocolitica 09 and 05/27 infection in a 3.5−year−old girl was diagnosed retrospectively by means of serological investigation. Our patient presented rather severe course of the disease with dominating symptoms such as: abdominal pain, vomiting and dehydration. After enlarged mesenteric lymph nodes had been detected the diagnosis of yersiniosis was taken into account. Yersiniosis was confirmed by means of serological investigation. Follow−up examination revealed long−term duration of abdominal lymphadenopathy. Yersiniosis should be taken into consideration during differentiation diagnosis of abdominal pain and enteritis symptoms in children. Accordingly etiotropic treatment should be applied.

Słowa kluczowe

jersinioza, zakażenie, węzły chłonne krezki, badania serologiczne

Key words

yersiniosis, infection, mesenteric lymph nodes, serological investigation

References (10)

  1. Hoogkamp−Korstanje JA, Stolk−Engelaar VM: Yersinia enterocolitica infection in children. Pediatr Infect Dis J 1995,14, 771–775.
  2. Jagielski M, Rastawicki W, Kałużewski S, Gierczyński R: Yersiniosis – unappreciated infectious disease. Przegl Epidemiol 2002, 56, 57–64.
  3. Naqvi SH, Swierkosz EM, Gerard J, Mills JR: Presentation of Yersinia enterocolitica enteritis in children. Pediatr Infect Dis J 1993, 12, 386–389.
  4. Loftus CG, Harewood GC, Cockerill FR, Murray JA: Clinical features of patients with novel Yersinia species. Dig Dis Sci 2002, 47, 2805–2810.
  5. Ehara A, Egawa K, Kuroki F, Itakura O, Okawa M: Age−dependent expression of abdominal symptoms in patients with Yersinia enterocolitica infection. Pediatr Int 2000, 42, 364–366.
  6. Wacławowicz W, Czernik J, Bagłaj M: Zakażenie pałeczkami Yersinia enterocolitica jako przyczyna „ostrego brzucha” u dzieci. Pol Przegl Chirurg 1995, 67, 720–725.
  7. Taccetti G, Trapani S, Ermini M, Falcini F: Reactive arthritis triggered by Yersinia enterocolitica: a review of 18 pediatric cases. Clin Exp Rheumatol 1994, 12, 681–684.
  8. Abdel−Haq NM, Asmar BI, Abuhammour WM, Brown WJ: Yersinia enterocolitica infection in children. Pediatr Infect Dis J 2000, 19, 954–958.
  9. Bannister BA, Begg NT, Gillespie SH: Choroby zakaźne. I wyd. pol. Red: Juszczyk J. Urban & Partner, Wrocław 1998, 182–183.
  10. Stojek NM: Seroepidemiologic study on the occurrence of antibodies against Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis in urban and rural population of the Lublin region (eastern Poland). Ann Agric Environ Med 1999, 6, 57–61.