Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 3, May-June, p. 259–268

Publication type: original article

Language: English

Frequency and Antibiotic Susceptibility of Enterococcal Strains Isolated from Patients of Different Departments of a University Teaching Hospital in Wrocław

Częstość izolacji i lekowrażliwość szczepów z rodzaju Enterococcus pochodzących od pacjentów hospitalizowanych w klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Beata Kowalska−Krochmal1,, Izabela Dolna1,, Krzysztof Szufnarowski2,, Ewa Dworniczek1,, Roman Franiczek1,, Hanna Daszkowska3,, Grażyna Gościniak1,, Irena Choroszy−Król1,

1 Department and Unit of Microbiology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 University Teaching Hospital, Hospital Infections Group, Wrocław, Poland

3 Microbiology Laboratory of the University Laboratory Diagnostic, Wrocław, Poland

Abstract

Background. Strains of Enterococcus have in recent years become one of the most frequent etiology factors in nosocomial infections, both in children and adults. The biggest threat are the strains resistant to glycopeptide and to high level aminoglycosides
Objectives. Estimation of frequency of isolation and drug susceptibility of enterococci obtained from differen clinical samples from patients from University Teaching Hospital (UTH) in Wrocław.
Material and Methods. One thousand nine hundred thirty three (1933) strains of Enterococcus isolated from patients from different clinic of UTH were enrolled in this study. Frequency of isolation of enteroccocci in relation to general number of strains (N = 12435) and in relation to Gram−positive bacteria (5581) collected in period 1.01.2006–28.02.2007 was determined. Susceptibility to ampicillin, doxycycline, ciprofloxacin, gentamicin, vancomycin and teicoplanin was estimated.
Results. More than 2/3 of enterococci were isolated in pediatric wards. Highest number of strains was isolated from children from the Department of Bone Marrow Transplantation (23.6%), from Pediatric and Gastroenterology Hospital (20.6) and from adults from Gastroenterology Hospital (11.4%). Most frequently enterococci were obtained from stool and urine. Twenty strains were isolated from blood, 5 from cerebrospinal fluid and 11 strains from other physiological sterile fluids. Fiftheen strains were resistant to vancomicin, all of which belonged to the species E. faecium and were obtained from nephrology department patients (1 child and 14 adults). The percentage of HLGR strains reached 23,6% in the E. faecalis group and 40.3% in E. faecium group. E. faecalis strains were more susceptible to to ampicillin (97,3% i 3,4% respectively) and less susceptible to doxycycline (28.0% i 67.6% respectively).
Conclusion. Isolation of VRE strains from Nefrological Departments suggest necessity monitoring of glycopeptide susceptibility among strains obtained as from urine as other clinical samples especially from stool (VRE colonization).

Streszczenie

Wprowadzenie. Szczepy z rodzaju Enterococcus w ostatnich latach stały się jednym z najczęstszych czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Największym zagrożeniem stają się szczepy oporne na glikopeptydy oraz duże stężenia aminoglikozydów.
Cel pracy. Ocena częstości izolacji i lekowrażliwości enterokoków pochodzących z różnych próbek klinicznych od pacjentów z klinik Akademickiego Szpitala Klinicznego (ASK) we Wrocławiu.
Materiał i metody. Analizie poddano 1933 szczepy z rodzaju Enterococcus wyizolowane od pacjentów z różnych klinik ASK. Oceniono częstość izolacji enterokoków zarówno w odniesieniu do ogólnej puli szczepów (12435), jak i do Gram−dodatnich bakterii (5581) wyosobnionych od pacjentów w okresie od 1.01.2006 do 28.02.2007 r. Oceniono wrażliwość na ampicylinę, doksycyklinę, ciprofloksacynę, gentamycynę, wankomycynę i teikoplaninę.
Wyniki. Ponad 2/3 enterokoków pochodziło z oddziałów pediatrycznych. Najwięcej szczepów wyizolowano z Oddziału Przeszczepów Szpiku (23,4%) i z Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii (20,6%) oraz od dorosłych z Kliniki Gastroenterologii (11,4%). Enterokoki były najczęściej wyosobniane z kału i moczu. Dwadzieścia wyizolowano z krwi, 5 z płynu mózgowo−rdzeniowego i 11 z innych fizjologicznie jałowych płynów. Piętnaście szczepów było opornych na wankomycynę, wszystkie należały do gatunku E. faecium, wyizolowanych od 14 dorosłych i 1 dziecka z oddziałów nefrologicznych. Odsetek szczepów HLGR wynosił 23,6% wśród E. faecalis i 40,3% wśród E. faecium. Szczepy E. faecalis były bardziej niż E. faecium wrażliwe na ampicylinę (odpowiednio 97,3 i 3,4%) i ciprofloksacynę (49,5 i 11,3%), a mniej wrażliwe na doksycyklinę (odpowiednio 28,0 i 67,6%).
Wnioski. Izolacja szczepów bakterii z rodzaju Enterococcus opornych na wankomycynę VRE z oddziałów nefrologii sugeruje konieczność stałego monitorowania wrażliwości na glikopeptydy zarówno enterokoków izolowanych z moczu, jak i z innych materiałów, zwłaszcza z kału (kolonizacja szczepami VRE).

Key words

Enterococcus, frequency of isolation, antibiotic susceptibility

Słowa kluczowe

Enterococcus, częstość izolacji, antybiotykowrażliwość

References (22)

 1. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; sixteenth informational supplement. National Committee for Clinical Laboratory Standard Institution M100−S16, 2006, 26, 3.
 2. Papaparaskevas J, Vatopoulos A, Tassios PT, Avlami A, Legakis N J, Kalapothaki V: Diversity among highlevel aminoglycoside−resistant enterococci. J Antimicrob Chemother 2000, 45, 277–283.
 3. Bilikova E, Koprnova J, Hafed BM, Svetlansky I, Chovancova D, Drobna M, Huttova M, Krcmery V: Nosocomial enterococcal infections in neonates. Int J Infect Dis 2004, 8, 127–129.
 4. Fejfarová V, Jirkovská A, Petkov V, Bouček P, Skibová J: Comparison of microbial findings and resistance to antibiotics between transplant patients, patients on hemodialysis, and other patients with the diabetic foot. J Diabetes Complicat 2004, 18, 108–112.
 5. Johnson AP, Henwood C, Mushtaq S, James D, Warner M, Livermore DM: The ICU Study Group: Susceptibility of Gram−positive bacteria from ICU patients in UK hospitals to antimicrobial agents. J Hosp Infect 2003, 54, 179–187.
 6. Barišić Z, Punda−Polić V: Antibiotic resistance among enterococcal strains isolated from clinical specimens. Int J Antimicrob Agents 2000, 16, 65–68.
 7. Kaçmaz B, Aksoy A: Antimicrobial resistance of enterococci in Turkey. Int J Antimicrob Agents 2005, 25, 535–538.
 8. Miranda G, Lee L, Kelly C, Solórzano F, Leaños B, Muñoz O, Patterson JE: Antimicrobial resistance from enterococci in a pediatric hospital. Plasmids in Enterococcus faecalis isolates with high-level gentamicin and streptomycin resistance. Arch Med Res 2001, 32, 159–163.
 9. Mutnick AH, Biedenbach DJ, Jones RN: Geographic variations and trends in antimicrobial resistance among Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (1997–2000). Diagn Microbiol Infect Dis 2003, 46, 63–68.
 10. Quiñones D, Goñi P, Rubio MC, Duran E, Gómez-Lus R: Enterococci spp. isolated from Cuba: species frequency of occurrence and antimicrobial susceptibility profile. Diagn Microbiol Infec Dis 2005, 51, 63–67.
 11. Zouain MG, Araj GF: Antimicrobial resistance of enterococci in Lebanon. Int J Antimicrob Agents 2001, 17, 209–213.
 12. Hryniewicz W, Zaręba T, Kawalec M: Susceptibility patterns of Enterococcus spp. isolated in Poland during 1996. Int J Antimicrob Agents 1998, 10, 303–307.
 13. Hryniewicz K, Szczypa K, Sulikowska A, Jankowski K, Betlejewska K, Hryniewicz W: Antibiotic susceptibility of bacterial strains isolated from urinary tract infections in Poland. J Antimicrob Chemother, 2001, 47, 773–780.
 14. Bertrand X, Thouverez M, Bailly P, Cornette C, Talon D and members of Réseau Franc−Comtois de Lutte contre les Infections Nosocomiales: Clinical and molecular epidemiology of hospital Enterococcus faecium isolates in eastern France. J Hosp Infec 2000, 45, 125–134.
 15. Gray JW, George George H: Experience of vancomycin−resistant enterococci in a children’s hospital. J Hosp Infect 2000, 45, 11–18.
 16. Elsner H.−A, Sobottka I, Feucht H−H, Harps E, Haun C, Mack D, Ganschow R, Laufs R, Kaulfers P−M: Nosocomial outbreak of vancomycin−resistant Enterococcus faecium at a German University Pediatric Hospital. Int J Hyg Environment Health 2000, 147–152.
 17. Descheemaeker P, Ieven M, Chapelle S, Lammens C, Hauchecorne M, Wijdooghe M, Vandamme P, Goossens H: Prevalence and molecular epidemiology of glycopeptide−resistant enterococci in Belgian Renal Dialysis Units. J Infect Dis 2000, 181, 235–241.
 18. Grzybowska W, Młynarczyk G, Młynarczyk A, Mrówka A, Tyski S, Łuczak M: Molecular epidemiology of vancomycin−resistant enterococci isolated in 2003–2005 in a large teaching hospital in Warsaw. Materiały Zjazdowe, 17th ECCMID, March 31–April 3, 2007, Munich, Germany.
 19. Lopardo H, Corso A, Gagetti P, Carbonaro M, Andión E, Ruvinsky S, Torroija C, Mastroianni A, Bologna R: Prevalence studies of vancomycin−resistant enterococci for monitoring a passive surveillance program in a pediatric hospital. Int Congress Series 2006, 1289, 107–110.
 20. Waar K, Willems RJL, Slooff MJH, Harmsen HJM, Degener JE: Molecular epidemiology of Enterococcus faecalis in liver transplant patients at University Hospital Groningen. J Hosp Infect 2003, 55, 53–60.
 21. Dicuonzo G, Gherardi G, Lorino G, Angeletti S, Battistoni F, Bertuccini L, Creti R, Di Rosa R, Venditti M, Baldassarri L: Antibiotic resistance and genotypic characterization by PFGE of clinical and environmental isolates of enterococci. FEMS Microbiol Lett 2001, 201, 205–211.
 22. Takeuchi K, Tomita H, Fujimoto S, Kudo M, Kuwano H, Ike Y: Drug resistance of Enterococcus faecium clinical isolates and the conjugative transfer of gentamicin and erythromycin resistance traits. FEMS Microbiol Lett 2005, 243, 347–354.