Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 3, May-June, p. 421–430

Publication type: original article

Language: English

The Influence of Active Exercise in Low Positions on the Functional Condition of the Lumbar-Sacral Segment in Patients with Discopathy

Wpływ ćwiczeń czynnych w pozycjach niskich na stan funkcjonalny lędźwiowego odcinka kręgosłupa u pacjentów z dyskopatią

Maciej Dzierżanowski1,A,C,D,F, Marcin Dzierżanowski1,B,C, Paweł Maćkowiak1,A,B,C, Witold Słomko1,B,C, Agnieszka Radzimińska2,B,C, Urszula Kaźmierczak2,B,C, Katarzyna Strojek2,B,C, Grzegorz Srokowski2,B,C, Walery Żukow3,E,F

1 Department and Institute of Manual Therapy of collegium Medicum at the Nicolaus copernicus University, bydgoszcz, Toruń, Poland

2 Department and Institute of Kinesiotherapy and Therapeutic Massage of collegium Medicum at the Nicolaus copernicus University, bydgoszcz, Toruń, Poland

3 Department of Health University of economy, Bydgoszcz, Poland

Abstract

Abstract
Background. Pain in the lower segments of the spine is among the most frequent symptoms in industrialized coun- tries. Injuries to intervertebral discs are the cause of this kind of discomfort in 90% of cases. The factors promoting the disease are: physical activity limitation, prolonged sitting position, overweight and bad movement stereotypes. New methods of treating sacral pain ignore the aspect of weakening the muscle force and do not introduce active exercise to the program of rehabilitation.
Objectives. The aim of the work was to describe the influence of active exercise in low positions on the functional condition of patients with L-S segment discopathy.
Material and Methods. The examination group consisted of 20 patients, including 17 women and 3 men. The examination was conducted twice, before and after a two-week long series of rehabilitation. The examined patients practiced a 20-minute exercise program for 10 days. The subjective part of the examination referred to pain dis- comfort felt by the patients and existing difficulties in performing everyday activities. The objective part included the measurement of movement range of the lumbar segment with the use of Schober’s test, finger-to-floor test and spine rotation in the sitting position.
Results. It was shown that intervertebral disc disease may lead to spine flexibility limitation and to pain occur- rence.
Conclusions. Practicing active exercise in low positions significantly improves the movement range and body pos- ture and it reduces pain in the lower segments of the spine. Moreover, the patient’s functional abilities are improved while performing everyday activities (Adv Clin Exp Med 2013, 22, 3, 421–430).

 

Streszczenie

Streszczenie
Wprowadzenie. bóle dolnego odcinka kręgosłupa są jednymi z najczęstszych schorzeń występujących w pań- stwach uprzemysłowionych. Ponad 90% dolegliwości jest spowodowanych uszkodzeniem krążka międzykręgowe- go. czynnikami sprzyjającymi rozwojowi choroby jest ograniczenie aktywności fizycznej, długotrwałe siedzenie, podwyższona ponad normę masa ciała i złe stereotypy ruchowe. Nowe metody leczenia bólu krzyża często pomijają aspekt osłabienia siły mięśniowej, nie wprowadzając ćwiczeń czynnych do programu rehabilitacji.
Cel pracy. Określenie wpływu ćwiczeń czynnych w pozycjach niskich na stan funkcjonalny osób z dyskopatią lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
Material i metody. Zbadano łącznie 20 pacjentów, w tym 17 kobiet i 3 mężczyzn. badania przeprowadzono dwu- krotnie, przed i po dwutygodniowej serii zabiegów. Przez 10 dni badane osoby wykonywały 20-minutowy program ćwiczeń. część podmiotowa dotyczyła odczuwanych dolegliwości bólowych oraz istniejących utrudnień w wyko- nywaniu czynności dnia codziennego. W części przedmiotowej dokonano pomiaru zakresu ruchomości odcinka lędźwiowego za pomocą objawu Schobera, testu palce-podłoga oraz rotacji kręgosłupa w pozycji siedzącej.
Wyniki. choroba krążka międzykręgowego może doprowadzić do ograniczenia ruchomości kręgosłupa i wystą- pienia dolegliwości bólowych.
Wnioski. Zastosowane leczenie w postaci ćwiczeń czynnych w pozycjach niskich wpływa znacząco na zwiększenie zakresu ruchu, poprawę postawy ciała oraz zmniejszenie bólu dolnego odcinka kręgosłupa. Poprawiają się również możliwości funkcjonalne pacjenta podczas wykonywania czynności dnia codziennego (Adv Clin Exp Med 2013, 22, 3, 421–430).
 

Key words

Key words: discopathy, active exercise, kinesiotherapy, rehabilitation, intervertebral disc.

References (19)

 1. Dziak A: bóle krzyża. Med Sport, Kraków 2003.
 2. Dziak A: Postępowanie diagnostyczne w bólach krzyża. Rehab Med 2001, 5, 4, 9–23.
 3. Dziak A: Leczenie bólów krzyża. Rehab Med 2002, 6, 4, 26–43.
 4. Rakowski A: Kręgosłup w stresie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 5. Kiwerski J: Przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa. Post Rehab 2000, 14, 2, 41–44.
 6. Stodolny J: choroba przeciążeniowa kręgosłupa. ZL Natura, Kielce 2000.
 7. Dega W, Milanowska K: Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 1983.
 8. Kokosz M, Saulicz E: Porównanie skuteczności leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego u chorych z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. fizjoterapia 1996, 4 (1–2), 71–75.
 9. McGrill, Stuart M: Poprawienie skuteczności ćwiczeń fizycznych stosowanych w bólach krzyża. Rehab Med 1999. 3 (4), 44–64.
 10. Huijbregts P: Możliwości odprowadzenia przepukliny krążka międzykręgowego – fakty i fikcje. Rehab Med 2000, 4 (2), 60–72.
 11. Roczniak W, Oświęcimska J: Podstawowe zalecenia rehabilitacyjne dla pacjentów z bólami krzyża. Lekarz 2007, 7–8, 19–25.
 12. Häkkinen A, Ylinen J, Kautiainen H, Tarvainen U, Kiviranta I: effects of home strength training and stretching versus stretching alone after lumbar disk surgery: a randomized study with a 1-year follow-up. arch Phys Med Rehabil 2005, 86, 865–870.
 13. Trzaskoma Z, Drapała G: Zmiany siły maksymalnej mięśni zginających i prostujących tułów i zakresów ruchów kręgosłupa w procesie usprawniania kobiet i mężczyzn z bólem lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Post Rehab 2006, 20 (4), 23–32.
 14. Strojnik V, Vengust R: effect of strength training on chronic low back pain. Serres. Greece. ed. Kellis e, amiridis IG, Vrabas IS, book of abstracts of Intern. conf. on Strength Training 2004, 11, 3–7.
 15. Sous M, Stryła W: Ocena gibkości kręgosłupa chorych z zespołami bólów części lęźwiowej kręgosłupa na tle przepukliny jądra miażdżystego. Post Rehab 1999, 13(3), 45–55.
 16. Tłustochowicz M, Zakrzewska A, Śliwińska J: bóle dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet po 55. roku życia – analiza patogenetyczna. Reumatologia 2006, 1, 41–44.
 17. Wolan-Nieroda A, Depa A, Przysada G, Pop T: Ocena efektów rehabilitacji pacjentow z zespołem bólowym kręgosłupa w odcinku szyjnym. Young Sport Sci Ukraine 2011, 3, 75–81.
 18. Mach-Ossowska U: Ocena efektów rehabilitacji chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Post Rehab 2000, 1, 29–30.
 19. Bentsen H, Lindgarde F, Manthorpe R: The effect of dynamic strength back exercise and/or a home training program in 57-year-old women with chronic low back pain. Results of a prospective randomized study with a 3-year follow-up period. Spine 1997, 22, 1494–1500.