Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 103–106

Publication type: original article

Language: Polish

Chirurgia oszczędzająca gonadę w łagodnych guzach jąder u chłopców

Testis−Sparing Surgery in the Benign Testicular Tumors in Boys

Wojciech Apoznański1,, Wojciech Jaworski1,, Dariusz Patkowski1,, Urszula Zaleska−Dorobisz2,

1 Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Radiologii AM we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Nowotwory jąder u chłopców występują stosunkowo rzadko. W odróżnieniu od nowotworów jąder u dorosłych częściej są to germinalne guzy nienasieniakowate, w 30–70% guzy łagodne, które nie wymagają leczenia skojarzonego. Dlatego obserwuje się próby leczenia chirurgicznego bez usuwania gonady.
Cel pracy. Przedstawienie wyników leczenia 6 chłopców, u których wykonano zabieg wyłuszczenia łagodnego guza jądra z zachowaniem miąższu.
Materiał i metody. W latach 1995–2004 w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu leczono 33 chłopców z powodu guzów jąder. U 6 z nich w wieku od roku do 17 lat wykonano po potwierdzeniu wyniku badania histopatologicznego śródoperacyjnie wyłuszczenie guza z zachowaniem gonady.
Wyniki. U wszystkich operowanych chłopców obserwacje trwają 2–5 lat. Nie stwierdza się wznowienia procesu chorobowego. Obraz ultrasonograficzny gonady jest prawidłowy.

Abstract

Background. Testicular neoplasm in boys are rare. In despite of the adult testicular, neoplasm in children non−seminoma germ cell tumors are seen much more frequent, also in 30–70% of cases benign lesions exist and those tumors do not require chemoand radiotherapy. Recently there is a great enthusiasm for testis sparing surgery.
Objectives. Authors would like to present six boys with testicular mass operated with testis sparing surgery for benign tumors.
Material and Methods. Between 1995 and 2004 in Department of Pediatric Surgery and Urology 33 boys were operated because of testicular malignances. In six cases in age from 1 to 17 years after histological (interoperation) confirmation of the benign origin of the tumor testis sparing surgery were performed.
Results. In all six operated boys follow up is from 2 to 5 year and all are free from disease’s symptoms. Ultrasound view of the operated testes are normal.

Słowa kluczowe

łagodne guzy nowotworowe jąder, chirurgia oszczędzająca narząd, dzieci

Key words

benign testicular tumors, testis−sparing surgery, children

References (11)

 1. Pearse L, Glick RD, Abramson SJ, Shamberger RC, LaQuaglia MP: Testicular−sparing Surgery for Benign Testicular Tumors. J Pediatr Surg 1999, 34, 6, 1000–1003.
 2. Kazem I, Danella JF: Organ preservation for the treatment of contralateral testicular seminoma. Radiother and Oncol 1999, 53, 45–47.
 3. Lev R, Mor Y, Leibovitch I, Golomb J, Perelman M, Heyman Z, Ramon J: Epidermoid Cyst of the Testis in an Adolescent: case Report and Review of the Evolution of the Surgical Management. J Pediatr Surg 2002, 37, 1, 121–123.
 4. Skoog SJ: Benign and malignant pediatric scrotal masses. Pediatr Clin North Am 1997, 44, 1229–1250.
 5. Rushton HG, Belman AB: Testis–sparing surgery for benign lesions of the prepubertal testis. Urol Clin North Am 1993, 20, 27–37.
 6. Marschall S, Lyon RP, Scott MP: A conservative approach to testicular tumors in children: 12 cases and their management. J Urol 1983, 129, 350–351.
 7. Rushton HG, Belman AB, Sesterhenn I: Testicular−sparing surgery for prepubertal teratoma of the testis: A clinical and Pathological study. J Urol 1990, 144, 726–730.
 8. Yossepowitch O, Baniel J: Role of organ−sparing surgery in germ cell tumors of the testis. Urology 2004, 63, 421–427.
 9. Zaleska−Dorobisz U, Czapiga E, Apoznański W, Kazanowska B, Moroń K: Ultrasonografia dopplerowska w diagnostyce nowotworów jąder u dzieci. Pol J Radiol 2005, 70, 1, 68–76.
 10. Zaleska−Dorobisz U, Sawicz−Birkowska K, Kazanowska B, Apoznański W, Moroń K: Nowotwory jąder u dzieci – diagnostyka i leczenie. Adv Clin Exp Med 2005, 14, 1, 105–112.
 11. Jones RH, Vasey PA: Part I: Testicular cancer−management of early disease. Lancet Oncol 2003, 4, 730–737.