Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 4, July-August, p. 477–485

Publication type: original article

Language: English

Spine and Spinal Cord Injuries – Causes and Complications

Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego – przyczyny i powikłania

Joanna Rosińczuk-Tonderys1,, Rafał Załuski2,, Małgorzata Gdesz1,, Aleksandra Lisowska3,

1 Department of Nervous System Diseases, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department and Clinic of Neurosurgery, Wroclaw Medical University, Poland

3 Department of Palliative Care Nursing, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. The spine as a motor organ is very often exposed to the action of forces released by an injury. The most frequent cause of spine and spinal cord injuries are traumas which are the result of accidents, and untreated osteoporosis or neoplasms as well.
Objectives. Aim of the study is an analysis of the causes of spine and spinal cord injuries as well as of the complications of these injuries.
Material and Methods. The material covers 130 patients hospitalized due to spine injury in 2008–2010 at the Clinical Department of Neurosurgery of Wroclaw Medical University. The data has been obtained on the basis of an analysis of medical and nursing documentation.
Results. In the research group, men (64%) prevail over women (36% of the respondents). Most often, spine injuries affected patients aged over 60. Spine injuries without spinal cord injury comprised 84.6%, whereas with spinal cord injury only 15.4%. About 75% of the examined patients were admitted to the department as emergency admissions, within the time exceeding 12 hours since an injury occurrence (58.5%). The vast majority of patients (80%) were treated surgically. After completing treatment, most of the respondents were discharged (71.5%). After leaving the hospital, over half of the patients (52.3%) were not able to move on their own.
Conclusion. The most common causes of spine injuries in patients are pathologic injuries (28.5%), traffic collisions (27.7%) and falls from heights (20.0%). To the largest degrees, spine injuries concerned the thoracic segment (in 34.6%), cervical segment (32.3%) and lumbar (23.8%). Complications occurring after spine injuries included pain of a damaged spine segment (61.1%), pain in other location (36.6%) and gastroenterological complications (17.6%). In the case of complications after spine and spinal cord injuries, gastroenterological complications predominate (in 42.9% patients) along with complications of the urinary system (38.1%) and pain of the injured spine segment (38.1%).

Streszczenie

Wprowadzenie. Kręgosłup jako narząd ruchu bardzo często jest narażony na działanie sił wyzwalanych przez uraz. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń kręgosłupa i rdzenia kręgowego są urazy będące skutkiem wypadków, ale również nieleczonej osteoporozy bądź nowotworów.
Cel pracy. Analiza przyczyn urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz analiza powikłań urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
Materiał i metody. Materiał obejmuje 130 pacjentów hospitalizowanych z powodu uszkodzenia kręgosłupa w latach 2008–2010 na Oddziale Klinicznym Neurochirurgii AM we Wrocławiu. Informacje uzyskano na podstawie analizy dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej.
Wyniki. W grupie badawczej dominują mężczyźni (64%), kobiety stanowią 36% respondentów. Urazy kręgosłupa najczęściej dotyczą pacjentów powyżej 60. r.ż. Urazy kręgosłupa bez uszkodzenia rdzenia stanowią 84,6%, a z uszkodzeniem rdzenia tylko 15,4%. Około 75% badanej grupy przyjęto na oddział w trybie ostrym, w czasie powyżej 12 godzin od wystąpienia urazu (58,5%). Zdecydowana większość pacjentów była leczona operacyjnie – 80%. Większość respondentów po zakończeniu leczenia wypisano do domu (71,5%). Ponad połowa pacjentów (52,3%) po wyjściu ze szpitala nie była w stanie poruszać się samodzielnie.
Wnioski. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń kręgosłupa u pacjentów są urazy patologiczne (28,5%), wypadki komunikacyjne (27,7%) oraz upadki z wysokości (20,0%). Uszkodzenia kręgosłupa w największym stopniu dotyczyły odcinka piersiowego (w 34,6%), następnie szyjnego (32,3%) i lędźwiowego (23,8%). Powikłania występujące po urazach kręgosłupa to ból uszkodzonego odcinka kręgosłupa (61,1%), ból innego miejsca (36,6%), następnie powikłania gastroenterologiczne (17,6%). W przypadku powikłań po urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego dominują powikłania gastroenterologiczne (u 42,9% pacjentów), powikłania ze strony układu moczowego (38,1%) i ból uszkodzonego odcinka kręgosłupa (38,1%).

Key words

spine and spinal cord injuries, treatment, complications

Słowa kluczowe

uraz kręgosłupa i rdzenia kręgowego, leczenie, powikłania

References (10)

  1. Berny W, Jarmundowicz W, Rutowski R: Urazy kręgosłupa, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Wrocław 2009, 7, 12–13.
  2. Kalinowski P, Czerska B: Epidemiologia urazów wśród hospitalizowanych w 2006 roku w 6. Szpitalu wojskowym w Dęblinie, (Dok. elektr.) http://www.phie.pl/pdf/phe-2007/phe-2007-4-455.pdf
  3. Kiwerski JE: Epidemiologia urazów kręgosłupa. Prew Rehab 3/2005, p. 2, (Dok. elektr.) http://www.zus.pl/files/ PR032005.pdf
  4. Ślusarz R: Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym. Warszawa 2007, 88.
  5. Kiwerski J, Kowalski M, Krasuski M: Schorzenia i urazy kręgosłupa. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1997, 264–271.
  6. Yu D: Podstawowe zasady postępowania po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Med Dypl 1999, 6, 46.
  7. Świderska K, Okurowski S: Porażenia po urazach kręgosłupa. Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego AXIS, Wrocław 2007, 154.
  8. Ptaszyńska-Sarosiek I, Niemcunowicz-Janica A, Janica J: Urazy kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – poglądy reprezentowane przez neurologów. Arch Med Sąd Krym 2007, 57, 294–297.
  9. Haftek J: Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego. PZWL, Warszawa 1986.
  10. Weiss M: Zasady postępowania w urazowych uszkodzeniach rdzenia kręgowego, PZWL, Warszawa 1974.