Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.6)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 6, November-December, p. 543–549

Publication type: original article

Language: English

Analysis of the Fossa Volumes of the Human Cranial Base in the Fetal Period

Analiza objętości dołów podstawy czaszki człowieka w okresie prenatalnym

Andrzej Skomra1,, Alicja Kędzia2,, Krzysztof Dudek3,4,

1 105 Military Hospital, Żary, Poland

2 Department of Normal Anatomy, Wroclaw Medical University, Poland

3 Machines Construction and Exploitation Institute, Technical University of Wrocław, Poland

4 Technique Department, Karkonosze College in Jelenia Góra, Poland

Abstract

Objectives. The goal of the study was a metrological analysis of the fossa volumes of the human cranial base in the fetal period.
Material and Methods. The survey comprised fetal material collected in the Department of Normal Anatomy, Wroclaw Medical University. The analysis covered 16 fetuses (5 females) at morphological ages of 17–25 weeks of fetal life and v−tub lengths of 115–102 mm. The study incorporated anthropological and preparational methods, molding, and image computer analysis using the Irfan View and Scion Image for Windows programs. Sexual dimorphism, particular cranial base fossa volumes, as well as correlations between the volumes and fetal somatic features were studied. Impressions were made using polysiloxane with 18 D 4823 activator, which provided significant accuracy.
Results. The combination of computer analysis of the cranial fossa impressions and mathematical and statistical analyses allowed an innovative description, far more accurate than before, of cranial base fossa volumes in the growth period. The study did not reveal any significant sexual dimorphism of the examined fetuses’ somatic features or cranial base fossa measurements. Mean measurements of the anterior and medial fossae on the right and left sides also do not differ significantly, although in particular fetuses the difference reached 12%.
Conclusion. The volume of the medial cranial fossa seems especially interesting as it is significantly larger than those of the anterior and posterior fossae.

Streszczenie

Cel pracy. Analiza metrologiczna objętości dołów podstawy czaszki ludzkiej w okresie prenatalnym.
Materiał i metody. Badaniem objęto materiał płodowy pochodzący ze zbiorów Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej AM we Wrocławiu. Analizie poddano 16 płodów (w tym 5 żeńskich) w wieku morfologicznym 17–25 tydzień życia, o długości v−tub 115–202 mm. W pracy zastosowano metodę: antropologiczną, preparacyjną, rewersu (wycisku), komputerowej analizy obrazu za pomocą programu Irfan View i programu Scion Image for Windows. Oceniano: dymorfizm płciowy, symetrię i objętość poszczególnych dołów podstawy czaszki, korelacje między tymi objętościami a cechami somatycznymi płodów. Do wykonania rewersów użyto polosiloksanu (elastomer silikonowy o dużej lepkości) z aktywatorem 18 D 4823, który warunkował bardzo dużą dokładność.
Wyniki. W badaniach własnych połączenie metody komputerowej analizy obrazu wycisku dołów podstawy czaszki z metodą analizy matematycznej i statystycznej pozwoliło w sposób nowatorski i o wiele dokładniejszy niż dotychczas opisać objętość dołów podstawy czaszki w okresie jej wzrostu. Na podstawie przeprowadzonych badań nie zaobserwowano statystycznie istotnego dymorfizmu płciowego cech somatycznych badanych płodów i wymiarów dołów podstawy czaszki. Stwierdzono ponadto, że średnie wymiarów dołów przednich i środkowych po stronie prawej i lewej nie różnią się istotnie, mimo występowania różnic u poszczególnych płodów rzędu 12%. Wyniki. Na szczególną uwagę zasługuje objętość dołów środkowych czaszki, która jest istotnie większa niż objętość dołów przednich i tylnych.

Key words

fetus, development, fossae of the cranial base, volume

Słowa kluczowe

płód, rozwój, doły podstawy czaszki, objętość

References (17)

 1. Wysocki J: Anatomia otworów żylnych czaszki człowieka i wybranych gatunków zwierząt. Praca habilitacyjna, Warszawa 2001, 41, 58, 170.
 2. Antropologia fizyczna. http://archeointernet.pl/antropologia.html
 3. Derkowski W: Analiza metrologiczna dołu przedniego czaszki człowieka w okresie prenatalnym w aspekcie klinicznym. Praca doktorska, Wrocław 2005, 147.
 4. Błaszczyk E: Analiza morfologii dołu tylnego czaszki u człowieka w okresie prenatalnym. Praca doktorska, Wrocław 1997, 5–30, 37–38, 63–65, 68.
 5. Jóźwiak S, Michałowicz R: opr. zbior. Neurologia dziecięca w praktyce. Lublin 2001, S453–456.
 6. Szczałuba K, Obersztyn E, Mazurczak T: Małogłowie jako częsty objaw w praktyce klinicznej diagnostyka różnicowa z uwzględnieniem etiopatogenezy. www_wadytwarzoczaszki_fora_pl.mht s.1
 7. Roland LP (oprac.): Neurologia Merritta, t. 2, red.: Kwieciński H, Kamińska AM, Wrocław 2008, wyd. 1. pol., 606–610.
 8. Schünke M, Schnite E, Schumacher U, Voll M, Wesker K (oprac.): Prometeusz. Atlas anatomii człowieka, t. 3, red. Aleksandrowicz R, Ciszek B, Kędzia A, Zyss T, Wrocław 2009, wyd. 1. pol., s. 7.
 9. Jurkiewicz E: Radiologia – diagnostyka obrazowa. Neuroradiologia. Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego. I Sesja zjazdowa, Kielce, 3 kwietnia 2009.
 10. Krajewski R: Anatomia i techniki dostępów chirurgicznych stosowanych w leczeniu schorzeń centralnego obszaru podstawy czaszki. www.ptcpc.net/publ/csb/articles/historia.html
 11. Żukiel R, Piestrzeniewicz R, Nowak S, Jankowski R, Wieloch M: Historia leczenia operacyjnego guzów muzgu. Neuroskop 2004, 6, 12.
 12. Anatomia i techniki dostępów chirurgicznych stosowanych w leczeniu schorzeń centralnego obszaru podstawy czaszki. Warszawa 2004. http://www.ptcpc.net/publ/csb/index.html
 13. Scion for Windows http://www.scioncorp.com.
 14. Hata K, Hata T, Senoh D, Makihara K, Aoki S, Takamiya O, Kitao M: Ultrasonographic measurement of the fetal transverse cerebellum in utero. Gynecol Obstet Invest 1989, 28, 111–112.
 15. Adamsbaum C, Moutard LM, Andre C, Merzoug V, Ferey S, Quere PM, Lewin F, Bianco−Fallet C: MRI of the fetal posterior fossa. Pediatr Radiol 2005, 35, 124–140.
 16. Campbell AW, Nardi D, Vintzileos MA, Rodis FJ, Turner WG, Egan FXJ: Transverse cerebellar diameter/abdominal circumference ratio throughout pregnancy: a gestational age – independent method to assess fetal growth. Obstet Gynecol 1991, 77, 893.
 17. Kushnir U, Shalev J, Bronstein M, Bider D, Liptz S, Nebel L, Mashiach S, Ben−Rafel Z: Fetal intracranial anatomy in the first trimester of pregnancy: transvaginal ultrasonographic evaluation. Neuroradiology 1989, 31, 222.