Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 3, May-June, p. 377–384

Publication type: original article

Language: English

Oswestry Disability Index as a Tool to Determine Agility of the Patients After Surgical Treatment of Intervertebral Disk Discopathy

Kwestionariusz Oswestry jako narzędzie oceny sprawności chorych po chirurgicznym leczeniu przepukliny krążka międzykręgowego

Renata Jabłońska1,, Robert Ślusarz1,, Agnieszka Królikowska1,, Joanna Rosińczuk-Tonderys2,

1 Department of Neurological and Neurosurgical Nursing Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland

2 Department of Nervous Diseases, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. The Oswestry Disability Index is the most commonly used scale to determine the agility of patients with intervertebral disk discopathy of the spinal column. This tool includes daily-life problems, important during near-surgical times to individual functioning of the patients.
Objectives. To carry out an estimation of agility of the examined patients after performing operational treatment of lumbar or cervical discopathy.
Material and Methods. Evaluations have been performed on a group of 188 patients, operated on because of lumbar or cervical discopathy of the spinal column, by the Neurosurgery Department of University Hospital number 2 in Bydgoszcz. A prospective plan of examination with a three-time estimation was carried out using the Oswestry Disability Index. Gathered material was statistically edited to verify the hypothesis at the level of significance of p < 0.05.
Results. In individual estimations, the number of people who have a minimal handicap was increasing – it increased by 6.4% and after that by 41.3% (p < 0.05). The greatest improvement was seen in the extent of pain (decreased by 1.79 points), object lifting (decreased by 1.14 points), and travel (decreased by 1.09 points). In the case of lumbar discopathy, 73 of the examined (38.8%) before surgery qualified for group II. After the surgery, in the first estimation, there were 80 patients (42.6%) in this group, while in the third, the majority were qualified in group I (40%) and in group II (23.6%) (r = 0.5147, p < 0.05, i.s.). Significant improvement also happened in those examined with type C discopathy (r = 0.3767, p < 005).
Conclusion. 1. Before surgery, the majority of the examined shows a moderate handicap of functional competence. 2. After neurosurgery, on the day of discharge, the functional state had minimally improved. Statistically significant improvement happened long after the treatment. 3. It was observed that improvement in the agility of the examined applies to the people with intervertebral disk discopathy at the cervical segment as well as lumbar of the spinal column.

Streszczenie

Wprowadzenie. Kwestionariusz Niepełnosprawności Oswestry jest najczęściej stosowaną skalą do oceny sprawności pacjentów z przepukliną krążka międzykręgowego kręgosłupa. To narzędzie, które uwzględnia problemy życia codziennego, istotne w okresie okołooperacyjnym dla samodzielnego funkcjonowania pacjentów.
Cel pracy. Dokonanie oceny sprawności badanych po przeprowadzonym leczeniu operacyjnym dyskopatii lędźwiowej lub szyjnej.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na Oddziale Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy na grupie 188 chorych, operowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej lub szyjnej kręgosłupa. Zastosowano plan badań prospektywnych, z trzykrotną oceną w czasie, wykorzystując Kwestionariusz Niepełnosprawności Oswestry. Zgromadzony materiał opracowano statystycznie, weryfikując hipotezy na poziomie istotności p < 0,05.
Wyniki. W poszczególnych ocenach wzrastała liczba osób, które mają minimalne upośledzenie – wzrost o 6,4%, a następnie o 41,3% (p < 0,05). Największą poprawę zaobserwowano w zakresie bólu (spadek o 1,79 pkt.), podnoszenia przedmiotów (spadek o 1,14 pkt.) oraz podróży (spadek o 1,09 pkt.). W przypadku dyskopatii lędźwiowej 73 badanych (38,8%) przed zabiegiem zakwalifikowało się do II grupy. Po zabiegu, w ocenie 1, w grupie tej znalazło się 80 chorych (42,6%), a w ocenie 3. większość znalazła się w grupie I (40%) oraz w grupie II (23,6%) (r = 0,5147, p < 0,05 i.s). Istotna poprawa nastąpiła także u badanych z dyskopatią C (r = 0,3767; p < 0,05).
Wnioski. 1. Przed zabiegiem chirurgicznym większość badanych charakteryzuje się umiarkowanym upośledzeniem wydolności funkcjonalnej. 2. Po leczeniu neurochirurgicznym, w dniu wypisu ze szpitala, stan funkcjonalny poprawia się minimalnie. Znacząca statystycznie poprawa nastąpiła w późnym okresie po przeprowadzonym leczeniu. 3. Zaobserwowana poprawa sprawności badanych dotyczy zarówno osób z przepukliną krążka międzykręgowego odcinka szyjnego, jak i lędźwiowego kręgosłupa.

Key words

discopathy, agility, Oswestry Disability Index

Słowa kluczowe

dyskopatia, sprawność, kwestionariusz Oswestry

References (27)

 1. Morton M: Zespoły bólowe kręgosłupa. Przew Lek 2008, 5, 45–52.
 2. Kim PK, Branch ChL: The lumbar degenerative disc: confusion, mechanics, management. Clin Neurosurg 2006, 53, 28–25.
 3. Żytkowski A, Sosnowski S, Wrodycka B: Etiopatogeneza choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Pol Merk Lek 2006, 21, 125, 498–501.
 4. Dziak A: Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Med Sport, Kraków 2007.
 5. Luoma K, Riihimaki H, Luukkonen R, Raininko R, Viikari-Juntura E, Lamminen A: Low back pain relation to lumbar disc degeneration. Spine 2000, 25, 4, 487–492.
 6. Ahmed M, Modic MT: Neck and low back pain: neuroimaging. Neurol Clin 2007, 25, 439–471.
 7. Borenstein DG: Epidemiology, etiology diagnostics evaluation, and treatment of low back pain. Curr Opin Rheumatol 2001, 13, 2, 128–134.
 8. Milewska D, Ryglewicz D: Epidemiologia bólów kręgosłupa. In: Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa. Eds.: Mazur R, Podemski R, Książkiewicz B. Via Medica, Gdańsk 2003, 31.
 9. Hamberg-van Reenen HH, Ariëns GA, Blatter BM, Mechelen W: A systematic review of the relation between physical capacity and future low back and neck/shoulder pain. Pain 2007, 130, 1–2, 93–107.
 10. Radziszewski KR: Stan funkcjonalny pacjentów z dyskopatią kręgosłupa lędźwiowego leczonych wyłącznie zachowawczo bądź operowanych. Wiad Lek 2008, 61, 1–3, 23–29.
 11. Banbury P, Feenan K, Allcock N: Experiences of analgesic use in patients with low back pain. Br J Nurs 2008, 17, 19, 1215–1218.
 12. Barnes C, Mercer G: Niepełnosprawność. SIC, Warszawa 2008.
 13. Fairbank JC, Couper J, Davies JB, O’Brien JP: The Oswestry low back pain disability questionnaire. Physiotherapy 1980, 66, 8, 271–273.
 14. Fairbank JC, Pynsent PB: The Oswestry Disability Index. Spine 2000, 25, 2940–2953.
 15. Puolakka K, Ylinen J, Neva MH, Kautiainen H, Häkkinen A: Risk factors back pain-related loss of work time after surgery for lumbar disc herniation: a 5-year follow-up study. Eur Spine J 2008, 17, 3, 386–392.
 16. Weiner BK: Difficult medical problems: on explanatory models and a pragmatic alternative. Med Hypotheses 2007, 68, 3, 474–479.
 17. Kagaya H, Takahashi H, Sugawara K, Kuroda T, Takahama M: Quality of life assessment before and after lumbar disc surgery. J Orthop Sci 2005, 10, 5, 486–489.
 18. Ferrara L, Triano JJ, Sohn MJ, Song E, Lee DD: A biomechanical assessment of disc pressures in the lumbosacral spine in response to external unloading forces. Spine J 2005, 5, 5, 548–553.
 19. Jansson KA., Németh G, Granath F, Blomqvist P: Health-related quality of life in patients before and after surgery for a herniated lumbar disc. J Bone Joint Surg Br 2005, 87, 7, 959–964.
 20. Lisiński P, Małgowska M: Jakość życia a zespół bólowy kręgosłupa na tle przeciążeniowym. Chir Narz Ruch Ortop Pol 2005, 70, 5, 361–365.
 21. Rąpała A, Rąpała K, Lachowicz W: Metody badań klinicznych i skale ocen leczenia choroby dyskowej kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem skali Oswestry. Ortop Traumatol Rehabil 2004, 6, 2, 149–154.
 22. Jarmużek P, Owoc A, Wdowiak L: Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jako problem społeczny. II. Charakter wykonywanej pracy a przebieg choroby. Zdrow Publ 2004, 114, 3, 307–311.
 23. Häkkinen A, Kautiainen H, Järvenpää S, Arkela-Kautiainen M, Ylinen J: Changes in the total Oswestry Index and its ten items in females and males preand post-surgery for lumbar disc herniation: a 1-year follow-up. Eur Spine J 2007, 16, 3, 347–352.
 24. Strőmqvist F, Ahmad M, Hildingsson Ch, Jőnsson B, Strőmqvist B: Gender differences in lumbar disc herniation surgery. Acta Orthopaedica 2008, 79, 5, 643–649.
 25. Ryang YM, Oertel MF, Mayfrank L, Gilsbach JM, Rohde V: Standard open microdiscectomy versus minimal access trocar microdiscectomy: results of a prospective randomised study. Neurosurgery 2008, 62, 1, 174–182.
 26. Godlewski B, Grochal M, Jekimov R, Wójcik R, Radek M, Radek A: Evaluation of outcome after surgical treatment of cervical disc disease with Dero C – Disc Peek cages. Neurol Neurochir Pol 2007, 41, 4, 417–426.
 27. Steinmetz MP, Patel R, Traynelis V, Resnick DK, Anderson PA: Cervical disc arthroplasty compared with fusion in a workers’ compensation population. Neurosurgery 2008, 63, 4, 741–747.