Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 1, January-February, p. 93–100

Publication type: original article

Language: English

Discopathy of the Lumbar-Sacral Segment and Its Influence on Sexual Dysfunction

Dyskopatia kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym a zaburzenia funkcji seksualnych

Maciej Dzierżanowski1,A,C,D,F, Marcin Dzierżanowski1,B,C, Katarzyna Wrzecion1,A,B,C, Witold Słomko1,B,C, Agnieszka Radzimińska2,B,C, Urszula Kaźmierczak2,B,C, Katarzyna Strojek2,B,C, Grzegorz Srokowski2,B,C, Walery Żukow3,E,F

1 Department and Institute of Manual Therapy, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Toruń/Bydgoszcz, Poland

2 Department and Institute of Kinesiotherapy and Therapeutic Massage, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Toruń/Bydgoszcz, Poland

3 Department of Health and Tourism, University of Economy, Bydgoszcz, Poland

Abstract

Background. Intervertebral disc disease is a widespread medical and social problem. Degeneration of intervertebral discs can lead to disc disease, commonly known as discopathy. One of the consequences of discopathy is pressure on the spinal cord or nerve roots that supply the genitals and sexual centers located in the core. In addition, the accompanying pain and limitation of mobility can lead to the occurrence of sexual dysfunction.
Objectives. The goal of the study was to ascertain the influence of discopathy in the lumbosacral (L-S) segment on the occurrence of sexual dysfunction.
Material and Methods. The study involved 50 hospitalized patients with discopathy in the L-S segment were asked to complete a specially prepared questionnaire (11 questions). The goal of the survey was to compare the patients’ satisfaction with their sex life before and after the disease. The questions were constructed in a way that excluded other indicators that could affect their sexual activity, i.e.: bad moods, bad family relations, or a lack of sexual activity due to age or the lack of a partner.
Results. Discopathy in the lumbar-sacral segment has an influence on sexual activity. A decrease in the assessment of satisfaction with one’s sex life can be observed among patients with discopathy.
Conclusion. The pain and neurological symptoms associated with intervertebral disc disease reduce the patients’ satisfaction with their sex lives. Patients in the group surveyed noted a change in sexual performance, often resulting in passivity, discouragement, weakness or a complete lack of interest in sex. The disorders also affect the emotional state. The patients also noted a significant decrease in physical activity.

Streszczenie

Wprowadzenie.Choroba krążka międzykręgowego jest powszechnym problemem społecznym. Gdy krążek międzykręgowy ulegnie zwyrodnieniu, prowadzi to do powstawania choroby dyskowej, powszechnie nazywanej dyskopatią. Konsekwencją dyskopatii w odcinku lędźwiowo-krzyżowym może być ucisk na rdzeń kręgowy lub korzenie nerwowe zaopatrujące narządy płciowe i ośrodki seksualne umiejscowione w rdzeniu. Dodatkowo towarzyszące dolegliwości bólowe oraz ograniczenie sprawności ruchowej mogą prowadzić do wystąpienia zaburzeń funkcji seksualnych.
Cel pracy. W przeprowadzonych badaniach starano się dowieść wpływu dyskopatii w odcinku L-S na występowanie zaburzeń funkcji seksualnych.
Materiał i metody. Zbadano 50 pacjentów ze stwierdzoną dyskopatią L-S skierowanych na leczenie ambulatoryjne lub szpitalne. Do badań wykorzystano własną ankietę składającą się z 11 pytań. Badania miały na celu porówna-nie stanu zadowolenia z życia seksualnego z czasu przed wystąpieniem choroby oraz w czasie jej trwania, a także wykluczenie innych czynników mogących mieć wpływ na pogorszenie życia intymnego, tj. zły stan emocjonalny, złe relacje z rodziną lub całkowity brak życia seksualnego z powodu np. wieku czy braku partnera.
Wyniki. Dyskopatia na poziomie L-S kręgosłupa wpływa na występowanie zaburzeń seksualnych. Można zauważyć spadek oceny satysfakcji z życia seksualnego sprzed choroby ze średniej wartości 4,5 pkt. do średniej wartości 3 pkt. Objawy bólowe oraz neurologiczne towarzyszące chorobie krążka międzykręgowego zmniejszają stopień satysfakcji z życia seksualnego pacjentów w grupie mężczyzn 92%, a w grupie 68% zauważyło zmianę w sprawności seksualnej, najczęściej wywołując bierność, zniechęcenie, osłabienie lub całkowity brak zainteresowania seksem. Zaburzenia wpływają również na stan emocjonalny, u 29 (58%) respondentów zmienił się, w tym kobiety wykazywały większą skłonność do zmiany nastroju. Znaczny wpływ ujawnia się również w aktywności fizycznej, gdzie 80% kobiet i 78% mężczyzn zauważyło jej ograniczenie.
Wnioski. Na podstawie analizy wyników badań ankietowych stwierdzono, że dyskopatia w odcinku lędźwiowokrzyżowym wywiera wpływ na życie seksualne pacjentów. U chorych z rozpoznaną dyskopatią L-S stopień satysfakcji z życia seksualnego w czasie choroby zmniejsza się, powodując negatywny wpływ na życie seksualne pacjentów. Dolegliwości wywołane dyskopatią w odcinku L-S kręgosłupa najczęściej powodują bierność, zniechęcenie lub wycofanie się z życia intymnego. Choroba dyskowa wpływa negatywnie na jakość życia pacjentów. Zmniejsza ich aktywność życiową, aktywność fizyczną oraz wpływa na stan emocjonalny pacjentów, powodując głównie rozdrażnienie i smutek.

Key words

discopathy, lumbar-sacral segment, sexual dysfunction.

Słowa kluczowe

dyskopatia, choroba krążka międzykręgowego L-S, zaburzenia seksualne.

References (17)

 1. Dzierżanowski M, Słomko W, Pawlak J, Tyborki M, Pastor A: Skuteczność mikroendoskopowej dyscektomii oraz rehabilitacji pooperacyjnej w leczeniu dyskopatii lędźwiowej. In: Selected problems of the foundations of rehabilitation, physiotherapy, locomotor activity of people with disabilities, ballroom dance. Wybrane zagadnienia z podstaw rehabilitacji, fizjoterapii, aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, tańca towarzyskiego. Ed. Kwasnik Z et al. RSW, Radom 2009, 27–55.
 2. Dziak A: Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. PZWL, Kraków 2007.
 3. Stodolny J: Choroba przeciążeniowa kręgosłupa. ZLNatura, Warszawa 2008.
 4. Pytel A, Wrzosek Z: Główne czynniki ryzyka dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Kwart Ortop 2009, 75 (3), 331–338.
 5. Sawka M: Neurogenne zaburzenia erekcji pochodzenia rdzeniowego. Seksuol Pol 2004, 2 (1), 19–23.
 6. Sawka M: Neurogenne przyczyny zaburzeń erekcji. Seksuol Pol 2004, 2(1), 13–17.
 7. Radziszewski K: Analiza objawów depresyjnych u pacjentów z dyskopatią lędźwiową leczonych zachowawczo bądź operacyjnie. Post Psychiatr Neurol 2006, 15(2), 77–81.
 8. Radziszewski K: Analiza porównawcza stanu neurologicznego chorych na dyskopatię kręgosłupa lędźwiowego leczonych zachowawczo lub operacyjnie. Pol Merk Lek 2007, XXII 129, 186–191.
 9. Tederko P, Radomski D: Zdrowie seksualne osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi. Seksuol Pol 2009, 7(2), 65–71.
 10. Lew-Starowicz Z: Leczenie czynnościowych zaburzeń seksualnych. PZWL, Warszawa 1999.
 11. Lew-Starowicz Z: Diagnostyka różnicowa zaburzeń erekcji. Seksuol Pol 2005, 3(2), 60–63.
 12. Lew-Starowicz Z: Leczenie zaburzeń seksualnych. PZWL, Warszawa 1997.
 13. Lew-Starowicz Z: Seksualność a jakość życia człowieka. Przegl Seksuol 2006, 5, 21–26.
 14. Radziszewski K: Analiza sprawności ruchowej pacjentów leczonych z powodu dyskopatii kręgosłupa lędźwiowego. Valetudinaria – Post Med Klin Wojsk 2008, (13)1, 13–18.
 15. Hoffman J, Dejewska I: Wpływ rehabilitacji na wyniki leczenia operacyjnego dyskopatii odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Kwart Ortop 2009, 2, 159–161.
 16. Pawlak J, Dzierżanowski M, Słomko W, Tyborki M, Pastor A: Ocena efektywności zastosowania masażu leczniczego w procesie rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami odcinka L-S kręgosłupa. In: Selected problems of the foundations of rehabilitation, physiotherapy, locomotor activity of people with disabilities, ballroom dance. Wybrane zagadnienia z podstaw rehabilitacji, fizjoterapii, aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, tańca towarzyskiego. Ed. Kwasnik Z et al. RSW, Radom 2009, 20–27.
 17. Jabłońska R, Beuth W, Ślusarz R, Saracen A: Factors which determine the efficiency of patients who underwent surgical treatment of disc disease. Ed. Kotwica Z, Saracen A, Neurosurgery – new trends in therapy, nursing and rehabilitation. Medicam, Gryfice 2009, 49–56.