Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (PL)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2006, vol. 15, nr 1, January-February, p. 207–210

Publication type: clinical case

Language: Polish

Włóknienie zaotrzewnowe – opis przypadku

Retroperitoneal Fibrosis – Case Report

Anil Kumar Agrawal1,2,, Grzegorz Marek1,, Zygmunt Grzebieniak1,, Jerzy Rudnicki1,, Joanna Słonina3,, Agata Kochman4,, Ewa Nienartowicz3,, Jacek Winowski1,

1 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej AM we Wrocławiu

2 Zakład Ratownictwa Medycznego AM we Wrocławiu

3 Katedra i Zakład Radiologii AM we Wrocławiu

4 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej AM we Wrocławiu

Streszczenie

Włóknienie zaotrzewnowe (RPF – retroperitoneal fibrosis, choroba Ormonda) jest rzadką chorobą i należy do grupy zapaleń okołoaortalnych, do których zalicza się również zapalne tętniaki aorty brzusznej oraz włóknienie zaotrzewnowe okołotętniakowe. Procesy włóknienia obejmują tkankę tłuszczową oraz łączną zaotrzewnową. Pierwotne idiopatyczne włóknienie zaotrzewnowe może powstawać w wyniku reakcji alergicznej na antygeny przedostające się do przestrzeni zaotrzewnowej z płytki miażdżycowej aorty oraz tętnic biodrowych wspólnych. Alergenem może być nierozpuszczalny lipid – ceroid, który przedostaje się przez ścieńczałą ścianę aorty z płytki miażdżycowej. W okolicy włóknienia dochodzi do zapaleń naczyń, szczególnie aortalnych vasa vasorum oraz małych i średnich naczyń zaotrzewnowych. W zaawansowanych przypadkach choroby następuje ucisk narządów rurowych położonych zaotrzewnowo: moczowodów, naczyń chłonnych, nerwów i naczyń krwionośnych. Do ustalenia rozpoznania jest konieczna weryfikacja histopatologiczna, a szczególnie wykluczenie procesu nowotworowego. W pracy przedstawiono przypadek RPF, w którym w początkowym okresie istniało podejrzenie rozrostu nowotworowego, ale weryfikacja histopatologiczna wykazała proces włóknienia.

Abstract

Retroperitoneal fibrosis (RPF, Ormond’s disease) is a rare disorder belonging to a larger group of periaortal inflammations, which also include inflammatory aneurysms of the aorta and perianeurysmal retroperitoneal fibrosis. Fibrosing process involves fat tissue and the retroperitoneal connective tissue. Primary idiopathic fibrosis can be a result of an allergic reaction to antigens leaking into the retroperitoneal space from atheromatic plaques of the aorta and common iliac arteries. The allergenic agent can be an insoluble lipid – ceroid, which leaks thorough a thinned wall of the aorta from the atheromatic plaque. In the areas of fibrosis there are inflammations of blood vessels, especially vasa vasorum of the aorta and small or medium retroperitoneal vessels. In more serious cases there is often a pressuring or infiltrating of hollow organs located in retroperitoneal space: urethers, lymphatic vessels, nerves and blood vessels. In diagnosing of this disease there is a need for histopathologic verification done after surgical exploration of the mass, especially in order to exclude to a possible malignancy. In this presentation we report a case of RPF, diagnosed in II Clinic of General and Oncological Surgery of Wroclaw Medical University. In the presented patient a retroperitoneal mass initially suspected to be malignant proved to be the case of retroperitoneal fibrosis.

Słowa kluczowe

włóknienie zaotrzewnowe, choroba Ormonda, naciek zaotrzewnowy

Key words

Retroperitoneal fibrosis, Ormond’s disease, retroperitoneal infiltration

References (10)

  1. Gomella LG: Retroperitoneal Fibrosis In: 5−Minute Urology Consult, Eds: Terris, Martha K.; Winfield, Howard N.; Lippincott Williams & Wilkins, Hagerstone 2000, 1st ed., 488–490.
  2. Ewers M: Diseases of the peritoneum, retroperitoneum, mesentery, and omentum in Yamada, Tadataka; Alpers, David H.; Kaplowitz, Neil; Laine, Loren; Owyang, Chung; Powell, Don W. In: Textbook of Gastroenterology Lippincott Williams & Wilkins, Hagerstone 2003, 4th ed., 2549–2567.
  3. Julien TY: Miscellaneous Diseases of the Peritoneum and Mesentery. In: Current Diagnosis and Treatment in Gastroenterology. Eds.: Friedman SL, McQuaid KR, Grendell JH, McGraw−Hill, New York 2003, 2nd ed., 166–177.
  4. Amis Jr. ES: Retroperitoneal fibrosis, Am Jo Roentgenol 1991, 157, 321–329.
  5. Kottra JJ, Dunnick NR: Retroperitoneal fibrosis. Radiol Clin North Am 1996, 34, 1259–1275.
  6. Resnick MI, Kursh ED: Retroperitoneal fibrosis. In: Eds.: Campbell’s urology. Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ, WB Saunders, Philadelphia 1998, 7th ed., 403–409.
  7. Bullock N: Idiopathic retroperitoneal fibrosis. BMJ 1988, 297, 23, 240–241.
  8. Baker LR, Mallinson WJ, Gregory MC, Menzies EA, Cattel WR, Whitfield HN, Hendry WF, Wickham JE, Joekes AM: Idiopathic retroperitoneal fibrosis. A retrospective analysis of 60 cases. Br J Urol 1987, 60, 497–503.
  9. Breems DA, Haye H, van der Meulen J: The role of advanced atherosclerosis in idiopathic retroperitoneal fibrosis. Analysis of nine cases. Neth J Med 2000, 56, 38–44.
  10. Mathew CV, Shanabo A, Zyka I, Eklof B: Retroperitoneal fibrosis with large−vessel obstruction. Acta Chir Scand 1985, 151, 475–480.