Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 5, September-October, p. 437–447

Publication type: original article

Language: English

Computer Morphometric Analysis of the Palmaris Longus Muscle in the Fetal Period

Komputerowa analiza mięśnia dłoniowego długiego w okresie prenatalnym w aspekcie klinicznym

Alicja Kędzia1,, Marcin Ziajkiewicz1,, Anna Seredyn1,, Krzysztof Dudek2,

1 Normal Anatomy Department, Wroclaw Medical University, Poland

2 Institute of Machines Design and Operation, Wroclaw University of Technology, Poland

Abstract

Objectives. The goal of this study was to assess the palmaris longus muscle (musculus palmaris longus) in the fetal period.
Material and Methods. The material consisted of 170 upper extremities originating from 85, 4− to 7−month−old fetuses (26 females) with crown−rump lengths of 95–220 mm. The methods applied were anthropological, preparational, computer measurements with a Scion for Windows system, IrfanView, and statistical methods. Image acquisition was performed with a high−resolution camera.
Results. Symmetry, sexual dimorphism, and growth in particular weeks were examined. The fetal somatic parameters v−pl, v−tub, body mass, forearm length, length and width of the palmaris longus belly and tendon, and the height of palmar aponeurosis divergence in relation to the flexor retinaculum of the hand were measured (850 measurements in all). Statistically significant asymmetry of the palmaris longus muscle was observed. The palmaris longus muscle of the right hand was 1 mm longer although both extremities had the same length.
Conclusion. However, no significant difference was found in palmaris longus muscle length between male and female fetuses.

Streszczenie

Cel pracy. Ocena morfologii mięśnia dłoniowego długiego w okresie płodowym.
Materiał i metody. Materiał stanowiło 170 kończyn górnych 85 płodów (w tym 26 żeńskich) o długości ciała v−tub 95–220 mm, tj. w wieku 4–7 miesiąca życia płodowego. Zastosowane metody badań to: antropologiczna, preparacyjna, komputerowe pomiary w systemie Scion for Windows, Irfan−View oraz metody statystyczne z wykorzystaniem pakietu Statistica (testy normalności Shapiro−Wilka i Kołmogorowa−Smirnowa, test U Manna−Whitneya, test Wilcoxona). Akwizycja obrazu odbywała się za pośrednictwem aparatu fotograficznego o wysokiej rozdzielczości.
Wyniki. Analizowano symetrię, dymorfizm płciowy i przyrosty w poszczególnych tygodniach. Wykonano pomiary: somatyczne płodów: v−pl, v−tub, masy ciała, długości przedramienia, długości i szerokości brzuśca i ścięgna musculus palmaris longus, wysokości odejścia aponeurosis palmaris w odniesieniu do troczka zginaczy (w sumie 850 pomiarów). Zaobserwowano statystycznie istotną asymetrię długości mięśnia dłoniowego długiego. Musculus palmaris longus ręki prawej jest dłuższy o ok. 1 mm, mimo jednakowej długości obu kończyn.
Wnioski. Nie stwierdzono natomiast istotnej różnicy między długością mięśnia dłoniowego długiego płodów żeńskich i męskich.

Key words

palmaris longus muscle, growth, fetal period

Słowa kluczowe

mięsień dłoniowy długi, wzrastanie, okres prenatalny

References (22)

 1. Moss ALH: Is There an Association Between an Absence of Palmaris Longus Tendon and an Absence of Plantaris Tendon? Eur J Plast Surg 1988 11, 32–34.
 2. Thompson NW, Mockford BF, Cran GW: Absence of the palmaris longus muscle: a population study. Ulster Med J 2001, 70, 22–4.
 3. Roohi SA, Choon−Sian L, Shalimar A, Tan GH, Naicker AS: Study on the Absence of Palmaris Longus in a Multiracial Population. Malaysian Orthop J 2007, 1, 1, 26–28.
 4. Sebastin SJ, Lim AYT, Wong HB: Clinical Assessment of Absence of the Palmaris Longus and its Association With Other Anatomical Anomalies – A Chinese Population Study. Ann Acad Med Singapore 2006, 35, 249–245.
 5. Sassoli Fazan VP: Reversed Palmaris Longus Muscle median nerve relationship. Case report and literature revive. Braz J Morphol Sci 2007, 24, 2, 88–91.
 6. Ninkovic M, Hefel L, Ohler K: Acute median nerve compression produced by reversed palmaris longus muscle. Eur J Plast Surg 1995, 18, 129–130.
 7. Paraskevas G, Tzaveas A, Natsis K, Kitsoulis P, Spyridakis I: Failure of palmaris longus muscle duplication and its clinical application. Folia Morphol (Warsz) 2008, 67, 2, 50–153.
 8. Kącik W, Wienzek K: Carpal tunnel isthmus syndrom caused by palmaris longus muscle anatomical anomaly. Locomotor Syst Surg Orthopaedics Pol, 1991, LVI. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1991, LVI.
 9. Koo CC and Roberts AHN: The palmaris longus tendon. Another variation in its anatomy. J Hand Surg [Br] 1997, 22 (1), 138–139.
 10. Machado AB, DiDio LJ: Frequency of the musculus palmaris longus studied in vivo in some Amazon Indians. Am J Phys Anthrop 1967, 27, 11–20.
 11. Żebrowski P: Badania mięśnia dłoniowego długiego na ludziach żywych. Folia Morphol 1934, 5, 80–91.
 12. Lorenzo JS, Canada M, Diaz L, Sarasua G: Compression of the median nerve by an anomalous palmaris longus tendon: A case report. J Hand Surg [Am] 1996, 21 (5), 858–860.
 13. Sterry Ashby B: Hypertrophy of the palmaris longus muscle. Report of a case. J Bone Hand Surg 46, 21964, 230–232.
 14. Sudhir K Kapoor, Akshay Tiwari: Clinical relevance of palmaris longus agenesis; Common anatomical aberration. Anat Sci Int 2008, 83, 45–48.
 15. Bachelor EP, Jobe RP: The absent lateral canthal tendon: Reconstruction using a Y graft of Palmaris longus tendon. Ann Plast Surg 1980, 5, 362–368.
 16. Song IC, Bromberg BE: Pharyngo−palatoplasty with free transplantation of the Palmaris longus. Br J Plast Surg 1974, 27, 337–43.
 17. Kayode AO, Olamide AA, Blessing IO, Victor OU: Incidence of Palmaris Longus Muscle Absence in Nigerian Population. Int J Morphol 2008, 26 (2), 305–308.
 18. Zeiss J, Guilliam−Haidet L: MR demonstration of anomalous muscle about the volar aspect of the wrist and forearm. Clin Imaging 1996, 20(3), 219–221.
 19. Stecco C, Lancretto L, Porzionato A, Macchi V, Tiengo C, Parenti A: The Palmaris Longus and its Relations with the Antebrachial Fascia and the Palmar Aponeurosis. Clin Anat 2009, 22, 221–229.
 20. Caughall KA: Developmental anatomy of the palmar aponeurosis and its relationship to the Palmaris longus tendon. J Hand Surg 1988, 13 (4), 485–93.
 21. Kędzia A, Woźniak J, Dudek K, Ziajkiewicz M: Model matematyczny wzrostu kości długich kończyny górnej w okresie prenatalnym [Mathematical model of upper−limb long bone growth in fetal period]. XV Kowban 2008, 209–216.
 22. Derkowski W, Kędzia A, Glonek M:. Cranium symmetry and asymmetry in foetal period on the basis of image computer analysis. Kowban XV, 197–201.